Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Kvinnor våldsammare än vi tror

Från 2017
Uppdaterad 03.05.2017 13:27.
Bild från Unsplash.com
Bildtext Det finns en hög grad av samsjuklighet bland de kvinnor som begår grova våldshandlingar.
Bild: Volkan Olmez /Unsplash

Kvinnor som begår grova våldsbrott ökar. Man kan också se att kvinnors våld påminner allt mera om männens, och kvinnor som är våldsamma blir också allt yngre.

Det har funnits en allmän uppfattning om att kvinnor inte är våldsamma. Den uppfattningen stämmer inte.

Trots det är det ändå fortfarande mycket fler män än kvinnor som gör sig skyldiga till grovt våld, men kvinnors andel har underskattats länge.

Kvinnor begår våldsbrott i högre utsträckning än vi tror.

Susanne Strand är docent i kriminologi vid Örebro universitet och har bedrivit forskning inom riskbedömning och riskhantering.

Hon berättar att cirka 10-20 procent av de grova våldsbrotten begås av kvinnor.

- Om man ser på de undersökningar som gjorts ute i samhället så kan man se att exempelvis partnervåldet är ganska jämnt fördelat, kvinnor begår våldsbrott i högre utsträckning än vad vi tror.

Olika slags brott

Det som skiljer det kvinnliga våldet från det manliga är att kvinnor inte begår lika allvarliga våldsbrott. Offren får inte heller den typ av skador som gör att de behöver uppsöka sjukvård i lika stor utsträckning.

Men de kvinnor som vårdas inom rättspsykiatrin är ofta betydligt våldsammare än männen, berättar Ghitta Weizmann-Henelius som är docent i rättspsykologi.

Hon får medhåll av Strand, som bekräftar att man i flera studier kunnat konstatera detta.

- I den svenska undersökningen kunde man också se att kvinnor i högre utsträckning var våldsamma mot personalen, medan män var mer våldsamma mot medpatienter, säger Strand.

Våldet riktas olika beroende på om det är en man eller kvinna som är våldsverkare. Kvinnors våldsbeteende har dock börjat likna männens allt mer.

Det finns alltså en skillnad i vilken typ av våld som begås av män respektive kvinnor. Dessutom skiljer sig offren åt.

När det gäller brott mot liv så står kvinnorna för ungefär tio procent, men när det gäller våld mot barn är andelen ganska jämnt fördelad.

- Kvinnor använder i något högre utsträckning än männen våld i uppfostran av barnen, säger Weizmann-Henelius.

Dessutom finns det en liten grupp som dödar nyfödda inom ett dygn av förlossningen, vilket av naturliga skäl då enbart ses hos kvinnor.

Kvinna håller om magen, svartvit
Bildtext Det så kallade neonatala våldet där en mor dräper den nyfödda, är vanligare i katolska länder eftersom abort är förbjudet.
Bild: Yle/Elin Willows

Större samsjuklighet

En av orsakerna till att de kvinnor som vårdas inom rättspsykiatrin är våldsammare än män, kan vara att de i större utsträckning lider av olika psykiska störningar och sjukdomar.

Våldsamma kvinnor lider till exempel oftare av psykosrelaterade sjukdomar så som schizofreni eller bipolaritet, men också personlighetsstörningar.

Även ätstörningar, panikattacker och ångestproblem kan finnas med i bilden. I männens fall kan det ofta vara fråga om psykosrelaterade sjukdomar.

- Här tror vi också att svaret kan finnas till varför kvinnor och män begår olika typer av våldsamheter, säger Strand.

Samsjukligheten är alltså mycket högre hos våldsamma kvinnor än män.

Det finns dessutom nästan alltid någon form av missbruk med i bilden, detta gäller båda könen.

- Men samsjukligheten är alltså mycket högre hos våldsamma kvinnor än män, konstaterar Weizmann-Henelius.

Samsjuklighet innebär alltså att man har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt. Samsjuklighet är mycket vanligt vid psykisk sjukdom och vid missbruksproblem.

Sexuella störningarna är däremot mer förekommande bland de rättspsykiatriskt utredda männen än bland kvinnorna, medan mordbrand är vanligare bland kvinnor än bland män.

ghitta weizmann-henelius
Bildtext Ghitta Weizmann-Henelius är docent i rättspsykologi och har forskat om det kvinnliga våldet.
Bild: Anki Westergård

Män fortfarande våldsammast

Män begår dödligt våld i betydligt större utsträckning än kvinnor, i nio fall av tio är det en man som ligger bakom.

Det är framför allt män som faller offer för män, medan kvinnor i allmänhet begår dödligt våld mot någon som står i en nära relation till henne.

