Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Om husbolag så vill: Ut med rökarna 2017

Från 2016
Uppdaterad 03.01.2017 16:33.
Glasburk fylld med cigarettfimpar
Bild: Yle/Sune Bergström

Hur kan man bevisa att någon (smyg)röker hemma hos sig? Måste den som misstänks för förbjuden rökning öppna dörren för klagande grannar eller fastighetsskötare? Eller polisen? Vad betyder rätten till hemfrid - är det en lungsjuk invånares rätt att andas frisk luft eller har rökare rätt att få leva på sitt sätt?

Skärpningarna i tobakslagen utmanar det gamla ordspråket Ditt hem är din borg, särskilt om du råkar bo i ett husbolag som vill tillämpa de strängaste till buds stående medel för att stoppa rökning i fastigheten.

Från och med årsskiftet kan det bli förbjudet att tända en cigarrett inne i en lägenhet som man själv äger. Redan länge har många hyresgäster levt med rökrestriktioner.

- Tobakslagen trädde i kraft den 15 augusti 2016 och bestämmelserna kring rökförbud för balkonger, innergårdar och lägenheter tillämpas från och med den 1 januari 2017, säger chefsjuristen Jenni Hupli vid Finlands Fastighetsförbund.

Disponentförbundet uppger att man rör sig på lätt minerad mark vad gäller människors grundrättigheter och tror att man inte kommer att undgå rättstvister.

Övervakningen av att förbudet efterföljs befaras också bli utmanande.

- Det vore en mycket oönskad situation om människor exempelvis skulle börja fotografera varandra inom zonen för hemfrid endast för att bevisa att någon brutit mot [rök]förbudet, säger Tommi Leppänen, juridisk expert vid Disponentförbundet.

Rökförbud i husbolag

  • Kommunala myndigheter kan förbjuda rökning om det är möjligt att rök på grund av konstruktionerna eller andra omständigheter sprider sig exempelvis från en balkong till en annan.
  • Under striktare förutsättningar är det också möjligt att ingripa i situationen om röken sprider sig från en lägenhet till en annan via konstruktionerna.
  • Ett husbolag behöver inte vidta några åtgärder utan kan fortsätta som förut.
  • Syftet med den nya tobakslagen är att förbättra boendehälsan i Finland.

"Saken inte genomtänkt"

Hans Duncker, ordförande för Boende Förbundet r.f., säger att rökförbud i sig är den rätta vägen att gå för bostadshus, men att saken inte är genomtänkt.

- Man kan fråga sig att var finns den kapacitet som kan konstatera rökning då det inte finns tillräckligt med personal så det räcker till för fallen där mögel misstänks? Priset blir också högt - det kostar 200-250 euro att få en inspektör till platsen, säger Duncker.

Det är exceptionellt stora känslor i frågan om rökning i sitt hem, men det kommer att bita. Det är stor slentrian i rökandet - om det blir för besvärligt minskar eller slutar många.

Hans Duncker, ordförande för Boende Förbundet rf

- Till exempel kan myndigheterna i S:t Michel skicka en kommunal tjänsteman för en mögelinspektion efter en väntetid på tre månader, säger Duncker.

Sannolikt blir det en del nya gräl och tvister i husbolag. Frågan är om skärpningarna i lagen leder till fler rättsfall och husbolag där grannar blir ärkefiender.

- I bostadsaktielagen kan det inte stipuleras om regler och förbud på samma sätt som för hyresbostad, förklarar Duncker de problem som kanske är på kommande.

Frågan om rökning har väckt en hel del frågor under hösten. Vid förbundet vill man i lugn och ro se vad de nya bestämmelserna exakt kommer att innebära.

- Vid våra invånarmöten har vi sagt att nu tar vi det lugnt, säger Duncker.

Det blir allt besvärligare att ta sig ett bloss

Hittills har ett totalförbud för rökning i ett bostadshus krävt en bolagsstadgeändring som krävt delägarnas enhällighet för att gå igenom.

Höghus
Bild: Yle/Hanna Sjöström

Lagen säger sedan 15.8.2016 att ett bostadsaktiebolag eller en annan bostadssammanslutning kan förbjuda tobaksrökning på gemensamma utomhusområden i närheten av byggnadens friskluftsintag, på lekområden för barn och på gemensamma balkonger som innehas av bolaget eller sammanslutningen.

Rök från någon annans balkong har redan länge varit ett mycket vanligt irritationsmoment i finländska höghus.

Toleransgränsen är så olika för olika människor. Det gäller också matlagning på balkongen.

Hans Duncker, ordförande för Boende Förbundet rf

Tobaksrök har en mycket kännspak lukt och röken sprids vida omkring. Personer som inte röker kan känna av röken på långt håll - och det finns personer som rent hälsomässigt inte tål den.

