Hoppa till huvudinnehåll

Förhandsprövningar

Förhandsprövning av de regionala nyheternas webbtjänster och personifiering

Från 2017
Uppdaterad 02.06.2017 15:05.

Rundradions förvaltningsråd ska i enlighet med lagen om Rundradion Ab 6a § göra en förhandsprövning av sådana nya tjänster eller funktioner som har mer än obetydlig inverkan på helhetsutbudet av innehållstjänster och som är väsentliga till sin betydelse, sin varaktighet och sina kostnader. En prövning kan efter förvaltningsrådets bedömning göras också i andra fall, om det av grundad anledning är behövligt.

Mediernas Centralförbund (nuv. Medieförbundet rf) har begärt Rundradions förvaltningsråd om en förhandsprövning av förnyelsen av Yles webbsidor och särskilt regional- och lokalnyhetstjänsternas effekter på dagstidningarnas nyhetsutbud på webben. Webbreformen offentliggjordes 22.9.2016. I begäran om förhandsprövning ingick också önskan att förvaltningsrådet utvärderar personifiering i offentlig medietjänst som en principiell fråga.

Medieförbundets begäran om förhandsprövning: Förnyelsen av Yles webbsidor 9/2016 (på finska, pdf)

Förhandsprövning inleds 14.2

Förvaltningsrådet har berett ärendet och på sitt möte 14.2.2017 beslutat att inleda förhandsprövning i enlighet med Medieförbundets begäran, men på så sätt att personifieringen av Yles tjänster utvärderas som ett allmänt servicekoncept, inte enbart som ett koncept för nyheterna.

Beslut och bakgrundsdokument

Förvaltningsrådet anser att en förhandsprövning är berättigad i det här läget. Förvaltningsrådet har utsett sakkunniga som bereder sina egna bedömningar på basis av utlåtandena. Beredningen av den konkurrensrättsliga bedömningen görs av advokat Ilkka Aalto-Setälä på Advokatbyrån Borenius Ab. Beredningen av public service-bedömningen görs av professor Hannu Nieminen vid Helsingfors universitet. Det slutliga beslutet fattas av förvaltningsrådet.

Via förhandsprövningen utreds bland annat tjänstens möjliga positiva och negativa effekter på marknaden och konkurrensen samt dess betydelse ur ett public service-perspektiv.

Utlåtanden begärs till och med den 16 april 2017. Utlåtanden kan skickas till adressen mia.muurman@borenius.com.

Som bilagor finns en beskrivning över tjänsten och över de frågor som ska svaras på i förhandsprövningen. Om svaret innehåller affärshemligheter, begärs två versioner, varav den ena är en offentlig version där affärshemligheterna inte ingår.

Bilagor (pdf)

Alla intresserade kan ge sitt utlåtande. Svaren skickas till Advokatbyrå Borenius Ab, där de behandlas konfidentiellt. Ärendet bereds för beslut vid förvaltningsrådets möte den 30 maj.

Utlåtandena blir offentliga efter förvaltningsrådets beslut.

Förvaltningsrådets beslut 30.5

Förvaltningsrådet beslöt på sitt möte den 30 maj att Yle också i fortsättningen kan erbjuda en regional nyhetstjänst på webben samt utveckla sina personifieringstjänster. Förvaltningsrådet begärde också ett notat om länkning, med vars hjälp de kommersiella mediernas räckvidd kan ökas.

Beslut och dess bilagor (pdf)