Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg ger inte upp: Ekenäs och Karis ska växa ihop

Från 2017
Uppdaterad 17.07.2017 06:49.
Bilar på riksväg 25 i Raseborg vid övervakningskameran i Horsbäck.
Bildtext Riksväg 25 löper genom området där staden hoppas skapa förutsättningar för nytt näringsliv och därmed nya jobb.
Bild: Yle / Pia Santonen

Raseborgs stad håller hårt fast vid sin stora plan att bygga ut området mellan Ekenäs och Karis. Staten har redan länge tyckt att idén är dålig.

Staten säger att planen strider mot gemensamt överenskomna mål där tanken är att så många som möjligt bor och jobbar i centrumområden.

Men Raseborgs stad vill att det på sikt skapas massor av nya arbetstillfällen också i skogarna mellan Ekenäs och Karis.

En flygfoto eller en satellitbild över området Horsbäck-Läpp i Raseborg. Röd gränslinje visar vilket område en aktuell delgeneralplan gäller.
Bildtext Området består av åkrar, skog och bebyggelse.
Bild: Raseborgs stad

En ny plan ska nu göra det möjligt att förstärka industrin och det övriga näringslivet, skapa nya jobb och locka invånare till nya attraktionskraftiga bostadsområden.

Också en stormarknad modell Prisma finns med i planerna.

För det här ändamålet vill staden använda sin rätt att planlägga områden.

1 500 hektar mellan Ekenäs och Karis

Det handlar om ett område som i planförslaget kallas Horsbäck-Läpp.

En karta över ett område mellan Karis och Ekenäs.
Bildtext Det är det här området som nu planläggs.
Bild: Raseborgs stad

Hela området är nästan 1 500 hektar stort. Det sträcker sig från de västra utkanterna av Karis centrum till den östra utkanten av Ekenäs centrum.

Lätt att planera då staden äger

Raseborgs stad äger en stor del av området. Det är en orsak till att staden vill ta i bruk just det här området.

Staden anser dessutom att utvecklingsmöjligheterna inne i tätorterna och i den omedelbara närheten av dem inte räcker till: det finns inte tillräckligt många och tillräckligt olika typer av tomter i centrumen för att staden ska kunna växa.

En karta som visar Raseborgs stads markägor på området Horsbäck-Läpp.
Bildtext Den här kartan visar de markområden Raseborgs stad äger. De är gröna.
Bild: Raseborgs stad

Markägarfrågan försvårar planläggningen i centrumområden ytterligare.

”Möjligheterna [i tätorten] är mycket spridda och osäkra på grund av markägoförhållanden,” står det klart och tydligt i planförslaget.

En miljon kvadratmeter för industrier och andra arbetsplatser

På Horsbäck-Läppområdet finns i dagens läge omkring 550 jobb. De flesta av dem finns i västra delarna av Karis och i Horsbäck företagsområde.

En mörkblå bil i en besiktningshall. Besiktningsmannen står bredvid med ryggen till.
Bildtext I Horsbäck finns i dag många bilaffärer och också bilbesiktning.

I framtiden hoppas staden att arbetstillfällena i Horsbäck-Läpp blir betydligt fler.

Byggrätten för industri och arbetsplatser planeras nämligen bli nästan en miljon kvadratmeter.

Det finns flera nya platser där man enligt planförslaget kan bygga för industri.

Ett av de här områden finns i samband med det befintliga industriområdet i Bäljars i Karis.

En skylt som visar att Bäljars industriområde (i Karis) är till vänster. Solen skiner, himlen är sommarblå med vita moln.
Bild: Pia Santonen / Yle
Skrotbilar på en industrigård. Där finns också annat metallskrot. I mitten en stor grön container som det står Romu Keinänen på.
Bildtext Romu Keinänen finns på Bäljars industriområde i Karis.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Industrier kan också etablera sig längs med riksväg 25 till Horsbäck och i korsningen av Gamla kustvägen och tegelfabrikens område, det som kallas Raseborgs tegel.

Också i korsningen av riksväg 25 och Ekenäsvägen, i närheten av nuvarande Kodin tavaratalo-affären, har det ritats in ett arbetsplatsområde på det nuvarande täktområdet. Det kan tas i bruk när marktäkten där har avslutats.

Prisma i Läpp

Förslaget innehåller möjligheter att bygga många nya affärer och annan kommersiell service både i Horsbäck och i Läpp.

Med i planerna finns nu också en möjlighet för Varuboden-Osla att bygga den Prisma-stormarknad de länge har önskat i Läpp.

Hus för hundratals nya invånare

Staden tror också att det i framtiden kan bo ungefär 1 200 personer på området. Det är en ökning på 50 procent från dagens 800 invånare. Byggrätten för boende i området föreslås bli sammanlagt knappt 50 000 kvadratmeter.

De nuvarande invånarna bor främst i Bäljarsområdet i Karis. Utöver det finns det gles bebyggelse längs Ekenäsvägen från Karis till Svedja.

En nybyggd järnvägsundergång för bilar och lätt trafik i Svedja i Karis. Också män i arbetskläder syns på bilden.
Bildtext En ny planskild järnvägskorsning byggdes 2013 i Svedja i Karis. Den gjorde trafiken tryggare för invånare i området.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Den nya planen placerar mera boende längs med Ekenäsvägen som sägs vara trafikmässigt väl tillgänglig. Boendet ska ändå inte placeras för nära industriområdet i Bäljars där bland annat skrotföretaget Romu Keinänen orsakar buller.

Svedja kan få över 400 nya invånare då nya bostadsområden placeras vid Albackavägen och vid Almas väg samt norr om Svedja träsk.

