Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Södra Tulludden i Hangö ska locka mer besökare

Från 2017
Uppdaterad 31.01.2017 09:57.
Kitesurfare i Hangö
Bildtext Tulluddens södra strand är ett paradis för kitesurfare.
Bild: Yle/Sofia Lindahl

Tulluddens södra strand ska bli ett attraktivt turistmål där det kan ordnas olika evenemang. Det ska bli enklare för besökare att ta i land på öarna i Hangö skärgård. Det här ingår i användningsplanen för Hangö nationalstadspark som nu är klar.

Hangö miljönämnd ska på godkände på onsdagen (25.1) skötsel- och nyttjandeplanen för Hangö nationalstadspark. Frågan går nu vidare till Hangö stadsfullmäktige.

Arbetet med planen har pågått i över tre år. Både Hangö stad, Hangö miljöförening, närings-, trafik och miljöcentralen, Forststyrelsen och flera andra statliga myndigheter har varit med och utarbetat planen.

Nationalstadsparken i Hangö inrättades år 2008 av Miljöministeriet på begäran av Hangö stad. Den är en av åtta existerande nationalstadsparker i Finland.

Karta över Hangö med kringliggande vattenområde.
Bildtext Karta över Hangö nationalstadspark.
Bild: Lantmäteriverket/Hangö stad

Nationalstadsparkerna finns till för att bevara stadsnaturen och den byggda kulturmiljön som en stor, sammanhängande helhet. Den ska enligt Miljöministeriet vara stadsbornas vardagsrum.

Hangö nationalstadspark är 6 300 hektar stor och består till stora delar av havs- och skärgårdsområden. På fastlandet hör en strandlinje på 11,5 kilometer till nationalstadsparken. Den färska skötsel- och användningsplanen delas in i sex olika geografiska områden.

Havsområdet och skärgården ska bli mer lättillgängliga

När det gäller skötsel- och användningsplanen för Tulluddens fågelskyddsområde och lunden på Bengtsår väntar Hangö fortfarande på att Miljöministeriet ska godkänna planen.

Arbetet med planen inleddes år 2012. Hangö stad har inte godkänt rörelseförbuden som föreslås i planen.

I förslaget ingår begränsningar i att stiga i land och röra sig bland annat på vattenområdet på Tulluddens norra sida. Hangö stad godkänner inte förslagen om att öka fridlysningen på de här områdena.

Tulluddens norra strand i Hangö
Bildtext Hangö vill inte har rörelseförbud norr om Tulludden.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Nationalstadsparkens skötsel- och användningsplan ska i övrigt göra det möjligt att använda skärgården för mer turism än i dag. Det ska vara möjligt för turister att röra sig på områden som tål användning. Det kunde finnas färdiga förtöjningsplatser för båtar, vindskydd, toaletter och informationstavlor. På några av öarna kunde det finnas möteslokaler och bastubyggnader.

Det finns 14 fredade vrak inom nationalstadsparken och Hangö är ett viktigt område för finländska vrakdykare. Skötsel- och användningsplanen kan underlätta dykningen. Där kunde finnas informationsskyltar för dykare och det kan byggas dykningsrutter till vraken.

Tulludden ska locka mera turister

Tulluddens södra strand ska i framtiden vara ett välfungerande och attraktivt turist- och rekreationsmål. Södra stranden kunde också vara lämplig för olika evenemang. Där finns ingen bosättning som kan störas av buller från evenemang.

Det är i varje fall viktigt att beakta naturvärdena då användningen av stranden utvecklas. Det här kommer att tas i beaktande i jobbet med att ändra detaljplanen som pågår som bäst.

Naturister på Tulludden i Hangö
Bildtext På södra Tulludden finns bland annat en naturiststrand. Där rör sig också surfare, simmare och friluftsmänniskor.
Bild: Yle / Jonas Sundström

Området med de tyska inkvarteringsbarackerna från andra världskriget finns inte i det här skedet med i nationalstadsparken, men området kan i framtiden komma med i parken. Då skulle nationalstadsparken bli mera enhetlig. Här finns promenadstråket till Uddskatan som öppnades för allmänheten våren 2015.

Parkeringen vid Frihamnen ska utvecklas och betjäna alla som besöker Tulludden. Där kunde finnas byggnader för besökarna, till exempel café och annan service.

Östra hamnen passar bra för större evenemang

Östra hamnen med sina hamnmagasin hör också till nationalstadsparken. Där pågår som bäst arbetet med att ändra detaljplanen.

Hamnbassängen och Hamngatan är värdefulla för Hangö och området omkring utvecklas vidare.

magasin i hangö
Bildtext Magasinen är en viktig del av Östra hamnen.
Bild: Yle/ Robin Holmberg

I Östra hamnen passar det enligt nationalstadsparkens skötsel- och nyttjandeplan bra att ordna större evenemang. Men om området används för evenemang året om är det viktigt att beakta att det finns bosättning i närheten och utreda bullret som invånarna utsätts för.

Östra hamnen ska också utvecklas för seglingsevenemang och andra vattensporter.

