Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Hälsovådliga hem ett ökande problem

Från 2017
Uppdaterad 13.01.2017 15:35.
Högar av skräp i ett hem
Bildtext Bakom låsta dörrar kan ett hem se ut hur som helst. Ofta är det grannarna eller de sociala myndigheterna som får upp ögonen för att allt inte står rätt till i ett hem.
Bild: Ruaridh Connellan / Barcroft USA/ All Over Press

Lite skit i hörnen har ingen dött av, men var går då gränsen mellan att ha ett smutsigt och stökigt hem kontra ett hem som utgör en sanitär olägenhet?

Det är ofta mental ohälsa, olika missbruk eller samlarmani som ligger bakom hem som anses så osunda att åtgärder måste vidtas.

I hälsoskyddslagen finns angivet definitionen på en sanitär olägenhet.

Den säger i korthet att ett hem kan anses vara hälsovådligt då en sjukdom eller en annan hälsostörning konstateras hos människan till följd av detta, eller att det förekommer en sådan faktor eller omständighet som kan minska sundheten i befolkningens eller individens livsmiljö.

Den lukt som sprider sig från snuskiga bostäder till trapphuset och grannlägenheterna kan ge upphov till stressreaktioner och försämrad livskvalitet.

Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Orsakerna till orenligheten beror nästan uteslutande på den boendes sjukdom som till exempel demens, eller på personliga problem som exempelvis utslagning, alkohol- eller drogmissbruk, psykiska störningar eller kombinationer av dessa.

Orenligheten kan alltså sägas vara en indikation på en annan grundläggande problematik. En del har också samlarmani, och förmår inte göra sig av med allt de samlar på sig, vilket blir ohållbart i längden.

Grannarna reagerar oftast

Det är oftast grannarna som reagerar på att något inte står rätt till.

- Det vanligaste är att det sprids lukt från en lägenhet, och att det på det sättet observeras. Då gör vi en inspektion för att titta om det finns organiskt avfall som till exempel skämda livsmedel, sekret från djur eller människor eller andra ämnen som eventuellt ger upphov till störande lukt, berättar Ulla Udd är miljöingenjör på miljöavdelningen vid Vasa stad.

Inspektörerna tittar efter om det finns skadedjur, som exempelvis textil-, eller livsmedelsskadedjur, vilket är rätt vanligt förekommande.

Hälsoskyddsmyndigheternas tolkningar av sanitära olägenheter och allvarliga sanitära olägenheter utgör tjänsteinnehavarens subjektiva uppskattningar av situationen och varierar i någon mån hos olika kommuner och tjänsteinnehavare.

Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

På basen av lukten bedöms även om det finns en svavel- eller kväveförening i bostaden, som till exempel urin. Vanskötta djur som bajsat i bostaden hör inte heller till ovanligheterna.

- I dessa fall kan konstateras sanitära olägenheter.

Det skall alltså ganska mycket till för att en bostad skall klassas som sanitär olägenhet.

Å andra sidan tror man att mörkertalet är stort, det är oftast fall i höghuslägenheter som kommer till myndigheternas kännedom, hur det ser ut i egnahemshus är svårare att upptäcka och därmed beräkna.

Högar av bråte i ett rum
Bildtext Det är ofta äldre människor som lider av samlarmani och inte förmår slänga bort något. Andra orsaker till sanitära olägenheter är olika former av missbruk eller psykisk ohälsa.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Olika problem bakom

Den vanligaste synen som möter Ulla Udd och hennes kollegor är att det inte finns någon synlig golvyta kvar. Det finns saker från golv till tak och enbart en liten gång som leder in till bostaden.

Och lukten är vanligtvis mördande.

Det kan ibland finnas avföring och urin från både människor och djur i bostaden.

- Men då det gäller de människor som lider av samlarmani så är det inte nödvändigtvis lukten som är det besvärliga, utan då är det ofta fråga om brandbelastning och då kontaktas brandväsendet.

Att vissa människor med olika psykiska problem har svårt att sköta sina hem syns i statistiken i och med att allt fler är patienter inom den öppna vården.

Faktorer som orsakar sanitära olägenheter kan ha sitt ursprung i organiskt avfall såsom olika slags mikrober som hos den som utsätts för dem kan medföra irritationssymtom i de övre luftvägarna, infektioner och allmänna symtom.

Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

De kan vara i ett sådant skick att de helt enkelt inte kan sköta ett hushåll.

- Man orkar inte ta itu med städningen och allt samlas på hög. Det brukar ofta förekomma stora drivor av post i dessa bostäder.

Då det handlar om alkoholmissbruk så har Udd och hennes kollegor stött på hem som är totalt överbelamrade med tomflaskor, medan då det gäller drogmissbruk i större utsträckning förekommer vanskötta djur.

