Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu ska 120-åriga stora skogen i Raseborg få växa i fred

Från 2017
Gustav munsterhjelm i ett skogsområde
Bildtext Gustav Munsterhjelm pekar mot ett en liten myr som gömmer sig bland tallarna.
Bild: Yle/Anna Björkqvist

250 hektar skog har fredats öster om Gennarbyviken i Raseborg. Det är Nylands största privat fredade skyddsområde. Den som väljer att freda sin skog kan få ersättningar på tusentals euro per hektar.

I Skallböle i Tenala kännetecknas en del av landskapet av tallskog och små myrfläckar. Ljungen breder ut sig längs den slingriga sandvägen som leder in naturskyddsområdet. Ett vindfällt träd ligger i mossan på bergig mark.

Området är ändå mer varierande än det bergiga landskapet ger till känna.

- Det här området är väldigt mångsidigt. Vi har en fin myrmiljö, Lappmossen, som i det stora hela är orörd. Så har vi också hällmarksområden och äkta skogsmiljö med blandskog och tallskog, säger Gustav Munsterhjelm som är styrelsemedlem i Raseborgs natur och miljö.

Vindfälle i skog
Bild: Yle/Anna Björkqvist

Munsterhjelm säger att området representerar många olika typer av typisk kustmiljö.

En del av skogen har redan varit skyddad under en tioårsperiod, berättar Munsterhjelm som är bekant med området från tiden då han var miljöchef i Raseborg.

- Markägaren har länge visat stort intresse för att hålla området intakt. Han har tidigare grävt igen gamla diken i närheten av Lappmossen, säger han.

Lappmossen är ett större våtmarksområde.

Värdefulla myrar

Munsterhjelm ser våtmarkerna som en av de viktigaste miljötyperna.

- Många myrar i Finland råkade ut för en intensiv dikningskampanj under 60-70-talet. Det ledde till att många värdefulla myrmarker förstördes. De som finns kvar har ett stort värde och sin egen fauna.

120-årig skog

  • 27 procent av skogen är under 30 år gammal.
  • 13 procent av skogen är över 120 år gammal och 23 procent över 90 år gammal.

Totalt är cirka 60 procent av skogen över 60 år gammal.

Myrmarker är viktiga för många fågelarter, även för sådana som inte lever direkt på myren.

- Till exempel för våra skogshöns ungar är våtmarkerna väldigt viktiga då de i början av livet ska fånga insekter, säger Munsterhjelm.

På våtmarkerna har även fjällsippan påträffats, säger markägaren till
området i Tenala. Han vill vara anonym.

Området är permanent skyddat, så naturvärden kommer att fortsätta att utvecklas i lugn och ro.

― Jani Seppälä, NTM-centralen

Även den gamla skogen i området är viktig. Den kommer att bevaras i och med att den privata skogen permanent skyddas och lämnas orörd.

- De arter som behöver gammelskog har inte så lätt att överleva i ekonomiskogen som skördas efter 80-100 år, säger Munsterhjelm.

Arterna har utvecklats under årtusenden och är därför inte anpassade till dagens moderna skogsbruk, säger han.

Även större djur och rovdjur trivs i gamla skogar, även om de har lyckats anpassa sig till ekonomiskogar. Markägaren tror att vargungar kan ha fötts upp i området.

Uppfyller kriterierna

Fredningen av området gjordes inom programmet Metso som vill skydda den biologiska mångfalden.

- Målet med programmet är att stoppa tillbakagången hos naturtypen moskog och arterna som lever i skogsmiljöer, säger
Jani Seppälä som är överinspektör på Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM).

Bild på träd och en skylt där det står "miljöstödsavtal"
Bildtext Numera är all skog skyddad.
Bild: Yle/Anna Björkqvist

Ett kriterium för skogsskyddet är att det inte ska ha röjts eller huggits på en längre tid. Markägaren säger att det har idkats skogsbruk på en del av området så sent som förra året. Markägaren har därför inte fått ersättning för den delen av skogen, även om den har fredats.

Seppälä säger att NTM-centralen valde att skydda ett stort område framom ett splittrat.