Vad händer med naturen?

Det ska också finnas rekreationsområden och så kallade gröna förbindelser.

På Horsbäck-Läppområdet finns till exempel två ekologiska korridorer som är regionalt viktiga. Båda löper över riksväg 25, den ena väster om korsningen mellan riksväg 25 och Ekenäsvägen vid Åsenby och den andra väster om Horsbäck industriområde.

På området finns det naturobjekt som är lokalt mycket betydande och som nationellt eller regionalt också anses betydande.

Men det finns inga sådana naturtyper på området som är skyddade enligt naturvårdslagen, står det i planförslaget.

Kimmo Ohtonen kävelee metsässä tupasvillojen kukkiessa
Bildtext Tuvull. Bilden är inte från området.
Bild: Laura Hoo
En granstockshög med tallar mot klar himmel i bakgrunden.
Bildtext Jord- och skogsbruk ska fortsätta på en del av området.
Bild: Pia Santonen / Yle

I naturutredningarna för planen nämns ändå flera naturtyper på området som klassificeras som värdefulla, sårbara, hotade eller till och med starkt hotade. Bland de sista nämns sådana som tuvulls-skogskärr, örtrika och gräsrika kärr samt ormbunkskärr på Brandalområdet..

Jord- och skogsbruk

En del av planeringsområdet reserveras fortsättningsvis för jord- och skogsbruk.

Statsmakten: Så här kan man inte göra

Staten gillar inte Raseborgs stads planer. Det kan man läsa i utlåtandena som kom in när planerna var i utkastskedet. Då var det ännu frågan om två olika delgeneralplaner som nu har slagits samman till en stor delgeneralplan.

Den statliga myndigheten Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) samt Nylands förbund accepterar inte de bärande tankarna i planeringen. De anser att Raseborg så som alla andra kommuner inte ska sprida ut sig på glesbygden utan att staden borde satsa på sina tätorter där det finns service och trafikförbindelser. Tanken är bland annat att stävja klimatförändringen.

Vy över Ekenäs där Ekenäs församlingshem, den gamla sjukvårdsskolan, Ekenäsgården och Centrumplan syns.
Bild: Yle/Malin Valtonen
Några personer går över ett övergångsställe vid en väg där många bilar har parkerat.
Bildtext Staten: Raseborg borde utveckla sina centrumområden, inte breda ut sig i glesbygden. På övre bilden Ekenäs centrum och på nedre Karis centrum.
Bild: Yle/Minna Almark

Nu har trafikförbindelserna inte granskats tillräckligt menar NTM-centralen.

NTM-centralen och Nylands förbund sågar också mängden byggrätt som reserveras för affärer både i Läpp och i Horsbäck-Kärrbyområdet. Landskapsförbundet säger om detaljhandelsplanen för Horsbäck-Kärrby:

”Områdets överdimensionering är anmärkningsvärd och kan inte anses vara en mindre avvikelse från landskapsplanen.”

Statliga myndigheter säger nej också till en stormarknad i Läpp eftersom det inte finns något som visar varför den skulle behövas och varför den inte hotar handeln centrum.

Raseborgs stad kontrar med en ny konsultutredning som visar att köpkraften i Raseborg inom drygt tio år växer med 100 miljoner euro.

Andra är också kritiska

Raseborgs egen miljö- och byggnadsnämnd är bekymrad över hur planen kan påverka grundvattnet. En stor del av planområdet ligger på Ekerö grundvattenområde som är stadens viktigaste grundvattenområde. En olycka kan få katastrofala följder för grundvattnet. Planläggningen svarar att allt ska planeras så att det uppstår så liten risk som möjligt för grundvattnet.

En karta som visar var det finns grundvatten på området mellan Ekenäs och Karis.
Bildtext En karta som visar var det finns grundvatten på området mellan Ekenäs och Karis.
Bild: Raseborgs stad

Sydspetsens miljöhälsa säger i sitt utlåtande bland annat att bullret från trafiken och Romu Keinänen kan skapa problem.

Raseborgs natur- och miljöförening anser också att avståndet från de planerade bostadsområdena i Svedja till Karis centrum blir för långt, mellan fyra och sex kilometer. Det innebär att man behöver bil dagligen.

Svedja träsk i Karis
Bildtext Badstranden vid Svedja träsk är den som ligger närmast Karis centrum.
Bild: YLE/ Maria Helsing

Föreningen är också bekymrad över rekreationsområdena och de viktiga naturvärdena i området och kräver att de får sådana beteckningar i den nya planen att de inte kan förstöras. Föreningen gillar heller inte tanken att anvisa plats för en storenhet för dagligvaruhandel i planen.

Skogsvårdsföreningen och några mark- och skogsägare har anmärkt på planen med motiveringen att det i framtiden kan bli svårt att avverka skog på området.

Många är också bekymrade över badstranden och naturen kring Svedja träsk. Staden har i planen reserverat det som område för rekreation och idrott, försäkras i stadens svar.

På slutrakan

Arbetet med delgeneralplanen för Horsbäck och Läpp har nu kommit från utkast- till förslagsskedet.

Staden har svarat på de de tidigare utlåtandena som myndigheter och andra gav när planen var i utkastskedet. Vissa korrigeringar har gjorts men på det stora hela håller staden fast vid sin tanke att bygga ihop Ekenäs och Karis.

Planläggningsnämnden och stadsstyrelsen har gett grönt ljus till att förslaget läggs ut till påseende och att man begär in nya utlåtanden från myndigheterna och andra berörda. Det kommer att ske efter semestrarna i augusti.

Diskussion om artikeln