Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Biskoparna godkänner inga homovigslar

Från 2017
Uppdaterad 27.02.2017 19:40.
I Danmark är kyrklig vigsel för samkönade par möjlig. På bilden Stig Elling och Steen Andersen.
Bildtext I Danmark är kyrklig vigsel av samkönade par möjlig.
Bild: EPA / Scanpix Denmark

Biskoparna inom den evangelisk-lutherska kyrkan har en klar ståndpunkt: det är inte möjligt att viga homopar i kyrkan. Biskoparna tänker ingripa i fall enskilda präster trotsar reglerna.

Den evangelisk-lutherska kyrkans biskopar tänker inte se mellan fingrarna på kyrklig vigsel av samkönade par. Påföljderna för de präster som bryter mot kyrkans regler avgörs från fall till fall.

Ärkebiskop Kari Mäkinen tog upp frågan vid biskopsmötet i januari och det ledde till en livlig diskussion. Yles finska nyhetsredaktion har gjort en enkät bland de nio övriga biskoparna om den nya äktenskapslagen.

Biskopen för Kuopio stift, Jari Jolkkonen, litar på att stiftets biskopar agerar lojalt. I fall de inte är lojala tänker han inte slå dövörat till.

– Om en arbetstagare agerar i strid med arbetsgivarens instruktioner är det klart att det blir konsekvenser på vilken arbetsplats som helst, det gäller också kyrkan, säger Jolkkonen.

Ett tjugotal präster har på Sateenkaaripapit-sajten meddelat att de är beredda att viga samkönade par eftersom lagen tillåter könsneutrala äktenskap från och med den första mars. Enligt den kartläggning som Aamulehti har gjort finns tio av de här prästerna i Tammerfors.

Dessutom har Helsingin Sanomat och Kirkko ja kaupunki-tidningen rapporterat att homopar kan få kyrkliga vigslar i Helsingfors och Vanda.

Påföljderna övervägs från fall till fall

Biskoparna vill ännu inte spekulera i vilka påföljder det blir för en präst som viger ett samkönat par.

– Massmedierna har varit väldigt intresserade av vilka straff som kan komma i fråga, men det kan man inte börja spekulera i, situationerna skiljer sig från varandra, säger för sin del biskopen för Tammerfors stift Matti Repo.

Biskopen för Borgå stift, Björn Vikström, säger att han kommer att reagera själv som biskop eller via domkapitlet. Han säger att prästen först måste höras och först därefter överväger man möjliga påföljder.

– Sanktioner och påföljder behandlas från fall till fall om det finns skäl att tillgripa sådana. De kommenterar jag inte på förhand, skriver för sin del biskopen för Helsingfors stift, Irja Askola, i sitt svar.

Stig Elling och Steen Andersen gifte sig i en kyrka i Fredriksberg i Danmark år 2012.
Bildtext Stig Elling och Steen Andersen gifte sig i en kyrka i Fredriksberg i Danmark år 2012.
Bild: EPA / Scanpix Denmark / Liselotte Sabroe

Det är biskoparnas plikt att ingripa

Också biskoparna för Lappo, Esbo och S:t Michels stift understryker att det är domkapitlets och biskopens plikt att ingripa, men varje fall behandlas separat.

– Eftersom det inte sker några förändringar i prästens vigselrätt och –skyldighet i början av mars bör saken behandlas av domkapitlet. Vi kommer att överväga påföljder, kommenterar biskopen för Åbo ärkestift Kaarlo Kalliala.

Biskopen för S:t Michels stift Seppo Häkkinen påminner om att prästernas verksamhet regleras av samma lojalitetsprinciper som i resten av arbetslivet.

– I kyrkoordningen finns påföljder allt från varningar till att förlora prästtjänsten. Det är fråga om ett övervägande från fall till fall, konstaterar Häkkinen.

Biskopskollegan i Uleåborgs stift, Samuel Salmi, är inne på samma linje. Utgångspunkten är att prästen inte bryter sitt prästlöfte.

– Jag utgår ifrån att stiftets präster med mycket stor sannolikhet kommer att följa kyrkoordningen som de har förbundit sig till, betonar Salmi.

”Inte ens ärkebiskopen hade kunnat ge ett sådant löfte”

De reglementen som biskoparna har gett till församlingarna är entydiga: det är inte tillåtet att viga par av samma kön. En präst eller annan församlingsanställd kan däremot be för och med ett par som har låtit viga sig borgerligt.

Ärkebiskop Kari Mäkinens tal vid biskopsmötet i slutet av januari har setts som förbryllande. Ärkebiskopen konstaterade då att kyrkan inte stupar på frågan om vigslar av regnbågspar.

Talet har i offentligheten till och med tolkats så att Mäkinen skulle ha gett sitt tillstånd för vigsel av regnbågspar. Mäkinen har tillbakavisat den tolkningen i en intervju för Aamulehti. I den konstaterade han att vigsel av samkönade par är klandervärt.

Biskoparna påpekar också att inte ens ärkebiskopen kan ge tillstånd för vigsel av homopar.

– Han kan inte ens ge ett sådant lov som står i strid med kyrkomötets beslut, redogörelserna från biskopsmötet och kyrkostyrelsens rättsliga utredningar, säger biskopen för Lappo stift Simo Peura.

Det är bara kyrkomötet som kan besluta om kyrklig vigsel av samkönade par. I en motion till kyrkomötet har uttryckligen ett sådant initiativ lagts fram. I initiativet föreslås att äktenskapsdefinitionen vidgas så att också kyrklig vigsel av samkönade par skulle vara möjlig. Kyrkomötet hålls i början på maj.