Men den här bilden börjar förändras. Idag är de som faller offer för kvinnliga våldsverkare i högre grad än tidigare obekanta och brotten sker inte lika ofta inom hemmets fyra väggar längre.

- Men eftersom kvinnors våld inte genererar sjukvård lika ofta som männens, så tror vi att det är en av anledningarna till att så få män anmäler att de blivit utsatta för våld av sin partner.

Det är fortfarande övervägande fler män än kvinnor som begår dödligt våld, både vad gäller nära relationer och mot andra män.

Dels tror samhället kanske inte en man som anmäler, dels är det stigmatiserat att inte klara av att försvara sig mot sin kvinnliga partner.

Och eftersom så få anmäler det kvinnliga våldet så kan man anta att mörkertalet är stort, speciellt då det kommer till partnervåld.

Jämnare än vi tror

Kvinnors våldsbenägenhet underskattas, med andra ord.

- Vi tror att då det gäller partnervåld så är kvinnor och män ungefär lika våldsamma, men männens våld är grövre än kvinnornas, säger Weizmann-Henelius.

Strand tillägger här att i de flesta fall där kvinnor begår våldsbrott i relation till sin partner, så gör mannen det också.

Men det finns även de kvinnor som tar till våld trots att det inte handlar om självförsvar.

De undersökningar som Strand gjort har utgått från vad som kommit till rättsväsendets kännedom, vilket innebär att man får en fördelning där det är övergripande fler män än kvinnor som är representerade.

Men precis som Weizmann-Henelius så säger Strand att om man skulle göra en undersökning ute i samhället om det upplevda partnervåldet, så skulle siffrorna vara betydligt jämnare.

Europaparlamentets bild, tema våld mot kvinnor
Bildtext Då det gäller kvinnor som begår grova våldsbrott så finns det ofta något slags missbruk med i bilden i kombination med olika former av psykossjukdomar och personlighetsstörningar.
Bild: European Parliament

Andra metoder

Vad mer kännetecknar då det kvinnliga våldet?

- I de studier vi gjort har vi kunnat se att de våldsamma kvinnorna tar lite mer tid på sig innan de tar till våld, säger Strand.

Ofta beror det på att kvinnor använder sig av andra medel än våld i början, som till exempel manipulation.

- I allmänhet uppstår våld väldigt impulsivt, men det behöver inte alltid vara så, utan det kan vara ett led i den här våldstrappan.

Motiven till varför kvinnor tar till våld skiljer sig också jämfört med männen.

- Det kan ofta vara fråga om självförsvar eller svartsjuka medan det för männens del ofta handlar om att kontrollera kvinnan, säger Weizmann-Henelius.

Rosor.
Bildtext Kvinnors våldsamma beteende skiljer sig generellt från männens. Kvinnor tar inte lika lätt till våld, utan använder sig av till exempel manipulation i högre utsträckning än män.
Bild: Yle/Tove Virta

Omtvistad fråga

Så till den eldfängda frågan: beror skillnaderna i kvinnors och mäns våld då på arv eller miljö?

- Som forskare är jag ju benägen att säga att det beror på båda. Men personligen tror jag nog att miljön har en väldigt stor påverkan, alltså hur vi uppfostras och hur samhället ser ut, säger Strand.

Idag finns det tjejgäng som rånar andra.

- Idag ser vi att unga kvinnor är våldsammare än kvinnor var för cirka 20-30 år sedan. Idag finns det tjejgäng som rånar andra tjejer, det såg vi inte på 1970-talet, säger Strand.

Weizmann-Henelius säger att på 1970-talet var det till exempel inte godtagbart att en kvinna gick ensam ut på krog, medan det idag inte är något konstigt alls.

- Attityderna och sederna har förändrats. Kvinnor har hållit sig hemma tidigare men idag rör vi oss på samma villkor som männen och då ökar risken för att även kvinnors offer är sådana som hon inte har en nära relation till, säger hon.

Det ökade missbruket bland kvinnor gör också sitt. I majoriteten av våldsbrotten har förövaren, oavsett om det är fråga om en man eller en kvinna, varit påverkad.

vodkaflaska, glas, hand
Bildtext Olika former av missbruk figurerar nästan alltid då det är fråga om grova våldshandlingar. Missbruket har ökat markant bland kvinnor.
Bild: YLE/Stefan Härus

Nytt slags samhälle

Någonstans har det alltså skett något i samhällsutvecklingen, och vår syn på vad som är acceptabelt då det kommer till våld har ändrats.

Vi har haft en rådande kultur som till viss del säger att det är acceptabelt för män att begå våldshandlingar, och därför har våldsamma män normaliserats.

Kvinnor har däremot ansetts som väldigt onormala då de begått våldshandlingar eftersom normen för kvinnor inte har varit att vara våldsamma.

Idag är det betydligt mer tillåtande för kvinnor att ta till våld, vilket avspeglas i samhället.

Men idag har vi ett samhälle där både media och den rådande samhällskulturen är betydligt mer tillåtande då det gäller att ta till våld även för kvinnor.

- Det i sin tur spiller ju över på att det är okej att vara våldsam, det blir inte lika onormalt som förr och jag kan tro att här ligger en del i det att unga kvinnor blivit våldsammare, säger Strand.

Senaste tidens forskning visar mycket riktigt att antalet våldsamma brott som begås av kvinnor har ökat markant i hela västvärlden.

Kvinnors våld börjar alltså likna männens i allt större utsträckning.

En ensam kvinna går på en mörk gata
Bildtext Det kvinnliga våldet börjar likna det manliga allt mer. Unga kvinnor som begår våldshandlingar har ökat det senaste årtiondet.
Bild: Yle/Pentti Palmu

Kontroversiellt?

Det var i mitten på 1950-talet som de kvinnliga våldsverkarna började synliggöras i och med framväxten av den feministiska kriminologin.

Trots att man har bedrivit årtionden av forskning är det dock fortfarande ett relativt problemfyllt tema, då det gamla patriarkala synsättet verkar vara svårt att bortse ifrån.

Idag är det kvinnliga våldet visserligen synliggjort, men det verkar fortfarande vara könstillhörigheten som avspeglas i teoretisering, och inte det våld och de brott som kvinnor de facto begår.

Det finns ibland en tendens till att vilja se partnervåld som ett problem där enbart män slår kvinnor.

Det kan tyckas kontroversiellt att påtala att kvinnor är våldsammare än vi trott med tanke på de stora problem som finns vad gäller mäns våld mot kvinnor.

- Det finns ibland en tendens till att vilja se partnervåld som ett problem där enbart män slår kvinnor, säger Strand.

Det är i stor utsträckning helt korrekt, eftersom det fortsättningsvis är det stora problemet och detta bör ingalunda förringas. Men då missar vi den grupp på cirka 10-20 procent där kvinnor begår grova våldshandlingar mot män, menar Strand.

Också en del av partnervåldet bland samkönade blir osynligt om vi enbart pratar om mäns våld mot kvinnor.

- Därför är det viktigt att vi talar om den här problematiken utgående från att det handlar om uttryckligen partnervåld.

Bild av människor som går över övergångsställe
Bildtext Idag begår också kvinnor våldsbrott ute på stan i allt högre utsträckning. Men det är fortfarande männen som står för det absolut mesta av våldet.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Uppfostrans inverkan

När det gäller kvinnor som vårdas inom rättspsykiatrin så är de färre till antalet än männen. Men de är alltså våldsammare än de manliga patienterna.

Varför är det så?

- Man utgår från att kvinnor blir uppfostrade så att de kan kontrollera sitt beteende på ett annat sätt. Istället för att bli aggressiva blir kvinnor depressiva, säger Weizmann-Henelius.

Kvinnor vänder alltså sitt illamående inåt istället för utåt. Men kontrollen håller inte alltid och därför blir de utåtagerande.

Bildtext Att vi ännu idag uppfostrar flickor och pojkar så olika får konsekvenser, och det speglar också av sig i de problem som senare i livet kan uppstå hos män respektive kvinnor.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Responderar väl på vården

Ytterligare en skillnad mellan de våldsamma kvinnor och män som vårdas inom rättspsykiatrin är att kvinnorna tillfrisknar bättre än männen.

- Kvinnor är mera positivt inställda till vården och inom det senaste decenniet har man utvecklat metoder för att bättre kunna tillgodose kvinnors behov, säger Weizmann-Henelius.

Till exempel har kvinnor en större tendens att begå självmord och att skada sig själv än män, och detta bör vården ta hänsyn till.

En kvinna sitter vid en tom byrå
Bildtext Det är betydligt fler våldsamma kvinnor än män som har en historia av självskadebeteende.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Traumatiska upplevelser

Weizmann-Henelius påpekar att det är viktigt att i vården ta hänsyn till att kvinnorna mycket ofta har olika sorters traumatiska upplevelser i bakgrunden.

De bär ofta på erfarenheter av misshandel eller sexuellt utnyttjade från sin barndom.

Kvinnorna har ofta olika sorters traumatiska upplevelser i bakgrunden.

Det leder ofta till psykiska problem, som i sin tur kan leda till psykisk sjukdom och det ökar risken för våldsamt beteende.

Detta har man kunnat se i högre utsträckning hos kvinnor än män. I synnerhet de kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade brukar få psykiska problem.

Kvinnorna som har ett våldsamt beteende har alltså generellt haft fler negativa upplevelser än de män som är våldsamma.