Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yles strategi 2017–2020

Från 2017
Uppdaterad 19.05.2020 19:27.
Yles mission, vision, värderingar

Yles förvaltningsråd godkände bolagets nya strategi på sitt möte 19.5.2020.

Yles mission, vision och värderingar

Mission: Yle stärker det finländska samhället och den finländska kulturen.

Vision: Yle är det mest betydelsefulla mediet för finländarna och en modig förnyare i branschen.

Värderingar: Yles värderingar är oberoende, trovärdighet och respekt för människan.

Yles strategi

Yle betjänar både en stor publik och specifika målgrupper på båda nationalspråken. Det starka förtroendet för Yle grundar sig på utbudets kvalitet, en oberoende journalistik och en absolut strävan efter sanningen. För att Yle ska lyckas krävs en stark relation till publiken och en stor räckvidd.

De stora digitala och samhälleliga förändringarna ställer Yle i en ny situation. Tekniken förändrar tjänsterna och vår vardag. Det innehåll som är tillgängligt för alla ökar. Samtidigt håller finländarnas värdegrund, livsstil och kultur på att fragmenteras.

I dag har användarna tillgång till ett obegränsat globalt medieutbud och otaliga andra tjänster som konkurrerar om människors tid och uppmärksamhet. Särskilt de ungas medieanvändning är splittrad; information och upplevelser används i många olika tjänster.

Samtidigt som utbudet växer måste Yle hålla kvar sin relation till de olika målgrupperna. De val som människor gör i dag grundar sig inte längre bara på hur tillgängligt ett medium är utan också på vem som erbjuder det värdefullaste innehållet och den bästa personliga användarupplevelsen.

För att Yle ska förverkliga sin vision behöver bolaget de kommande åren:

● stärka betydelsen av public service i alla människors vardag.
● fortsätta att bevara det journalistiska oberoendet.
● betona dels en personlig användarupplevelse och dels olika människors behov av kunskap och upplevelser.
● öka öppenheten och dialogen med alla finländare. Då gemensamma uppfattningar om vad som är fakta ifrågasätts kan man bibehålla förtroendet.
● fortsätta förnya och utveckla arbetskulturen samt det interna förtroendet.

Public service-bolaget Yle skapar stabilitet och kontinuitet. Finland behöver upplevelser som förenar, skapar ömsesidig förståelse och trovärdig information. Yle måste samtidigt värna om att den samhälleliga förändringen syns och hörs i utbudet.

Strategiska val

1. Yle stärker gemenskapen genom att lyssna, engagera och förena olika människor

Ett fungerande samhälle bygger på förtroende och ömsesidig förståelse. Demokratin behöver stöd i form av ett offentligt rum för olika åsikter, gemensamma diskussioner och upplevelser som förenar. Yle skapar ett gemensamt forum för både journalistik och kultur.

Yle erbjuder innehåll och upplevelser som olika generationer upplever som betydelsefulla.

● Yle skapar innehåll som speglar samhällets mångfald.
● Yle stärker sin närvaro bland finländarna och lyfter olika människors, sammanslutningars och språkgruppers vardag. Genom det här kan de identifiera sig, sina upplevelser och sin omgivning.
● Yle lyfter brett fram olika kulturfenomen och ger möjligheter till unika kulturupplevelser. Yle gör kulturen tillgänglig för alla.
● Yle utvecklar nya metoder för interaktion som gör att människor engagerar sig i debatter, utvecklar sig och skapar nytt. Här utnyttjar Yle de smidiga möjligheter som ny teknik bidrar med.
● Yle gör sina tjänster lättare och tydligare att använda och betonar särskilt nättjänsternas tillgänglighet. Yle fortsätter att utveckla sina tjänster på teckenspråk.
● Yle stärker de digitala färdigheterna för alla åldrar.

2. Yle producerar högklassigt innehåll och tjänster samt gör dem lättillgängliga

Med sitt breda och omfattande utbud ser Yle till att alla har tillgång till ett mångsidigt, kvalitativt och intressant innehåll. Yle fungerar ändamålsenligt i både broadcast- och webbmiljöer. Bolaget ser också till att innehållet och tjänsterna är tillgängliga där människorna vill använda dem.

● Yle satsar på journalistisk kvalitet, djup och relevans samt utvecklar den journalistiska kompetensen.
● Yle gör innehållet ännu mer lättillgängligt och satsar på att förbättra den personliga användarupplevelsen. Yle fortsätter att utveckla sina tjänster så att de ska vara enkla att använda: webb- och mobiltjänsterna såsom Yle Areena-Yle Arenan, nyhetstjänster och tjänster för barn.
● Yle övergår till HD-distribution 2020. Vad gäller webben använder sig Yle vid behov också av externa plattformar.
● Yle ger plats åt nya aktörer och speciellt åt ungas röster och tankar. Dessutom förnyas utbudet för unga.
● Yle gör händelser i världen förståeliga oberoende om de sker nära eller långt borta. Samtidigt gör Yle hela Finland synligt för alla. Yle erbjuder pålitlig och fördjupande fakta samt berättelser för att hjälpa människor att förstå både det egna livet och världen.
● Yle förnyar sina audiotjänster och för radion till webben. Utbudet på webben ska utvecklas så att det motsvarar sådana nya sätt som det används på. Yle säkrar att radion når en bred publik, närvaron och betydelsen i vardagen för olika grupper. FM-kanalernas profiler förnyas.
● Yle förnyar sin regionala verksamhet så att den är närvarande i människors vardag och är närmare den än hittills. Den beskriver Finland på ett ännu bättre sätt och all distribution är mer betydelsefull och flexibel, både i regionerna och riksomfattande.

