Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangös revisorer om McDonald: Det gäller att tänka på stadens intresse

Från 2017
Hangö stadshus.
Bildtext Det är ovanligt att hålla fullmäktigemöte på en söndagseftermiddag.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Politikerna i Hangö är splittrade i frågan om Hangö ska besvära sig eller inte över Helsingfors förvaltningsdomstols dom om uppsägningen av hälsocentralläkare Outi McDonald. Revisorerna ger i alla fall tydligt besked till staden om att det är fullmäktige, inte stadsstyrelsen som ska avgöra besvärsfrågan.

Domstolen har slagit fast att Hangö olagligt sade upp sin hälsocentralläkare Outi McDonald.

Hangö stadsstyrelse har hopat och rott i besvärsfrågan, men beslutade i måndags (23.1) att man trots allt för ärendet vidare till stadsfullmäktige som fattar beslut om staden ska besvära sig eller inte till Högsta förvaltningsdomstolen. Det är fullmäktige som ursprungligen beslutade säga upp Outi McDonald våren 2015.

Tidigare hade stadsstyrelsen beslutat att man inte besvärar sig.

"Styrelsen ska verka i stadens intresse"

Revisorerna vid BDO Audiator säger att stadsstyrelsens uppgift enligt lagen är att verka i enlighet med fullmäktiges beslut och verkställa de besluten. Styrelsen ska också i övrigt verka i enlighet med stadens intresse.

"I stadens intresse innebär enligt vår uppfattning i detta fall framförallt en minimering av kostnaderna", skriver revisorerna i ett protokoll som staden till en början hade valt att hålla hemligt. Efter måndagens styrelsemöte offentliggjordes protokollet.

Revisorerna skriver också att stadsstyrelsens tidigare beslut om att inte besvära sig i fallet McDonald inte har varit i linje med fullmäktiges beslut. Det har inte heller motiverats eller klargjorts att det är i stadens intresse att inte gå vidare i ärendet.

"Vi ber stadsstyrelsen fästa speciell uppmärksamhet vid att styrelsen enligt vår uppfattning inte har haft befogenhet till annat än att verkställa fullmäktiges uppsägningsbeslut".

Olika risker med olika beslut

Revisorerna kommer också med en hälsning till staden om att olika beslut för med sig olika risker.

Om staden besvärar sig till Högsta förvaltningsdomstolen finns det en risk för att man måste stå för lönekostnader för Outi McDonald fram till att domstolen fattar ett beslut. Dessutom måste man stå för rättegångskostnader.

Om man staden inte besvärar sig är kostnaderna åtminstone löne- och rättegångskostnaderna hittills och en fortsättning av tjänsteförhållandet.

Det tredje alternativet är att man bereder ett nytt retroaktivt uppsägningsbeslut där man rättar till de fel man gjorde i samband med uppsägningen av McDonald. I det fallet måste man först utreda möjligheterna till det och utreda riskerna för uppsägningsgrundernas hållbarhet.

Hangös stadsdirektör Denis Strandell
Bildtext Hangös stadsdirektör Denis Strandell har fått sätta sig in i fallet McDonald eftersom han inte jobbade i staden då processen inleddes.
Bild: Yle/Maria Wasström

Hangös stadsdirektör Denis Strandell säger att det i det här skedet ändå inte är aktuellt med en ny uppsägning av McDonald utan att stadsfullmäktige på söndag (29.1) tar ställning till om man besvärar sig eller inte i frågan.

Mötet måste hållas på söndag eftersom besvärstiden tar slut på måndag 30.1.

Splittrade politiker

Stadsstyrelsen röstade med siffrorna 5-3 för att föra ärendet vidare till ett extra stadsfullmäktigemöte. En ledamot röstade blankt. Minoriteten i stadsstyrelsen ville att stadsstyrelsen beslutar att staden besvärar sig i frågan.