- Området är permanent skyddat, så naturvärden kommer att fortsätta att utvecklas i lugn och ro, säger han.

En del av skogsområdet i Tenala har redan varit skyddat under en tio år lång period.

Minimiarealen som kan fredas är fyra hektar.

- Men om skogen gränsar till ett naturskyddsområde så kan vi också förhandla om områden som är mindre, säger Seppälä.

Betalas ersättningar

För varje skog som fredas betalas en ersättning. Den baserar sig på virkesbeståndets värde.

- När jag började i branschen var det så hopplöst att staten nog gärna ville ha skyddsområden men man ersatte inte på ett vettigt sätt, kommenterar tidigare miljöchef Gustav Munsterhjelm.

Summorna kan variera mellan tusentals till hundratusentals euro. Ersättningarna är även skattefria.

skog
Bildtext Myrmarkerna är diskret gömda i den lummiga miljön.
Bild: Yle/Anna Björkqvist

Om vi tittar på det här området som skyddats i Tenala. Hur mycket kan ett område i den storleksklassen vara värt?

- Jag vill inte kommentera själva summan, men ersättningen har värderats på samma sätt som alla andra Metso-objekt. Alla situationer är olika för markägarna. Det är kostnadsfritt att ta reda på hur mycket ersättning det är möjligt att få.

Det rör sig mellan 1 000 och 10 000 euro per hektar.

- Det finns ännu pengar kvar och jag vill därför uppmuntra skogsägare att ta kontakt med NTM-centralen eller skogscentralen, säger Seppälä.

Ljungväxt i skog
Bild: Yle/Anna Björkqvist

Det viktigaste är att ha intresse för att skydda skog, betonar Seppälä. Inom Metso-programmet vill man att markägarna ska skydda skogen privat. Programmet pågår till år 2025.

Varför kan någon vilja ha kvar sin skog i privat ägo fastän man inte får idka skogsbruk där?

- Det är en intressant fråga. Det finns människor som har ett känslomässigt band till sitt område och vill hålla det kvar men gärna ser att det bevaras, säger Munsterhjelm.

Det är möjligt att hålla kvar jakträtten fastän skogen skyddas.

Skogen - en ekonomisk resurs

Skogen brukar kallas för Finlands gröna guld, men den spelar även en viktig roll i att minska på klimatförändringen. Kol lagras i skog men frigörs då skogen avverkas. Därför är det viktigt med en mera hållbar skogsvård där också fredad skog ingår, säger Seppälä.

- Man kan göra det genom att grunda naturskyddsområden eller också genom att ta hänsyn till naturvärden i ekonomiskogar eller göra naturvårdsåtgärder. Man kan sköta lundskogar eller låta enskilda stormfällda träd eller rottorra träd bli kvar i skogen.

Det är små saker, men viktiga, försäkrar Seppälä.

Skogscentralen och skogsvårdsföreningen kan hjälpa om man vill planera sina huggningar.

Skogsväg bland tall och gran.
Bild: Yle/Anna Björkqvist

Munsterhjelm tror inte att antalet skyddade områden kommer öka explosionsartat.

- Det är så få procent av det här landets skogsyta som kommer att beröras av nåt som helst skydd. Någon konkurrens mellan naturskyddet och den ekonomiska produktionen finns det inte, säger Munsterhjelm.

Han nämner certifiering av skogen som ett alternativ. Certifikatet visar att skogsägaren sköter skogen på ett mer miljövänligt sätt.

- Det ökar möjligheten att sälja och få ett bättre pris för sin produkt, säger Munsterhjelm.

Han tror att det blir allt viktigare då man säljer virke till kunder i exempelvis Mellaneuropa.

"Raseborgs stad borde följa exemplet"

Munsterhjelm tycker att det skyddade området i Tenala är en riktig gåva till allmänheten. Han vill därför tacka markägaren för att hen beslutade att freda sin skog och hoppas att Raseborgs stad tar efter.

- De kunde fundera på om inte staden också kunde bidra med nya skyddade miljöområden, om inte annat med tanke på Finlands 100 årsjubileum.

Diskussion om artikeln