3. Yle förnyar sig modigt för att kunna fungera smidigt vid förändringar

Det förändrade arbetet och den förändrade omvärlden förutsätter ny kompetens, mod att våga prova nytt samtidigt som det ska finnas beredskap att ge upp det gamla. Ett gott ledarskap som stöder förnyelser är nyckeln till framgång.

● Yle håller kvar sin ledande ställning både bland public service-bolagen och inom den internationella teknikutvecklingen. Yle utvecklar smidigt innehåll och tjänster samt tekniklösningar som stöder dem. Samtidigt utvecklas också både verksamhetssätten och arbetslokalerna.
● Med experiment och nylanseringar försäkrar sig Yle om att bolaget har relevanta metoder för att skapa ett högklassigt innehåll samt flexibla sätt att distribuera det. Yle drar nytta av ny teknik då man utvecklar sina tjänster, till exempel virtuell verklighet och artificiell intelligens.
● Under de kommande åren flyttas 10–15 procent av resurserna till de prioriterade områdena.
● Yle stöder förnyelse genom en öppen, flexibel och smidig arbetskultur och förnyar sitt ledarskap.

4. Yle försäkrar sig om att ha relevant kompetens och bra samarbetsnätverk

Yle utvecklar aktivt personalens kompetens och värnar om att hitta de bästa arbetstagarna inom branschen. Yle stärker medarbetarnas mångsidiga och krävande yrkeskunskaper enligt de förändringar som mediebranschen förutsätter. Yle främjar de inhemska mediernas och den kreativa sektorns mångfald och livskraft. Med inköp och samarbete stärker Yle förutom den inhemska sysselsättningen också kvaliteten och kompetensen i branschen.

● Yle möter de framtida kraven inom digitaliseringen genom att utveckla personalens kompetens och satsa på engagerande ledarskap och välmående på arbetsplatsen.
● Yle ökar inköpen av program och tjänster med 30–35 procent före år 2022.
● Yle riktar in sig på ett brett samarbete med företag inom den kreativa sektorn och ökar samarbetet med kommersiella medier.
● Vad gäller tekniska lösningar fortsätter Yle planenligt att köpa in tjänster och öka inköpen av extern produktion.
● Yles kompetens för inköp stärks.

5. Yle fungerar smidigt, effektivt och ansvarsfullt

Yle försäkrar att all verksamhet är smidig, effektiv och ekonomisk. Yle är en ansvarsfull arbetsgivare och samarbetspartner.

● Yle ökar flexibiliteten inom sin verksamhet och ekonomi samt använder sina resurser på ett effektivt och transparent sätt.
● Yles ekonomi hålls i balans.

Yles vision

Yles uppdrag

Yle stärker det finländska samhället genom att erbjuda information, bildning, insikt och upplevelser. Enligt lagen om Rundradion ska Yle erbjuda ett mångsidigt och omfattande public service-utbud åt alla. Tjänsterna kan erbjudas i alla allmänna kommunikationskanaler såväl riksomfattande som regionalt.

Yle verkar på de båda inhemska språken och upprätthåller tjänster för samer och andra minoriteter samt specialgrupper. Det breda public service-uppdraget ger Yle förutsättningar att stödja ett mångfasetterat samhälle och ger olika befolkningsgrupper möjlighet att vara delaktiga och få synlighet på lika villkor samt ett forum för gemensam diskussion.

Yles programverksamhet är politiskt och kommersiellt obunden. Yle främjar yttrandefrihet, högklassig journalistik och mångfald i medierna. Till Yles uppgift hör också att stöda bevarandet av det finländska kulturarvet, tolerans, jämlikhet, jämställdhet och kulturell mångfald.

Yle ger plats åt och respekterar alla. Yle gör kultur och upplevelser som når alla, också för dem som inte har möjlighet att delta i evenemang. Alla har möjlighet att lära sig. Yle skapar jämställdhet genom att alla kan nå innehållet och tjänsterna oberoende av boningsort och ekonomisk situation.

Public service-mediet är en investering i den gemensamma framtiden genom att erbjuda kunskap, kultur och upplevelser.

Strategins utgångspunkter

Strategin som har godkänts av förvaltningsrådet ger riktlinjer för de kommande åren.

Den ger möjlighet för Yle att verka långsiktigt och systematiskt. Strategin förutsätter också att Yle förnyar sig eftersom de snabba förändringarna i vår omvärld, medieanvändningen och tekniken fortsätter. Yle ska kunna verka i den nuvarande radio- och tv-miljön men också inom de nya innehålls- och tjänsteområdena. För att förverkliga public service-uppdraget är det viktigt att försäkra sig om medborgarnas förtroende för Yle.

Förvaltningsrådet har godkänt Yles strategi på sitt möte den 24.10.2017.

På andra språk