Råddigt skåp
Bildtext Att samla på skräp är också en typ av sanitär olägenhet, ofta eftersom det utgör en brandrisk.
Bild: Svenska Yle

Olika definitioner

Det finns olika former av sanitära olägenheter. Ett kriterium är att det framkommer en sådan omständighet som vid fortsatt förekomst väsentligt försvårar grannarnas boende, och som kan utvecklas till en hälsoriosk för både grannar och bostadens invånare.

Det vanligaste är kanske någon form av luktolägenhet, där det sprids en obehaglig odör. Med trivselolägenhet avses en situation som uppfattas som obehaglig.

Klagomål om egnahemshus kommer ofta från andra myndigheter, i regel socialmyndigheterna, i form av begäran om åtgärder. Hyreshusbolag har lättare att ingripa i sina hyresgästers orenliga levnadsvanor (till exempel är snuskigt liv en giltig vräkningsgrund).

Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Men under rubriken faller även skydd för privatlivet, jämlikhet, rättsskydd, hemfrid och brandbelastning.

Till exempel har en människa rätt att vistas i sitt eget hem utan att störas av andra människor. Inte heller får en människa behandlas olika inför lagen på grund av hens kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse och så vidare. En sanitär olägenhet kan alltså uppstå i form av många olika skepnader.

Liklukt svår att få bort

Ifall det påträffas ett lik i en bostad så kontaktas i första hand polisen.

De tar i sin tur kontakt med hälsoskyddsmyndigheten för att åtgärda liklukten ifall kroppsvätskorna hunnit rinna ner i betongen - då måste man ta bort ett skikt för att få bort lukten.

- Ozonering tar inte heller bort liklukten, utan man hamnar att förnya alla ytor om liket funnits i bostaden en längre tid.

Invånaren i en snuskig bostad är ofta en åldersstigen man eller kvinna som bor för sig själv.

Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

De flesta människor som lever under sådana här extrema omständigheter är ofta ensamma och isolerade.

Problematiken finns inom alla samhällsklasser, ett fin adress och ett propert yttre är ingen garanti för att man har det rent och snyggt hemma.

- Vi har nog gjort inspektioner på fina adresser där det inne i bostaden varit fullständigt kaos.

Oproportionerligt mycket arbetsbörda

Valvira, alltså Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, räknar med ett medeltal på ca 7-8 fall av sanitära olägenheter per 100 000 invånare årligen.

Det kanske inte låter som så mycket, men dessa fall är krävande och tar mycket tid i anspråk av de olika tjänsteinnehavarna, som dessutom fordrar koordinerat samarbete mellan olika myndigheter.

Arbetsbördan blir med andra ord oproportionerligt stor.

Snuskighet förekommer även i bostäder vars invånare på grund av riklig konsumtion av alkohol eller bruk av andra rusmedel är oförmögna att ta hand om sig själva och sin boendemiljö.

Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Så trots att det skett en liten ökning av sanitära olägenheter under de senaste åren så har arbetsbördan med dessa ärenden ökat desto mer.

- Under mina tio år här så har vi nog känt av den här ökningen, säger Udd och undrar om det eventuellt har att göra med det ökade antalet patienter inom öppna vården.

Ärendena hamnar dock inte i första hand på hälsoskyddsmyndigheternas bord.

Det är främst disponenten eller bostadsbolaget som skall ta hand om sanitära olägenheter, och om de inte får någon förändring till stånd kan de vända sig till hälsoskyddsmyndigheterna för en bostadsgranskning.

De har i sin tur kontakt med de sociala myndigheterna och en mall för hur man skall agera.

Flaskor och glas och kärl på ett diskbord.
Bildtext Psykisk ohälsa kan göra att man inte orkar ta itu med hushållssysslorna och hemmet förfaller.
Bild: yle

Knuff i rätt riktning kan behövas

Vid en inspektion gör miljöingenjören en granskning i bostaden och skriver en inspektionsberättelse, vilken skickas vidare till berörda parter.

I en del fall har de sociala myndigheterna möjlighet att få ordnat städhjälp och då brukar ofta invånaren förstå allvaret i situationen.

Den tredje gruppen består av ensamma människor som lider av psykiska problem och inte kan eller vill ta hand om renligheten i sin boendemiljö.

Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Det förekommer även fall där man kan konstatera att personen i fråga behöver en intressebevakare, och då kan den processen påbörjas.

Udd berättar att det ibland händer att invåndaren i fråga motsätter sig en inspektion, men efteråt brukar de vara mycket glada och tacksamma.

- För dem känns det som att de fått tillbaka sitt hem och att de återfått kontroll över sitt liv.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln