Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Osannolikt att Ramsholmen i Ekenäs lyfts ur Natura 2000

Från 2017
Uppdaterad 05.05.2017 12:32.
Ramsholmen gröna skrud.
Bildtext Vitsipporna är segare än man tror.
Bild: YLE/Malin Valtonen

Skötseln av naturskyddsområdet Ramsholmen delar meningarna, men det är osannolikt att det lyfts ut ur Natura 2000-nätverket.

Underhållet av Hagen, Ramsholmen och Högholmen har en lång och ställvis animerad historia i Ekenäs.

Tallarna tände gnistan

Det var vid avverkningen av tallarna i Hagen åren 2010-2011 som diskussionen blossade upp.

De hade funnits där sedan 1800-talets svedjebruk och nya växer inte fram i en handvändning.

Efter det skrotades den gamla skötselplanen till förmån för en ny som lade större fokus på ekologiska aspekter.

Den nuvarande skötselplanen är säkert betydligt mera krävande och svårtolkad än den gamla

― Gustav Munsterhjelm, tidigare miljöchef

I den påpekas bland annat att det i ett lundområde för naturskyddets skull bör finnas en tillräcklig mängd död ved och döende träd.

- Den nuvarande skötselplanen är säkert betydligt mera krävande och svårtolkad än den gamla, som egentligen var ganska bra.

Den bedömningen gör Gustav Munsterhjelm, vice ordförande för miljöföreningen Raseborgs Natur och tidigare miljöchef i Raseborg.

Ändå tror han att den aktuella skötselplanen fortsättningsvis ger möjlighet att sköta området litet mer effektivt.

En förutsättning är att stadens skogsbruks- och miljöexpertis sätter sig ner och diskuterar med statliga myndigheter som närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM).

- Det lönar sig att gå igenom de praktiska aspekterna. Jag har fått den bilden att diskussionen nu har skurit sig en aning.

Kvar i Natura 2000

Gustav Munsterhjelm ser inte det befogade i att lyfta Ramsholmen ut ur det aktuella Natura 2000-nätverket som området lyder under. Det är också i det närmaste omöjligt.

- Det är inte någonting man ens kan fatta beslut om i Finland. Det ska gå via statsrådet och vidare till Bryssel. Det har mig veterligen aldrig hänt tidigare och jag ser inte att det vore nödvändigt nu heller.

Enligt Munsterhjelm handlar det nu om att komma överens om vilka principer man ska följa.

Man bör också fråga sig om den existerande skötselplanen ger tillräckliga möjligheter för skötsel av området eller om det krävs ändringar.

Skötseln delar meningarna

Det var skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson vid Raseborgs stad som tyckte att "för mycket är för mycket" när det gäller att låta träd falla och ruttna för att naturens processer ska ha sin gång.

Ramsholmens skyddsdirektiv enligt Natura 2000 är för stränga och borde enligt honom hävas.

man med hundar i skogsmiljö
Bildtext Skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson
Bild: Yle/Monica Slotte

För fem år sedan polisanmäldes Jansson för avverkningen av tall och lärkträd.

NTM-centralen hade förståelse för hans aktion till förmån för ekarna, men tyckte att det fälldes för många träd på en gång.

Centralen gillade heller inte ringbarkningen som gjordes i samband med avverkningen.

Olli Borg, ordförande för föreningen Raseborgs Natur, hävdar i ett inlägg i tidningen Västra Nyland att stadens intresse för skötseln avtog efter incidenten.

Borg säger att området inte har vårdats enligt skötselplanens förslag som också innehåller många undantag från ett strängt skydd.

Här är tanken att beakta rekreationsintressen och estetik. Olli Borg vill slå vakt om den naturliga mångfalden, det är hans första prioritering.

Prata ihop sig

Gustav Munsterhjelm tror på dialog, också han menar att det finns svängrum i den nuvarande skötselplanen för Ramsholmen.

- En situation där det som nu tillfälligt har låst sig går garanterat att lösa. Och om man inte kommer överens får man helt enkelt göra upp en ny skötselplan där staden tydligare stryker under de egna behov som finns.

Det bedömer Munsterhjelm ändå inte blir aktuellt.

Ramsholmsbron.
Bild: YLE/Malin Valtonen

Han tror att det ligger i allas intresse att hålla Hagen-Ramsholmen ekologiskt bärkraftig, med allt vad det innebär av alla olika miljöer som ska finnas i ett lundområde.

Balans mellan ekologi och estetik

Samtidigt ska det gå att beakta det som gör området estetiskt tilltalande. Här kan det handla om att bekämpa slyet där det växer alltför tätt och se över närmiljön intill stigarna.

Att ge ifrån sig området och överlåta det till staten är inget alternativ, också om förslaget kastats fram i offentligheten, säger Gustav Munsterhjelm.

Det är olyckligt om de som nu praktiskt ska sköta det förlamas av en mera teoretisk konflikt

― Gustav Munsterhjelm

Det är många ortsbor och turister som rör sig på Ramsholmen, därför är det viktigt att man också i framtiden kommer åt att tänka på den estetiska sidan.

- Skötseln av området har alltid varit kantad av diskussioner. Också forstmästare Torsten Rancken som lade grunden fick kritik från ortsborna. Men det är olyckligt om de som nu praktiskt ska sköta det förlamas av en mera teoretisk konflikt.

Gustav Munsterhjelm tycker att allt tyder på att man har lyckats ganska bra med skötseln, ända från Ranckens tider och fram till i dag.

Ett bevis på det är att verkligt krävande lundarter har återvänt. Här häckar numera bland annat den vitryggiga hackspetten eftersom utbudet av näring är större.

- Men det betyder inte att man behöver låta området växa igen. Det ska också i framtiden kunna betjäna alla olika ändamål.

Oförändrat enligt ministeriet

Lagstiftningsrådet Heikki Korpelainen vid Miljöministeriet konstaterar att Ramsholmen har inrättats som ett naturskyddsområde redan före Finlands EU-medlemskap och Natura 2000.

- Då har det bestämts att skötsel och naturvård är möjliga enligt en skötselplan som NMT-centralen godkänner. Staden har en sådan plan och det är fortfarande den som gäller i dag.

I detta fall är det inte möjligt att ta bort området från nätverket, inte heller upphäva naturskyddsområdet

― Heikki Korpelainen, lagstiftningsråd

De viktigaste skyddsmålen för Natura 2000 i området är lund- och ädellövskogar och alla typiska arter för sådana habitater. De här måste enligt lag beaktas.

Områdets rekreationsvärde är också viktigt.

Med skötselplanen som instrument strävar man efter att samordna olika mål så att naturvärdena inte betydligt försämras.

Korpelainen bedömer att planering och naturvårdsåtgärder förutsätter ett gott samarbete mellan olika experter.

- Direktivet har varit det samma från år 1995 och det finns inga pågående förändringar. I detta fall är det inte möjligt att ta bort området från nätverket, inte heller upphäva naturskyddsområdet. Skötselfrågorna kan diskuteras då skötselplanen uppdateras nästa gång.

Här kan du bekanta dig med Natura 2000-nätverket.

Diskussion om artikeln