Från och med årsskiftet kan husbolag be kommunen utfärda förbud mot all rökning om röken kan spridas till en annan lägenhets yttre eller inre utrymmen annat än i undantagsfall.

I praktiken blir i så fall alla invånarnas gemensamma utrymmen såsom trapphus, hiss, källare, klubblokal, bastu- och tvättutrymmen, balkonger, terrasser samt de enskilda lägenheterna rökfria zoner.

Nu väntar alla parter på direktiv

En del invånare ser också en ny möjlighet att sätta grannen på plats, även om röken egentligen inte stör.

- Noggrannare anvisningar om skärpningarna väntas den 17 januari 2017. Disponentförbundet, Fastighetsförbundet, Kommunförbundet och Helsingfors stad ska då tillsammans med Valvira offentliggöra nya direktiv för husbolag, säger Hupli vid Fastighetsförbundet.

Fimpar i närbild

Rökförbud väcker stora känslor till liv i husbolag så man kommer sannolikt att testa i rätten dessa förbud och hur de håller.

Tommi Leppänen, juridisk expert vid Disponentförbundet

Exakta direktiv behövs särskilt för hur invånare ska höras innan man ansöker om förbud och hur man rapporterar om saken till kommunen.

Fastighetsförbundets chefsjurist förtydligar:

- Tröskeln för förbud mot rökning på balkonger och innergårdar är enligt den nya lagen låg, men kriterierna för ett förbud inne i en lägenhet är höga och tolkningsbara. Därför bör ett förbud mot detta särskilt övervägas i ett husbolag, säger Hupli.

Kriterierna för ett förbud riktat mot boendeutrymmen är alltså strängare, men en rökare som vägrar sluta kan i undantagsfall mista besittningsrätten till bostaden.

- Tobaksförbudet är ett myndighetsförbud utfärdat på basis av tobakslagen. Om förbudet inte efterföljs kan det från husbolagets sida leda till att processen med att lägenheten tas i besittning startar. Det är fråga om ett normalt övertagande, det vill säga processen inleds med en varning från styrelsen, säger Leppänen.

Vad innebär hemfrid?

  • Hemfrid är det skydd en persons hem och områden som är jämförbara med hem åtnjuter. Hemfriden gäller bostäder, fritidsbostäder och övriga utrymmen som är avsedda för boende såsom hotellrum, tält, husvagnar och beboeliga fartyg, trappuppgångar i bostadshus samt gårdar som utgör de boendes privata område och de byggnader som är fast förbundna med sådana gårdar.
  • Den som obehörigen tar sig in till plats som skyddas av hemfrid, vägrar gå därifrån eller på annat sätt stör hemfriden kan dömas för hemfridsbrott.
  • Hemfriden begränsas främst genom rätt för olika myndigheter, såsom polis och räddningsväsende, att bryta mot hemfriden i särskilda fall.
  • Myndigheternas rätt till olika typer av kontroller är mer begränsade på hemfridsskyddade platser än annanstans och förutsätter i allmänhet åtminstone en skälig misstanke om allvarligt brott eller liknande.

I ett husbolag kan det uppstå tvister för att alla inte behandlas jämbördigt.

- Under lagberedningsskedet har riksdagen slagit fast att ett förbud ska sökas för alla de balkonger där förhållandena för hur röken sprider sig är identiska. I många husbolag är man däremot redo att ansöka om förbud endast för enstaka problembalkonger, säger Hupli.

Kan bli dyrt att stoppa röken

Enligt de nya skärpta reglerna behöver man inte längre påvisa så kallad sanitär olägenhet med tobaksrök, till skillnad från vad som anges i den nuvarande hälsoskyddslagen.

Man ska helt enkelt inte behöva tåla tobaksrök.

Ett förbud mot att röka inne i en bostad kan utfärdas endast i det fall att man inte på ett rimligt sätt kan förhindra röken att fortplanta sig i byggnadskonstruktionerna med hjälp av reparationer.

Vem betalar kostnaderna för reparationer som görs med tanke på tobaksrök, chefsjurist Hupli?

- Vad gäller förbudet mot rökning inne i en bostad utgår lagberedningen från att husbolaget först till exempel utför mindre justeringsarbeten med luftkonditioneringen för att avlägsna olägenheterna. Om man inte kan få bort olägenheterna genom rimliga reparations- eller ombyggnadsåtgärder i konstruktionerna kan man ansöka om rökförbud och på så sätt konkret undvika reparationsarbeten.

Lägenhetens innehavare bör också beredas möjlighet att vidta egna åtgärder för att stoppa rökspridning.

