Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

JK: Finansministeriet bröt mot språklagen med båtskatteförslaget

Från 2017
Bild på en segelbåt i solnedgången.
Bild: Ismo Pekkarinen / All Over Press

Finansministeriet bröt mot språklagen i beredningen av lagförslaget om båtskatten och uppfyllde inte heller i övrigt kraven för god lagberedning, slår justitiekanslern fast.

Finansministeriet ville införa båtskatten i snabb takt i våras, vilket ledde till att utkastet till lagförslaget publicerades på svenska först då tiden för att lämna in utlåtanden hade gått ut.

Det var Ålands riksdagsledamot Mats Löfström som klagade till JK.

- Den snabba tidtabellen skapade utmaningar i lagberedningen och gjorde bland annat att utkastet till lagförslaget publicerades på svenska först efter att tidpunkten för inlämnandet av utlåtanden gått ut. Det här gjorde att svenskspråkiga inte hade samma möjligheter att ge respons på lagförslaget, skriver Löfström i ett pressmeddelande.

Löfström lämnade in ett klagomål om saken till justitiekanslern och "bad justitiekanslersämbetet att säkerställa att både finsk- och svenskspråkiga har likvärdiga möjligheter att ge synpunkter på lagförslagen och dess fortsatta beredning."

Uppfyllde inte kraven i språklagen

I sitt utlåtande konstaterar justitiekanslern att svenskspråkiga inte gavs samma möjligheter som finskspråkiga, eftersom de som tog del av materialet på svenska inte skulle ha fått sina eventuella utlåtanden beaktade.

"Med beaktande av att syftet med hörande vid författningsberedning är att alla ska ha möjlighet att ge ett utlåtande, samt med beaktande också av målsättningen att nationalspråken ska behandlas lika, konstaterar jag att finansministeriets förfarande inte kan anses uppfylla kraven i språklagen och att ministeriets förfarande inte heller i övrigt uppfyller kraven för god lagberedning", skriver justitiekanslern.

Stram tidtabell får inte äventyra språkliga rättigheter

Finansministeriet angav bland annat den snäva tidtabellen som orsak. Det fanns en politisk överenskommelse om att lagen skulle träda i kraft den första maj 2017.

JK konstaterar ändå att politiska tidtabellsmål inte är någon orsak att äventyra de grundläggande språkliga rättigheterna.

"Till denna del konstaterar jag att de i grundlagen tryggade grundläggande språkliga rättigheterna, om vilka det föreskrivs närmare i språklagen, inte får äventyras på grund av politiskt fastställda tidtabellsmålsättningar", skriver JK.

Löfström: Viktig påminnelse

Regeringen drog senare tillbaka hela båtskatteförslaget. Löfström är nöjd med JK:s utlåtande.

- Det känns bra att justitiekanslern tydligt konstaterar att beredningen av båtskattelagen inte uppfyllt kraven för god lagberedning eftersom det slår fast att det funnits brister och att de bristerna måste åtgärdas, säger Mats Löfström.

Mats Löfström 19.10.2016

Löfström konstaterar att justitiekanslerns beslut är en viktig påminnelse om att svenskspråkiga måste ha likvärdiga möjligheter i lagberedningen.

- Även om jag är mycket glad över att regeringen, efter stark kritik, drog tillbaka hela förslaget om båtskatt är det viktigt att komma ihåg att det här klagomålet till justitiekanslern inte enbart handlade om båtskatten, utan om principen att finsk- och svenskspråkiga måste ha likvärdiga möjligheter att ge synpunkter på beredning av lagförslag, säger Löfström.

(FNB)

Diskussion om artikeln