Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

28 anmärkningar om ny världsarvsväg i Korsholm

Från 2017
Farleden in till Svedjehan i Björkö.
Bildtext Världsarvsvägen ska förena Björkö och Vistan.
Bild: Yle/Anna Ruda

En ny världsarvsväg planeras för att förena Björkö och Vistan i Korsholm. 28 utlåtanden och åsikter har lämnats in angående planerna.

Bland annat vill NTM-centralen att man noga ska utreda vilka konsekvenserna blir för både djur och människor.

Vägen planeras för att det ska bli lättare att besöka olika delar av världsnaturarvområdet i Korsholms skärgård.

Svedjehamn.
Bild: Yle/Sarah Karjalainen

Det finns två alternativ för vägen. Enligt det ena alternativet dras vägen på sträckan Grundskat-Hannos-Valsörarna-Uddströmmen-Udden. Rutten i det andra alternativet lyder Grundskat-Uddströmmen-Udden.

Det finns också ett tredje alternativ och det är att vägen inte byggs. De två första alternativen är omkring fem kilometer långa.

Under sommaren har miljökonsekvensbedömningen för projektet varit framlagt för påseende. 28 utlåtanden och åsikter har lämnats in.

Kvarkens världsarv
Bild: YLE/Rolf Granqvist

NTM vill utreda konsekvenser för djur och människor

Enligt närings-, trafik- och miljöcentralens (NTM) utlåtande borde antalet broar som behövs för vägsträckningen utredas.

Det som borde utredas är hurudan inverkan längden på broarna har på vattendragen och hur genomförbart projektet är med brobyggen.

NTM-centralen vill också att konsekvenserna för vattendragens strömningsförhållanden utreds och också hurudana förändringar i vattnets salthalt som kan uppstå.

NTM-centralen vill se tillräckliga undersökningar och modellering.

Utkikstornet Saltkaret speglar sig i vattnet i Svedjehamn i Björköby.
Bild: YLE/Agneta Glad

Därtill anser NTM-centralen att projektets konsekvenser för fiskbeståndet och rovfåglarnas häcknings- och födoområden bör utredas.

Vad gäller invånarna i området vill NTM-centralen att man genomför en invånarenkät riktad till lokalbefolkningen och ägare av fritidsbostäder i närheten av den tänkta vägen.

Med enkäten borde man få svar på vilka konsekvenser det kan uppstå för områdets logistik, människornas levnadsförhållanden och trivsel.

Vy från Replotbron i Korsholm
Bild: Yle/Sara Bergström

Korsholms kommun är ansvarig för projektet. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten är den lagenliga kontaktmyndigheten för projektet.

Den nya världsarvsägen ligger i ett Natura 2000-område och naturskyddsområde. Det betyder att en Naturabedömning enligt naturvårdslagen måste göras.

Diskussion om artikeln