Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Hur mycket ska man få bygga i byarna i Sibbo? Politiker och planläggare är av helt olika åsikt

Från 2017
Uppdaterad 24.11.2017 14:19.
Ett leksakshus står på planritningar.
Bild: Mostphotos

Sibbos generalplanechef Kaisa Jama hör till dem som är kritisk mot förslaget till ny byggnadsordning i Sibbo. Hon pekar på brister i bedömningen av konsekvenserna.

Det är byggordningen som slår fast hur kommunen ska bevilja bygglov på icke-planlagda områden.

Förutom Kaisa Jama är också tf utvecklingsdirektör Pekka Söyrilä kritisk till förslaget i sitt utlåtande.

Jama pekar på brister i bedömningen av konsekvenserna om Sibbo i större utsträckning tillåter byggande i glesbygden. Hon är speciellt bekymrad över tilläggsbyggande vid stränderna och på den miljöbelastning det möjligen för med sig.

Sibbo har dels planer på att göra det enklare att göra om fritidsbostäder till permanenta bostäder, dels vill kommunen tillåta byggande av sidobyggnader i större utsträckning.

I praktiken så att barn bygger hus på samma tomt som sina föräldrar.

En helt ny vändning i markanvändningssektionen

Markanvändningssektionens ordförande Juhani Rantala (Saml) skrev helt om tf utvecklingsdirektör Pekka Söyriläs kritiska förslag till utlåtande då ärendet var uppe i sektionen i medlet av november.

Markanvändningssektionen godkände Rantalas utlåtande som lovordar utkastet till ny byggnadsordning. Rantala är nöjd.

- Vårt mål är att göra det så enkelt som möjligt att bygga i Sibbo.

Generalplanechef Kaisa Jama å sin sida är väl medveten om att tjänstemännens kritiska inställning till förslaget bara kommer fram i föredragningslistan, inte i det utlåtande som sektionen godkände.

Kasper Nyberg: Det handlar om små skillnader

Byggnads- och miljöutskottets ordförande Kasper Nyberg (SFP) anser att meningsskiljaktigheterna mellan planläggarna och politikerna sist å slutligen är ganska små.

- Tjänstemän och politiker ska inte och kan inte alltid vara av samma åsikt.

Politikerna har enligt Nyberg en stark vision om att strategin ska förverkligas. Den nya byggnadsordningen möjliggör enligt honom ett tätare byggande i byarna.

- Det är bara ett steg i riktning mot skapandet av en livskraftig och bra kommun att leva i.

Konsult anställdes då konflikterna blev för stora

Politikerna grundade först en arbetsgrupp tillsammans med kommunens tjänstemän, men blev besvikna på samarbetet. Då anlitade politikerna en konsult i stället.

Konsulten Timo Huhtinen är väl medveten om de konflikter som finns i Sibbo mellan politiker och planläggare.

- Här finns en klar skillnad i hur man ser på saker och ting, en konflikt mellan det professionella sättet att tänka och de förtroendevaldas intentioner.

Han säger att den utredning han gjorde var en klar politisk linjedragning.

- Markanvändnings- och bygglagen ger kommunerna ett brett spelrum till att skapa en egen byggnadsordning och det är politikerna som fattar besluten.

Huhtinen skriver under att den konsekvensbedömning som har gjorts är väldigt begränsad, men han anser att den fyller lagens minimikrav.

Politikerna satte upp klara mål för konsultutredningen

Konsultens roll har enligt konsult Huhtinen varit att producera material enligt politikernas direktiv, dock så att tjänstemännen hela tiden har varit medvetna om vad som var på gång.

Handlade det om ett politiskt beställningsarbete?

- Delvis, men inte helt och hållet. Vi har granskat vad som fyller lagens krav och enligt det bearbetat vårt material.

Byggnads- och miljönämndens ordförande Kasper Nyberg ser också konsultutredningen som ett politiskt beställningsarbete, men inte så att politikerna skulle ha dikterat vilka slutsatser konsulten skulle komma till.

- Det här är ett beställningsarbete, men inte så att vi har sagt att det här är det som vi vill ha.

Sibbopolitikerna ville enligt Nyberg få klarhet i om den politiska linjen i Sibbo gick att förena med markanvändnings- och bygglagen.

Konflikter försvårar utvecklingen av Sibbo

Den utomstående konsulten Timo Huhtinen tycker att det är en nackdel för Sibbo att politiker och tjänstemän är av så olika åsikt kring byggnadsordningen.

Enligt honom skulle det vara enklare att utveckla kommunen om alla skulle vara ense om hur man ska gå till väga.

Diskussion om artikeln