Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Verkställande direktörens översikt 2016: Ett gemensamt och förnyelseinriktat Yle

Från 2017
Uppdaterad 02.05.2018 13:25.
Hen
Bild: Yle Kuvapalvelu

Yle blickar tillbaka på ett år av stora händelser och betydande beslut och riktlinjer som påverkar bolagets framtid. År 2016 var också en milstolpe som markerade Yles 90 år. Detta firade vi tillsammans med finländarna med ett mångsidigt programutbud, berörande berättelser och gemensamma upplevelser från de gångna årtiondena.

Yle har en stark kärna som ett public service-bolag. Finländarna anser att Yle ger mervärde till samhället och att Yle har lyckats väl i sitt public service-uppdrag. Det visar enkäter som vi gjort om finländarnas attityder gentemot Yles verksamhet.

Välskött public service bereder rum för olika åsikter, värderingar och dialoger i samhället genom att erbjuda information, bildning, insikter och upplevelser. Den bidrar till en strukturerad bild av den konstant föränderliga världen och stärker medborgarnas möjligheter att påverka.

Pluralistiska och pålitliga medier hör till demokratins och yttrandefrihetens hörnstenar. I en allt mer splittrad och svårförutsebar värld ökar behovet av övervägda fakta, gemensamma upplevelser och ömsesidig förståelse.

Yle är politiskt och kommersiellt obundet. Yles utbud ska avspegla samhällets hela mångfald. Det är ett åtagande som vi vill värna om även i framtiden både som mediebolag och som arbetsgivare.
Vi axlar också vårt ansvar för att stärka och erbjuda sysselsättning inom den inhemska kulturen och den allt mer digitaliserade kreativa sektorn.

Mitt bland oss – med nya metoder

Den digitala omvälvningen, samhällsförändringarna och splittringen i medieanvändningen i en kontext av ett ständigt ökande globalt utbud ställer Yle – och alla inhemska medier – inför nya utmaningar. Det krävs att Yle är på alerten, beredd att förnya sig och engagerar sig i responsiv växelverkan med finländarna för att public service-utbudet ska bibehålla sin betydelse för publikgrupper av alla åldrar även i framtiden.

Yle måste satsa extra på att nå ut till ungdomar och unga vuxna, men likaledes måste vi se till dem till vilka radio och tv förmedlar värdefull information, innehåll, insikter och upplevelser. I framtiden gör vi det eventuellt med nya medel.

Teknikens stora framsteg öppnar nya möjligheter för produktion och distribution av utbud, och Yle måste kunna följa denna utveckling. Med den allt mer diversifierade medieanvändningen måste vi kunna tillgodose nya behov med ett högklassigt utbud som människor kan ta till sig var och när de vill – lätt och behändigt.

Under 2016 har Yle implementerat mål som fastställts i strategin Mitt bland oss. Vi har satsat på att stärka kvaliteten, förnya tv och radio samt utveckla webbtjänsterna och förbättra den individuella användarupplevelsen. Vi kommer att fortsätta fokusera på dessa områden.

Förnyelser och samarbete

Ett av de viktigaste besluten under 2016 var förslagen som lades fram av den parlamentariska arbetsgrupp som granskat Yles uppdrag, finansiering och ställning. Arbetsgruppen lade fram preciseringar i Yles uppgifter och finansiering, men föreslog inga ändringar i omfattningen av Yles public service-uppdrag. Den parlamentariska arbetsgruppens enhälliga syn utgör grunden för revideringen av Ylelagen.

Yle ska öka inköpen av program och tjänster med 30–35 procent före 2022. Det innebär strukturella förändringar i Yles verksamhet och minskar på bolagets eget produktionsarbete.

Målet är också att främja det inhemska mediesamarbetet. Vi har inlett förhandlingar med kommersiella medier om nya samarbetsmöjligheter och lanserat samarbete både inom utbud och delade rättigheter för idrottssändningar.

I oktober 2016 lanserade Yle ett omfattande förnyelseprogram som både verkställer Yles strategi och bereder framtida ändringar. Målet med förnyelseprogrammet är att överföra 15–20 procent resurser till nya arbetssätt och öppningar före år 2020. Genom förnyelserna vill bolaget höja kvaliteten, effekten och effektiviteten.

Under året genomfördes även samarbetsförhandlingar där parterna kunde nå konstruktiva lösningar. Tyvärr blev vi ändå tvungna att säga upp tiotals anställda.

Yles ekonomi har varit i balans i fem år i följd. En del av vårt ekonomiska ansvar är effektiv användning av Yleskatten. Det har vi lyckats med även under de svåra omständigheterna de senaste åren, då Yles intäkter inte har ökat i motsvarande grad.

För att vi ska kunna förnya oss i framtiden förutsätts nya former av kompetens, smidighet, experimentvilja och förmåga att avstå från gammalt. De närmaste åren kommer data, analyser och artificiell intelligens att bli en mer framträdande del av Yles verksamhet, på ett sätt som lämpar sig för bolagets public service-uppdrag och värderingar.

Yle Arenan, Nyhetskollen eller robotanalyserade valdata är bevis på att vi ligger i framkant när det gäller utveckling av värdefullt utbud för finländarna. I framtiden kan nya tekniska lösningar, som automatisk taligenkänning, erbjuda nya medel för tjänster till bland annat specialgrupper.

