Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Cykelled i Larsmo riskerar att försenas - "flygekorren viktigare än människoliv"?

Från 2017
Flygekorrkull i en sparvuggleholk.
Bildtext flygekorre
Bild: Risto Salovaara

Riksdagsledamöterna Peter Östman (Kd) och Mats Nylund (Sfp) lämnar i dag in ett skriftligt spörsmål angående att byggandet av cykelleden i Västerby i Larsmo riskerar att fördröjas. Orsaken är en utredning om hur cykelvägen påverkar flygekorren.

Larsmo kommun har fattat beslut om att delta i kostnaderna för en cykelled längs den statliga Västerbyvägen som är livligt trafikerad. Många skolbarn använder vägen dagligen eftersom kommunen för en tid sedan drog in gratis skolskjuts för vissa årskurser.

Målsättningen var att börja bygga cykelleden i sommar. Nu har närings-, trafik- och miljöcentralens miljöavdelning inte ännu gett vägplanen sitt godkännande på grund av utredningen om hur cykelvägen påverkar flygekorren.

"Flygekorren prioriteras framom människoliv"

Östman och Nylund anser att skyddet av naturens mångfald prioriteras före skyddandet av människoliv.

Det tar minst tre månader för trafikministeriet att fastställa en vägplan efter att den godkänts av NTM-centralen. Enligt NTM:s bedömning är problemet att flygekorrarna anses få för lång väg att flyga mellan träden om en cykelväg byggs. En trottoar ses därför som ett alternativ.

Östman och Nylund skriver i sitt spörsmål att det ur säkerhetssynpunkt är bättre med en cykelväg och att en sådan också är lättare att underhålla.

Flygekorren är en art som enligt EU kräver noggrant skydd. Lagen om miljökonsekvenser utgår från att myndigheterna bedömer de konsekvenser som ett projekt eller en verksamhet medför.

När det gäller byggandet av en cykelled i Västerby i Larsmo verkar skyddet av flygekorren ändå gå före skyddet av barns och mänskors liv, skriver Östman och Nylund. Det här trots att lagen om miljökonsekvensbedömningar också förutsätter att man beaktar människors hälsa och välbefinnande.

Östman och Nylund frågar i sitt spörsmål vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att ändra den obalans som uppstår i samband med miljökonskekvensbedömingar.

Diskussion om artikeln