Styrelsens vice ordförande Stig Sundberg (SFP) ansåg att stadsstyrelsen borde ha beslutat om besvär till Högsta förvaltningsdomstolen. Han har haft samma åsikt hela tiden.

- Jag tycker det är självklart att staden ska ges en möjlighet att framföra sina motiveringar och åsikter i den här frågan.

Stig Sundberg i Hangö.
Bildtext Stig Sundberg ledde ordet på stadsstyrelsemötet då ordinarie ordföranden Jouko Kavander var förhindrad att delta.
Bild: Yle/Minna Almark

Sundberg säger att om fullmäktige beslutar gå vidare till Högsta förvaltningsdomstolen ges staden möjligheten att höras.

De saker domstolen nu valde fästa uppmärksamhet vid var formella fel vid uppsägningen och inte orsakerna till uppsägningarna. Det var fel, säger Sundberg.

- Det tycker åtminstone vi som i stadsstyrelsen har försökt få ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. Det är ju frågan om rättsskydd också för McDonald att man skulle få frågan utredd ordentligt.

Oviss utgång

Då stadsfullmäktige för snart två år sedan beslutade säga upp läkaren Outi McDonald talade siffrorna sitt klara språk, rösterna föll 22-10 för en uppsägning.

Sundberg säger att han inte vågar sig en gissning på hur det går nu eftersom det är så länge sedan uppsägningsbeslutet. En del politiker har ändrat åsikt under processens gång.

- Det har man ju märkt på stadsstyrelsens medlemmar. Det är en fråga där det är svårt att säga hur utfallet blir.

Vänsterförbundets Birgitta Gran håller med Stig Sundberg om att det är ovisst hur det kommer att gå i fallet.

- Det var fullmäktiges vilja då, men jag tror att siffrorna ändrar. Det är inte självklart att man har samma åsikt som man hade då. Det har hänt både det ena och det andra, säger hon.

Samtidigt medger Gran att det kan vara så att majoriteten av fullmäktige fortfarande vill se en fortsättning på ärendet.

Ovanligt

Birgitta Gran har varit med i 16 år i kommunalpolitiken i Hangö och det är första gången hon är med om ett extrainsatt fullmäktigemöte på en söndag.

Gran var den som föreslog att ärendet förs till fullmäktige och att det ska hållas ett extra möte för ändamålet. Förslaget från styrelsen är att fullmäktige inte besvärar sig i frågan.

Birgitta Gran
Bildtext Birgitta Gran har under hela processens gång varit mot en uppsägning av McDonald.
Bild: YLE/Minna Almark

Stadsstyrelsen kunde också ha valt att lämna in ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen och sedan ha tagit tillbaka besväret ifall fullmäktige på sitt ordinarie möte i februari hade valt att inte gå vidare.

Gran ansåg ändå att det är bättre med ett skilt fullmäktigemöte.

- Det skulle inte ha varit en riktig äkta behandling även om det hade funnit en möjlighet att dra bort ärendet. Då blir det lätt så att man tänker okej det är ändå gjort så kan det väl vara där, säger hon.

Gran kritiserar beredningen då man inte genast från början tog fram olika möjligheter utan bara så att säga utgick ifrån att det blir besvär.

- Den här beredningen kunde ha skötts bättre. Det kom väl som en överraskning därför att man på något sätt tänkte i de gamla banorna och inte förstod att kartan har ändrat sedan sist.

Förändrat läge

Gran anser att mycket har hänt under de två år som har gått sedan beslutet om uppsägningen och att läget nu är ett annat.

Hon poängterar att till exempel läkarläget på Hangö hälsocentral inte blev bättre av uppsägningen.

- Någon kan säga att det utan vidare är i stadens intresse att föra ärendet vidare, men jag, och vi andra som röstade som jag, tycker det är långt ifrån självklart. Vi tycker processen har varit till skada för Hangö och verksamheten vid hälsocentralen.

Diskussion om artikeln