Regattastranden blir en urban strand

Hangö har en skötsel- och användningsplan för parkerna och parkskogarna. Den ska ses över om ungefär tio år. Då ska Hangö stad utreda en förnyelse av allén längs Boulevarden och Appelgrensvägen.

Lekparken i Kyrkparken ska utvecklas med tanke på barnfamiljer. Parken ska också utvecklas för mindre evenemang. Det rekommenderas också allmänna toaletter i parken.

Regattastranden ska utvecklas till en urban strand. Den ingår liksom Fabriksudden i detaljplaneändringen för Östra hamnen.

Regattastranden i Hangö
Bildtext Regattastranden utvecklas.
Bild: Yle/ Helena Rosenblad

När det gäller simhuset sägs det i skötsel- och användningsplanen att simhusets nuvarande framtoning bevaras och att Simhusgatan fortsätter som gata ända till simhuset.

Fabriksudden finns i det här skedet inte med i nationalstadsparken. Där byggs som bäst ett spa samt semesterbostäder. I ett senare skede är det möjligt att nationalstadsparken kompletteras med Fabriksudden. Då kan badinrättningen finnas med i stadsparken.

Casinoparken – ett välskött representationsområde

Casino, Plagen och Parkdammen är viktiga delar av Hangö nationalstadspark.

Casinoområdet ska bevaras som ett historiskt minnesmärke och välskött representationsområde.

I Casinoparken kan det ordnas små och medelstora evenemang. Läget är också bra för små musikevenemang. På grund av blomplanteringar och växtlighet lämpar sig området inte för massevenemang.

Människor sitter och har picknick på en gräsmatta.
Bildtext Casinoparken lämpar sig inte för stora evenemang.
Bild: Yle/Marga Sandström

Området mellan Casino och Plagen utvecklas för tennis.

Vid Plagens badstrand utvecklas rekreationsmöjligheterna både på land och till havs.

Parkdammen har en egen skötselplan. Förutom Sea Horse week i juli ordnas inte andra evenemang vid Parkdammen.

En häst med ryttare hoppas över ett hinder på en sandplan.
Bildtext Sea Horse Week fortsätter vid Parkdammen.
Bild: Yle/ Tove Virta

Då staden sköter om parkområdena är det viktigt att ta i beaktande tallarna på parkområdena. De gamla låga och krokiga tallarna är kännetecknanden för Hangö. Tallbeståndet är gammalt och det kan bli aktuellt att förnya trädbeståndet.

Det kan bli en utmaning att skydda de små plantorna, men det kan vara möjligt att skydda unga plantor till exempel med miljökonstverk.

Appelgrensvägen i Hangö
Bildtext Det finns rekommendationer för trädgårdsskötsel för villaområdet.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

I den färska skötsel- och användningsplanen finns också rekommendationer för trädgårdsskötsel på villaområdet i Badhusparken. Där betonas vikten av att gallra tät vegetation så att det finns öppna vyer i landskapet och att gallra växtlighet på tillräckligt avstånd från villornas träkonstruktioner.

Det finns också en lista på växter som trivs i Badhusparken och information om hur man ska sköta och förnya tallarna.

Naturvärdena betonas i Furuvik-Bellevue

Furuviks naturskyddsområde har en skötsel- och användningsplan. Där fortsätter skötseln enligt de planer som finns.

Skötsel- och användningsplanen för Stenuddens naturskyddsområde ska uppdateras.

Bellevue badstrand.
Bildtext Bellevuestranden ska kunna fredas.
Bild: YLE/Malin Valtonen

Bellevue-stranden ska bevaras som en badstrand som är lämplig att fredas.

Långsanda strand ska fortsätta skötas som en naturstrand.

Stora och Lilla Tallholmens östra stränder ska bevaras i naturligt tillstånd. Målet är att inte styra stora besökarmängder till området för att naturtillståndet inte ska försvagas.

Rutter och informationstavlor

I skötsel- och användningsplanen för Hangö nationalstadspark finns också information om rutter och informationstavlor. Gång- och cykelrutterna inom nationalstadsparken ska märkas ut. Det ska finnas en enhetlig huvudled och flera sidoleder.

Bildtext Det finns en vandringsled bland annat på Parkbergen.
Bild: yle/Petra Thilman

Förhållandena för cyklister ska förbättras. Det ska finnas cykelparkeringar vid Östra hamnen, Casino, Plagen och Fyra vindarnas hus.

Det placeras ut informationstavlor på flera håll. Där presenteras dels nationalstadsparken och dels närområdet.

Artikeln uppdaterades 26.1 kl. 16.02 med informationen om att Hangö miljönämnd godkände planen 25.1.

Artikeln uppdaterades 31.1.2017: Stadsstyrelsen i Hangö beslöt den 31 januari 2017 att godkänna skötsel- och nyttjandeplanen för den nationella stadsparken. Planen sänds till Miljöministeriet för godkännande.

Radio Vega Västnyland

10:49

Diskussion om artikeln