Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Granskning visar: Flera lokalpolitiker döljer koppling till HOK-Elanto - trots ny lagparagraf

Från 2017
Över 40 butiksbiträden betjänar kunderna under rusningstid.
Bildtext HOK-Elanto har 12 Prisma-affärer i huvudstadsregionen. Tomtreservering för en Prisma-affär är ett exempel på när lokalpolitiker fattar beslut om ärenden som berör HOK-Elanto.
Bild: Yle/Josefine Janhonen

Flera lokalpolitiker rapporterar inte om sin bindning till andelslaget HOK-Elanto. Det här visar Yle Huvudstadsregionens granskning. Bland annat stadsplaneringsnämndens ordförande i Esbo sitter i HOK-Elantos delegation, men den uppgiften finns inte med i hans bindningsanmälan till staden. Kommunförbundets jurist Ida Sulin säger att uppdrag inom HOK-Elanto bör redovisas.

Enligt en ny paragraf i kommunallagen ska förtroendevalda redogöra för sina bindningar till företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet. De här uppgifterna ska finnas tillgängliga på nätet.

Yle Huvudstadsregionens granskning visar att flera politiker i sin bindningsanmälan har utelämnat att de har en koppling till HOK-Elanto och sitter med i andelslagets delegation. Kopplingen kan anses relevant då politikerna till exempel fattar beslut om uthyrning av tomter till andelslaget.

HOK-Elanto betalar 690 euro per möte

Kommunförbundets jurist Ida Sulin säger att en plats i HOK-Elantos delegation är en bindning som ska uppges.

– Enligt lagen ska styrelseuppdrag och andra förtroendeuppdrag i näringslivet anges i bindningsanmälan. Delegationen är en form av förtroendeuppdrag som ska anges, säger Sulin.

HOK-Elantos delegation har 60 medlemmar och lika många suppleanter. De väljs i val som hålls vart fjärde år. Delegationen möts två gånger per år och mötesarvodet är 690 euro. Det höjdes i år. I fjol var arvodet 650 euro.

Delegationen väljer ett förvaltningsråd där många politiker också sitter med. Rådet möts flera gånger, till exempel 2016 höll rådet sju möten. Mötesarvodet är 690 euro men ordförande får ett arvode på 2 710 euro per månad och vice ordförande har ett månadsarvode på 1 580 euro.

Minst 15 politiker har utelämnat bindning till HOK-Elanto

Enligt Kommunförbundets jurist Ida Sulin ska bindningen uppges oberoende om man är ordinarie medlem eller suppleant i HOK-Elantos delegation. Åtminstone 15 politiker har trots det lämnat bort den här informationen i sin anmälan. Av dem är sex ordinarie medlemmar och nio ersättare i delegationen. De är aktiva inom lokalpolitiken i Esbo, Helsingfors, Hyvinge och Vanda.

Sulin har förståelse för dem som har utelämnat uppgiften.

– Det är inte helt klart då delegationsplatserna inte ger upphov till jäv. Men jäv och bindningar är olika saker. Det är ett nytt begrepp och jag förstår att det skapar förvirring, säger Sulin.

Det är inte en bindning utan motsvarar en bolagsstämma i ett aktiebolag. Jag äger aktier i ett tiotal bolag och jag har samma ställning i dem som i HOK-Elanto.

― Jouni Särkijärvi (Saml)

Antalet politiker som inte har angett den här informationen kan vara fler än 15 och närmare 20. Det finns nämligen flera politiker som bör göra en bindningsanmälan och som har förtroendeuppdrag både inom HOK-Elanto och inom kommunen men alla kommuner har ännu inte offentliggjort politikernas anmälningar.

Stadsplaneringsnämndens ordförande döljer bindning till HOK-Elanto

En av dem som inte berättar i sin bindningsanmälan att han sitter med i HOK-Elantos delegation är stadsplaneringsnämndens ordförande i Esbo, Jouni Särkijärvi (Saml).

– Det är inte en bindning utan motsvarar en bolagsstämma i ett aktiebolag. Jag äger aktier i ett tiotal bolag och jag har samma ställning i dem som i HOK-Elanto, säger Särkijärvi.

Du anser alltså att kopplingen till HOK-Elanto inte bör framgå i din anmälan?

– Nej, bindningarna som finns med ska vara sådana som påverkar om jag är jävig.

Men hur tycker du då det ser ut om du är med och fattar beslut i stadsplaneringsnämnden som berör HOK-Elanto och du inte ens har berättat att du har en koppling till andelslaget?

– Det är samma som om jag är med och fattar beslut som berör Nokia, Huhtamäki, Amer, Wärtsilä, Neste eller Fortum. Jag äger ordentligt med aktier i alla dessa bolag, säger Särkijärvi.

Enligt sin bindningsanmälan har Särkijärvi inte några bindningar överhuvudtaget. Han har alltså inte uppgett i sin anmälan vilka aktier han äger.

När Särkijärvi får reda på att bindningar till HOK-Elanto ska framgå i anmälan säger han att han ska lägga till den informationen.

Medlemskap i delegationen gör inte en jävig

Laura Finne-Elonen (SFP) som sitter med i sektionen för byggnader och allmänna områden i Helsingfors har också utelämnat informationen om att hon har en koppling till HOK-Elanto, där hon är delegationsmedlem.

– Jag sitter inte i HOK-Elantos styrelse eller förvaltningsråd och behöver inte jäva mig angående ärenden som berör HOK-Elanto. Därför tänkte jag att jag inte behöver berätta det. Det kanske har ett allmänt intresse men i jävsfrågor är det inte behövligt, säger Finne-Elonen.

Enligt Kommunförbundets jurist ska informationen finnas med.

– Då kan jag lägga med det. Jag har inte hållit det avsiktligt i gömman. Jag tänkte närmast på jävsfrågan och man anses inte vara jävig om man sitter i delegationen, säger Finne-Elonen.

Helsingfors stadsjurist Harry Åhlgren säger att stadens tolkning av lagen, som gjordes av hans företrädare, är att ett medlemskap i HOK-Elantos delegation inte gör en jävig gällande ärenden som berör HOK-Elanto.

Jag har inte hållit det avsiktligt i gömman.

― Laura Finne-Elonen (SFP)

Abdi Faysal (SDP) sitter i stadsstyrelsen i Vanda och har inte heller uppgett att han har en bindning till HOK-Elanto i och med platsen som suppleant i andelslagets delegation.

– Det kan vara att jag har glömt bort det. Jag är suppleant och går sällan på mötena. Jag visste inte att man i sin anmälan ska ange att man är suppleant i delegationen. Jag ska åtgärda det här genast, säger Faysal.

De döljer sin koppling till HOK-Elanto

De politiker som sitter i HOK-Elantos delegation men inte har uppgett det i sin bindningsanmälan då granskningen gjordes är Pentti Arajärvi (SDP), Abdi Faysal (SDP), Laura Finne-Elonen (SFP), Kati Juva (Gröna), Pasi Karttunen (SDP), Kauko Koskinen (Saml), Paula Lehmuskallio (Saml), Irja Nieminen (SDP), Vaula Norrena (Gröna), Markku Sistonen (SDP), Johanna Sydänmaa (Gröna), Jouni Särkijärvi (Saml), Kaarin Taipale (SDP), Sinikka Vepsä (SDP) och Markku Weckman (Saml).