Hur kan någon annan bevisa att det röks i en viss lägenhet?

- Man kan exempelvis bokföra vilka vägar röken sprider sig. I sista hand är det myndigheterna som avgör på basis av skriftligt material och det skriftliga material som bygger på hörandet av lägenhetsinnehavarna om villkoren för att utfärda ett förbud uppfylls, säger Hupli.

- Ganska dåligt kan man bevisa det, säger för sin del Leppänen vid Disponentförbundet.

Duncker vid Boende Förbundet förklarar närmare:

Om en invånare i ett husbolag känner att det kommer röklukt från någon av grannarna kan personen fylla i ett elektronisk formulär om saken till kommunen. Kommunen ska skicka en miljöinspektör till anmälarens lägenhet för att själv konstatera röklukt.

- Detta sker alltså i anmälarens bostad. Man får då hoppas att grannen passar på att röka medan inspektören är där, påpekar Duncker.

Om rök konstaterats i anmälarens bostad ska det sedan utredas varifrån röken kommer.

- Alternativen brukar inte vara så många, man brukar ha sina misstankar, säger Duncker.

Grannar har inte rätt att få ta sig en titt i grannlägenheten.

Jenni Hupli, chefsjurist vid Fastighetsförbundet.

När grannen XX antas vara den skyldiga kan kommunens inspektör placera en testningspatron i dennes lägenhet eller på balkongen.

- Fast det är svårt när det är en person som äger sin bostad. Om jag skulle vara den utpekade XX, om någon skulle säga att vi misstänker dig XX för rökning, skulle jag nog fundera ett tag om jag tillät tester, säger Duncker.

Om då XX säger ja till testning och konstaterats ha rökt ska husbolaget säga till, helt enkelt be rökaren sluta röka inomhus.

Om rökaren vägrar fimpa kan bostadsbolaget konkret utfärda ett förbud, och om förbudet inte efterföljs följer varning.

Som sista åtgärd efter flera varningar kan lägenheten tas i besittning för maximalt tre år.

- Det är planen - men vi väntar som sagt på direktiv, säger Duncker.

Vi ska komma ihåg att innan det uppstår praxis är vi inne i 2018. Det ska först tas reda på och det ska överklagas.

Hans Duncker, ordförande för Boende Förbundet rf

- I tobakslagen stipuleras inte om myndigheternas rätt att få tillträde till en lägenhet för att utföra en inspektion. Husbolagets ledning har på basis av bostadsbolagslagen rätt att få tillträde för att kunna inspektera lägenhetens skick, vid behov med myndighetshjälp. Grannar har inte rätt att få ta sig en titt i grannlägenheten, säger Hupli.

Disponentförbundet och Fastighetsförbundet påpekar att saklig diskussion även framöver kommer att vara det fertilaste sättet att tackla problemet med rökning.

Risken är att det börjar springa runt en massa bolagspoliser och råddar.

Hans Duncker, ordförande för Boende Förbundet rf

Husbolaget kan som sista åtgärd ta lägenheten i besittning om de strikta reglerna för störande verksamhet uppfylls.

Våningshus
Bild: Mikael Crawford

Förbud vanliga i hyresbostäder

På hyresmarknaden har det länge varit alldeles vanligt att rökning förbjuds inne i lägenheterna, ofta också på balkongerna.

Helsingfors stad , Finlands största hyresvärd med 47 500 bostäder, förbjuder rökning i bostäder som är nya eller totalrenoverade.

Skylt på Norsens vägg
Bild: Fred Wilén/YLE

Man får inte heller röka på balkonger, terrasser eller på lägenheternas gårdsplaner. Reglerna för gamla hyreskontrakt ändras inte.

Redan tidigare har VVO-koncernen, som äger cirka 33 000 hyresbostäder, förbjudit balkongrökning i alla nya och grundrenoverade objekt. Rökning är tillåten endast på för ändamålet avsedda platser.

De första lägenheterna med balkongrökningsförbud i Tusby och Helsingfors blir inflyttningsklara i februari 2017. Rökning inne i lägenheterna har varit förbjuden redan i flera år; det gäller lägenheter där hyreskontraktet skrivits efter 1 maj 2011.

En person klädd i yllestrumpor läser bok.
Bild: Kate Williams / Unsplash.

Förbudet motiveras med att man vill stöda invånarnas boendehälsa och -bekvämlighet.

- Visst väcker det ju en del känslor bland invånarna att man först måste flytta ut för att ens hem totalrenoveras. Sedan får man höra att reglerna ändrats och att man inte längre får röka inne om man flyttar tillbaka, säger Duncker.

Diskussion om artikeln