Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finnwatch agerar mot aggressiv skatteplanering: Nu måste bristerna i lagstiftningen korrigeras

Från 2017
Uppdaterad 08.03.2017 10:58.
Aktivister från medborgarorganisationerna Oxfam och Transparency International kritiserade EU-kommissionens förslag utanför kommissionens huvudkvarter i Bryssel den 12 april 2016.
Bildtext Aktivister från medborgarorganisationerna Oxfam och Transparency International kritiserade EU-kommissionens förslag utanför kommissionens huvudkvarter i Bryssel den 12 april 2016.

Den aggressiva skatteplaneringen skenar iväg om ingen stoppar den, och om lagarna inte ändras. Medborgarorganisationen Finnwatch presenterar i en ny rapport rekommendationer för lagstiftarna.

- Finlands nuvarande lagstiftning tillåter företag att kringgå skatter i omfattande skala. Vi har utarbetat detaljerade förslag som ska korrigerar de brister som finns och underlätta lagstiftarnas arbete med målet att förhindra den här typens skatteflykt, säger forskaren och juristen Henri Telkki vid Finnwatch.

Finland förlorar årligen hundratals miljoner euro i skatteintäkter

- Det här är en fortsättning på den rapport som vi publicerade i slutet av fjolåret. Där konstaterade vi att Finland årligen går miste om hundratals miljoner euro till följd av de multinationella företagens aggressiva skatteplanering, säger Henri Telkka.

- Det handlar om förluster i uteblivna samfundsskatteintäkter som rör sig mellan 430 och 1 400 miljoner euro per år för Finlands del.

OECD bedömer att det globalt sett handlar om 75-180 miljarder euro i skattebortfall.

"Rätten till ränteavdrag måste justeras"

Finnwatch föreslår ändringar bland annat i fråga om rätten till ränteavdrag. Ränteavdragen måste begränsas och dessutom måste lagarna om utländska samfund skärpas.

På det här sättet kan Finland på ett effektivare sätt komma åt att beskatta de vinster som företag för över på så kallade skrivbordsföretag.

Reformerna kan införas gradvis, med början i vårdföretag och statliga bolag

Finnwatch vill att genomskinligheten i skattebetalningarna ökar, och att alla multinationella stora företag förpliktigas att ge landsvisa skatterapporter. Detta kunde införas gradvis, med början i vårdföretag och statliga bolag.

EU jobbar för gemensamma regler

Regeringen förbereder som bäst en nationell implementering av EU:s direktiv om skatteplanering. Direktivet innebär att Finland måste göra ändringar i bestämmelserna om skatteplanering.

- Direktivet är en torftig kompromiss, och kan i värsta fall till och med underlätta skatteflykt. Enligt Telkki är det viktigt att direktivet i Finland förverkligas på ett sådant sätt att det enhetligt gäller för alla juridiska personer och alla företag oavsett verksamhetsform.

Finnwatch rekommenderar också att Finland förbehållslöst ansluter sig till OECD:s multilaterala skatteavtal som ska undertecknas i juni. Avtalet innefattar bestämmelser som begränsar företagens skatteplanering. Den här typens regler saknas till stor del i de bilaterala skatteavtal som Finland ingått. Bestämmelserna i de multilaterala avtalen skulle enligt Finnwatch kunna tillämpas på skatteavtal i Finland utan tidskrävande bilaterala förhandlingar.

båtar i Bahamas
Bildtext Bahamas
Bild: EPA

Finnwatch: Finlands regering är motsträvig

- Enligt ett Finansministeriets PM försöker Finland få med förbehåll som inte är helt motiverade och som hotar att urvattna de multilaterala skatteavtalen. Avtalen handlar om att länderna ska följa gemensamma regler som är riktade mot företagens möjligheter att göra sådana vinstöverföringar som urholkar enskilda länders skattebas.

Finnwatch vill att Finland aktivt går in för att stöda en grundläggande reform av företagsskatten inom EU. Utgående från EU-kommissionens skattemodell (CCCTB) skulle internationella koncerner beskattas som en helhet så att hela den skattepliktiga inkomsten fördelas på medlemsstaterna enligt ett speciellt mönster. Bolagen ska inte längre kunna få skattefördelar genom att föra över sina vinster mellan olika bolag och länder.

Finnwatch oroar sig över att regeringen har en motsträvig inställning till EU:s CCCTB-modell.

- Finland borde ha en positiv inställning till CCCTB-initiativet, och Finland borde arbeta för att modellen ska bli obligatorisk för alla företag som är verksamma inom EU. Konkurrens om skatter kan avvärjas genom att man kommer överens om en gemensam minimiskattebas inom EU, säger forskaren Henri Telkki.

Skatteplanering är laglig verksamhet - utnyttjar luckor i lagstiftningen

Finnwatch definierar aggressiv skatteplanering i enlighet med OECD:s principer. Det handlar om olika arrangemang genom vilka de multinationella företagen flyttar sina vinster ut ur landet, i syfte att nå en lägre skattenivå eller helt och hållet undgå skatt.

Skatteplanering är fullt laglig verksamhet. Inte heller aggressiv planering innebär att lagen kringgås, men i vissa fall kan gränsen överskridas. Finnwatch konstaterar att aggressiv skatteplanering oftast handlar om att utnyttja luckor i skattelagstiftningen.

I Finland är statsbolagens rapportering ytterst bristfällig, och många av dem har ertappats för synnerligen aggressiv skatteplanering, konstaterade Finnwatch i sin förra rapport.

Skattebjörn
Bild: Stina Tuominen/Yle