Framgångar och lärdomar

Precis som tidigare år har vi ett omfattande samarbete med läroanstalter, högskolor, kulturinstitutioner, produktionsbolag och organisationer i fråga om utbud och tjänster. Till de lyckade exemplen hör nya serier som fått internationell spridning, Helt knäpp som fick pris för mentalvårdsarbete bland unga, Radioteaterns turné i regionerna samt lärandekonceptet om mediekompetens och digitala färdigheter.

Under 2016 fick vi också uppleva törnar och motgångar som vi ska ta lärdom av. I slutet av året aktiverades en debatt kring Yles journalistiska principer, yttrandefrihet och oberoende. Det var en allvarsstund för bolaget: när vårt oberoende ifrågasätts är det en fråga som gäller självaste kärnan i Yles verksamhet – vår trovärdighet. Debatten som förts på många forum har dessutom visat att människor bill värna pluralistiska och pålitliga medier som de anser vara viktiga för samhället.

Yles arbetssätt tål till och med kritisk granskning och som ett public service-bolag är vi öppna och transparenta för utredningar. Det är bra med en debatt om yttrandefrihetens och demokratis grunder, eftersom medier där många röster får spelrum utgör ett stöd för demokratin och motarbetar desinformation Det säger sig självt att ingen utomstående part kan påverka Yles journalistiska hållning.

Enligt den parlamentariska arbetsgruppens förslag ska förvaltningsrådet fastställa Yles strategi i framtiden. Detta påverkar inte Yles oberoende. Den inbyggda brandväggen mellan förvaltningsrådet och den operativa verksamheten säkerställer att Yle fattar självständiga beslut om sitt utbud. Likaså omfattar verkställande direktörens behörighet inte det journalistiska beslutsfattandet.

Yle har en solid grund, verksamhetsmodeller och etiska riktlinjer som styr bolagets ansvarskännande verksamhet. Medarbetarna får regelbunden utbildning i de etiska riktlinjerna. Ett nytt experiment på Yle är den i slutet av 2016 grundade etiska kanalen genom vilken det är möjligt att konfidentiellt rapportera om möjliga problem på arbetsplatsen så att dessa kan lösas.

Yles personal är kompetent och engagerad. Kompetensutveckling, en stimulerande och uppmuntrande arbetskultur och en inspirerande arbetsmiljö är ytterst viktiga för att Yle ska vara attraktiv för de bästa förmågorna i branschen även i framtiden. Gott ledarskap är nyckeln till framgång, och det satsar vi på. På basis av resultaten från arbetsklimatmätningen i höstas har alla direktörer tagit sig an att arbeta för bättre arbetshälsa och trivsel i arbetet.

Yles värde för finländarna

År 2016 nådde Yle ut till 70 procent av finländarna varje dag och till 93 procent varje vecka. Andelen ligger något under vårt uppställda mål, men Yle har fortfarande ett starkt publikförhållande mitt i den pågående medieomvälvningen. Över 90 procent av finländarna anser att Yle överlag har skött sitt public service-uppdrag åtminstone rätt bra.

De fortsatt höga förtroendesiffrorna för Yles nyheter vittnar om att människor i vår allt mer komplexa värld med alternativa tolkningar gärna söker sig till Yles journalistik och annan genomtänkt information.

Yle anses allmänt vara öppet och ansvarsfullt. Precis som tidigare år, får Yle det lägsta betyget för transparensen i informationen om sin ekonomi. Belåtenheten med Yles finansiering har däremot ökat så att 67 procent är åtminstone ganska nöjda med Yleskatten och anser att de får valuta för pengarna.

Ansvarsfulla val och handlingar

Samhällsansvar är ett oskiljbart element av Yles public service-uppdrag med stor direkt och indirekt genomslagskraft i samhället, inklusive kulturinsikter och bildning samt tjänster för minoriteter och specialgrupper. Hållbar utveckling och dess olika aspekter ingår på många olika sätt i Yles utbud under året.

Ansvarstänket ska realiseras i praktiska handlingar i vardagen, annars är det inte mer än tomma ord. Vi stödjer efterlevnaden av de etiska riktlinjerna, arbetar för medarbetarnas arbetshälsa och kompetensutveckling samt stärker chefsfärdigheter och gott ledarskap genom utbildning och olika program.

Yle har ett miljöprogram för bättre energieffektivitet, smart mobilitet och hållbar användning av naturresurser i sin verksamhet. Yle har uppdaterat sitt miljöprogram för 2017–2020. Programmet fokuserar speciellt på att minska energiförbrukningen och utsläppen från resor samt effektivisera avfallshantering och återvinning.

Yles värderingar – trovärdighet, oberoende och respekt för människan – och Yles uppdrag ska motstå tidens åverkan och förändringar i omvärlden. Public service ger samhället ett mervärde som inte kan mätas bara i pengar. Det handlar också om ett intellektuellt kapital och en investering i en gemensam framtid.
När det självständiga Finland fyller 100 år är 90-åringen Yle vid full vigör och redo att ta sig framtiden an. Vi är alla finländares Yle

På andra språk