Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Budgeten 2018: Statsskulden ska minska och de offentliga finanserna stärkas

Från 2017
Uppdaterad 09.08.2017 21:11.
Finansminister Petteri Orpo (Saml) informerade om Finansministeriets budgetförslag vid en presskonferens den 9 augusti 2017.
Bild: Lehtikuva

Finansminister Petteri Orpos budgetförslag har som mål att skapa marginaler för tillväxt och sysselsättning.

Tillväxten kommer enligt Finansministeriet att fortsätta även under kommande år, och baserar sig inte längre enbart på konsumtion.
Nu växer också exporten och investeringarna.

Förslaget offentliggörs i sin helhet på Finansministeriets webbplats torsdagen den 10 augusti.

Regeringen ger och tar i sitt budgetförslag

Här ger staten:

 • Inkomstbeskattningen lindras med 270 miljoner
 • Polisen och försvarsmakten får tilläggsanslag
 • Dagvårdsavgifterna sänks eller avlägsnas för tusentals familjer
 • Tilläggsanslag för utbildning på olika nivåer
 • Högre studiestöd för studerande föräldrar
 • Inledande av väg- och farledsprojekt

Här tar staten:

 • Minskat bostadsstöd
 • Höjd miniminivå för fastighetsskatt
 • Ytterligare sänkt ränteavdrag för bostadslån
 • Avlägsnande av barnavdrag
 • Högre tobakspriser
 • Höjd alkoholskatt

Orpo: Sysselsättningen ökar inte tillräckligt snabbt

Ökningen av antalet sysselsatta har tilltagit något, men antalet arbetslösa har hållit sig kring 9 procent. De förbättrade konjunkturutsikterna väntas förbättra sysselsättningen nästa år.

Finansminister Petteri Orpo sade under ministeriets presskonferens
i dag att sysselsättningen inte ökar tillräckligt snabbt.

- Sysselsättningen var i juni 69,2 procent, och enligt Finansministeriets beräkningar kommer sysselsättningen att öka till 70,2 procent fram till år 2019.

Enligt Orpo räcker det inte eftersom regeringens sysselsättningsmål är 72 procent.

Anställning av unga arbetslösa ska förenklas

Sanssi-kortet som stöder sysselsättningen av ungdomar kombineras med Duuni-kortet som stöder anställandet av över 30-åringar till ett enda lönesubventionskort.

Sålunda ska arbetsgivaren redan under en arbetsintervjun kunna utnyttja lönesubventionen för en arbetslös arbetssökande.

Arbetslösa ska aktiveras och "flitfällor" ska avlägsnas

I budgeten ingår utökade anslag för utveckling av tjänster som gäller arbetslösa. Ett exempel är de intervjuer som görs var tredje månad.

Aktiveringsmodellen är avsedd att få de arbetslösa att söka arbete och arbetskraftsservice i alla skeden av arbetslösheten.

Budgetförslaget har vidare som mål att avveckla så kallade flitfällor genom att göra ändringar i förskoleverksamhetsavgifterna och bostadsbidraget. Förskoleverksamhetsavgifterna för familjer med små och medelstora inkomster sänks. Den avgiftsfria förskoleverksamheten utvidgas till att omfatta 6 700 nya familjer.

Kompetens, kunnande och innovationer ska stödas mera

- Förstärkningen av kompetens och kunnande spelar en nyckelroll vid skapandet av hållbar tillväxt, säger minister Orpo.

Personalstrukturen inom förskolepedagogiken utvecklas. Vidare ska jämlikheten i grundskolan stärkas. Man ska till exempel kunna minska på undervisningsgrupperna och anställa mera personal.

Reformen av den yrkesinriktade utbildningen får tilläggsanslag.

Också Finlands Akademi får tilläggsfinansiering.

Business Finland, som inleder sin verksamhet i början av 2018, samlar Tekes och Finpros nuvarande tjänster kring innovationsfinansiering, export, investeringar och turism under ett tak. Avsikten är att öka stödjandet av små och medelstora företags export.

Tilläggsfinansiering riktas också till marknadsföring av turismen.

Satsningar på kretsloppsekonomi och innovativa upphandlingar får mera stöd.

Budgetförslaget innehåller för första gången medel som gäller hållbar utveckling.

Polisen, försvaret och räddningsverksamhet får mera stöd

Försvarsmakten får medel som ska användas bland annat för förbättring av beredskapen och till anställning av kontraktsoldater.

Polisens operativa verksamhet och antalet poliser bevaras på nuvarande nivå. I budgeten finns ett tillägg som riktas till bland annat intern säkerhet.

Gränsbevakningsväsendets anslag höjs. Avsikten är att effektivisera kontrollerna vid de yttre gränserna och förbättra den interna säkerheten.

Prognos: 7 000 nya asylsökande till Finland

Invandringskostnaderna har dimensionerats enligt en prognos som räknar med att det kommer 7 000 nya asylsökande till Finland.

Rättsväsendet ges ytterligare resurser som ska bidra till att behandlingen av besvär kan påskyndas.

Vidare föreslås det en ny statlig ersättning för sådana kommunala kostnader som föranleds av brådskande socialvård för personer som vistas olagligt i landet.

Satsningar på omsorg ingår också i budgeten

Anslagen för skyddshem ska bli större, likaså för vård av mödrar med missbruksproblem.

Pengar anslås också för höjningen av garantipensioner och för höjningen av grundstödet inom vårdbidraget för pensionstagare.

Studeranden omfattas av det allmänna bostadsbidraget. Till studiestödet fogas en försörjarförhöjning åt studeranden som vårdar barn under 18 år.

Skatteändringar bereds före budgetmanglingen

Bilskatten sänks ytterligare.

Vidare skärps tobaksaccisen medan avdraget för bostadslåneräntor minskas.

Skattegrunderna inom förvärvsinkomstbeskattningen genomgår en inflationsjustering som motsvarar förhöjningen av konsumentpriserna.

Fastighetsskatten höjs 2018 och 2019 i enlighet med beslut som redan fattats.

Ändringarnas konsekvenser för kommunernas skatteintäkter kompenseras i enlighet med regeringsprogrammet.

Beslut om andra skatteändringar kommer att fattas i slutet av augusti vid regeringens budgetmangling.

Budgeten mindre än fjolårets

Finansministeriets förslag till statsbudgeten uppgår till 55,4 miljarder euro.

Det är cirka 400 miljoner euro mindre än den summa som budgeterats för innevarande år.

Regeringen behandlar budgeten i slutet av augusti

Finansministeriets förslag utgår från planen för de offentliga finanserna som gjordes upp i april.

Regeringen behandlar budgetförslaget den 30-31 augusti.

Regeringens proposition offentliggörs tisdagen den 19 september.

(Artikeln uppdaterades kl. 21.10 med "Staten ger och staten tar")

Diskussion om artikeln