Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgånämnd går emot lagen gällande slamtransporter

Från 2017
Uppdaterad 24.03.2017 15:08.
Vy högt upp i från över vattenreningsverk med bassänger
Bildtext Förs allt slam verkligen till reningsverken, som till reningsverket här på Hermansö i Borgå, eller inte? Övervakningen av slamtransporterna har varit svår i Borgå (arkivbild).
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Det nuvarande systemet med att privatpersoner själva får välja vilken företagare som anlitas för att sköta fastighetens slamtransport fortsätter i Borgå.

Det här beslöt den regionala avfallsnämnden i Borgå på torsdagen.

Nämnden beslöt efter omröstning att godkänna Sari Siltas motförslag, som stöddes av Pekka Malin. Förslaget vann med rösterna 8-2.

Vid omröstningen förlorade beredningens förslag, enligt vilket det nuvarande systemet för transport av slam upphör. Slam är en restprodukt från reningsverk och brunnar.

Till kommunens ansvar hör bland annat allt avfall från boende, inberäknat slam. Avfall från företag hör inte till kommunens ansvar.

Kommunalt anordnat system föreslogs

Förslaget var att Borgåområdet skulle övergå till en kommunalt anordnad avfallstransport för slam. Kristel Pynnönen (SFP) och föredraganden anmälde avvikande mening till nämndens beslut.

Frågan har varit en långkörare i Borgå. Problemet har varit att det nuvarande systemet, som nämnden nu vill fortsätta med, inte uppfyller lagens krav.

I dagens läge är kraven på hur transporterna och avfallshanteringen ska skötas i kommunerna väldigt strikta.

Enligt lagen måste det också finnas ett register för övervakning av transporterna, men problemet har varit att staden inte får uppgifter av transportbolagen.

Många fall har behandlats i domstol

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde i maj 2014 avfallsnämndens beslut från juni 2013, då nämnden beslöt samma sak som nu. Ärendet återförvisades till ny behandling i Borgå.

Staden beslöt att skjuta upp beslutsfattandet i frågan tills dess att Högsta förvaltningsdomstolen fattat beslut om målen för avfallstransportsystemen.

Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att kommunalt anordnad avfallstransport är det system som borde tillämpas, i de fall som hade överklagats till domstolen.

Den regionala avfallsnämnden i Borgå beslöt att återremittera frågan för ny beredning då den följande gång kom till behandling.

Åsikter av berörda begärdes

Då åsikter begärdes av berörda inlämnades 11 åsikter in inom utsatt tid. Majoriteten motsatte sig en övergång till ett kommunalt system.

Bakgrunden till att en del vill bevara systemet med att privatpersoner själva väljer transportföretag är att man befarar att konkurrensen försvagas med ett kommunalt system, vilket kan betyda att prisnivån för transporterna blir högre. Dessutom tycker man att små företag inte kan hävda sig i konkurrensen.

Dessutom anses det att kundbetjäningstiden bli kortare och att kunderna har sämre möjligheter att själva påverka när slambrunnarna töms.

På domstolsnivå anser man att konkurrensen tryggas genom avfallslagens nuvarande bestämmelser.

Borgå regionala avfallsnämnd är Borgå stads, Askolas, Borgnäs, Lovisas och Sibbos gemensamma avfallshanteringsmyndighet. Beslutet i den regionala avfallsnämnden berör därmed också dessa kommuner.

Artikeln är kompletterad 24.3.2017 kl. 15.08 med information om den regionala avfallsnämnden i Borgå

Diskussion om artikeln