– Personligen anser jag att äktenskapet endast är en sak mellan man och kvinna. Men motionen är bra för att klargöra saken, att vi bekänner att kyrkan redan har en klar ståndpunkt i frågan, som man hoppas få en ändring på, konstaterar biskopen för Esbo stift Tapio Luoma.

”Olika uppgifter har cirkulerat under vintern”

Biskoparna anser att det är svårt att bedöma om det uppstår olika praxis i olika stift. Biskopen i Lappo stift Simo Peura förutspår att skillnaderna kommer att vara mindre än vad man har antagit på förhand. Kollegan i Tammerfors stift håller med.

– Under vinterns lopp har det förekommit uppgifter om att hundratals präster skulle vara villiga att viga (par av samma kön), men i slutändan är det inte så många präster som är beredda att bryta mot kyrkans regler. Min fingertoppskänsla är ändå att det finns fler villiga präster än de par som vill låta viga sig i kyrkan, bedömer Repo.

Åbobiskopen Kaarlo Kalliala bedömer att praxis knappast kommer att skilja sig märkbart från varandra. Biskoparna i S:t Michel och Kuopio stift hoppas och tror att stiften håller fast vid det som man enhälligt har kommit överens om.

– I grundfrågor finns det ett rikstäckande reglemente som är bindande för alla biskopar och stift. Därför gör jag uppskattningen att stiften kommer att vara rätt enhetliga i sin praxis, tror Kuopiobiskop Jari Jolkkonen.

I norr håller man fast vid en traditionell syn på äktenskapet

Biskopen i Esbo, Tapio Luoma, anser att människorna och också kyrkorna är olika i öst, väst, söder och norr. Därför blir också betoningarna olika.

– Min personliga önskan är att domkapitlen skulle ha en enhetlig linje för hur de agerar i de fall där en präst viger i strid med kyrkoordningen.

Det förekommer till exempel skillnader mellan norr och söder. Helsingfors stiftsfullmäktige har slagit fast att präster obehindrat kan viga par av samma kön från och med början av mars. Stiftsfullmäktige har ändå ingen beslutanderätt i frågan. Största delen av prästerna på rengsbågsprästsajten är dessutom från Helsingfors.

Kyrkans uppgift är att predika evangelium

Samuel Salmi, biskop i Uleåborgs stift

Biskopen i Uleåborgs stift Samuel Salmi är av den uppfattningen att folk är för en konventionell uppfattning av äktenskapet.

– I den rådande atmosfären förekommer det alltså skillnader, men utgångspunkten är att vi följer den linje som kyrkan har beslutat om, betonar Salmi.

Biskopen i Helsingfors stift Irja Askola ville inte för Yle kommentera möjliga skillnader mellan olika stift. I ett cirkulär från Helsingfors stift framgår i alla fall att Askolas direktiv till prästerna i hennes stift är klar.

– Vigsel (av par med samma kön) är inte möjligt, men det hindrar oss inte från att respektera deras äktenskap och glädja oss med dem, skriver Askola.

Frestelse att ta till överdrifter och att såra andra

Esbobiskopen Tapio Luoma tror att diskussionen om äktenskapsuppfattningen hädanefter i högre grad kommer att beröra kyrkan. Han efterlyser sans och förmåga att lyssna till folk som är av annan åsikt.

En livlig diskussion är att vänta, då är frestelsen att ta till överdrifter och att såra varandra. Den här frestelsen måste man kunna stå emot.

Tapio Luoma, biskop i Esbo stift

– Det viktigaste är att begripa att vi är i samma båt och på samma sida fastän vi skulle vara av olika åsikt. Även om destruktiva krafter deltar i diskussionen måste man kämpa emot dem, betonar Luoma.

Biskopen i Uleåborgs stift, Samuel Salmi, anser att respekten för alla människor och jämställdheten är viktiga frågor i såväl kyrkan som i samhället i övrigt och det måste man kunna diskutera. Det får ändå inte överskugga kyrkans grunduppgift.

– Kyrkans uppgift är att predika evangelium och att uppfylla Kristi uppgift i världen och det måste vi ha mer tid för. Det börjar kännas som om svallvågorna av den här (äktenskaps-)diskussionen överskuggar kyrkans grunduppgift och det skulle inte få ske.

Biskopen i Kuopio stift, Jari Jolkkonen, påpekar att frågan om äktenskap för par av samma kön har utgått från politiska människorättsprinciper. Enligt Jolkkonen är vigseln för kyrkan en religiös förrättning och de principerna måste lösas utgående från kyrkans egen trosuppfattning.

Också biskoparna Luoma (Esbo) och Repo (Tammerfors) efterlyser en teologisk diskussion om äktenskapets väsen. Repo anser att också prästernas argument hittills har varit i stort sett de samma som i riksdagsdebatten.

– I riksdagen kan man besluta om frågan som ett lagstiftnings- eller rättviseärende, men för kyrkan är vigseln en liten gudstjänst. Då måste man gå in på djupare teologiska motiveringar som inte angår riksdagen. De präster som vill förändra kyrkans uppfattning måste kunna motivera saken så att kyrkan kan godta den utgående från sin tro, menar Repo.

Texten är en översättning från finska av Yle Uutisets artikel skriven av Helmi Nykänen.

Diskussion om artikeln