Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Andelen utländska misstänkta högst inom sexualbrotten – experter svarar på frågan varför

Från 2018
Två siluetter syns bakom ett glas. Den ena verkar hota den andra.
Bildtext En stor del av sexualbrotten uppges vara dolda och kommer aldrig till polisens kännedom. Arkivbild.
Bild: Mostphotos

Andelen utländska brottsmisstänkta har minskat i huvudstadsregionen. Klart högst är andelen när det gäller sexualbrott. En tredjedel av de utlänningar som misstänks för sexualbrott är irakier. Deras krigsbakgrund spelar in, enligt experter. Men enligt en psykolog finns inte stora skillnader mellan utländska och finländska förövare.

Statistik från Polisyrkeshögskolan visar att andelen utlänningar bland alla brottsmisstänkta i huvudstadsregionen minskade i fjol. Det handlar alltså om hur stor andel som icke är finländska medborgare av de fall som har anmälts till polisen och där polisen har en misstänkt.

Den brottskategori där andelen utländska misstänkta är klart högst är sexualbrott.

I Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda kom det i fjol till polisens kännedom 499 fall där polisen hade en misstänkt gärningsman. I 184 av fallen var den misstänkta utländsk medborgare, vilket blir nästan 37 procent.

2016 var antalet utlänningar misstänkta för sexualbrott 210, så antalet minskade en aning i fjol. Också då var andelen nästan lika stor. 2013, 2014 och 2015 var både andelen, mellan 22 och 27 procent, och antalet utlänningar misstänkta för sexualbrott lägre.

Vid årsskiftet 2017 var andelen utlänningar som bodde i kommunerna i huvudstadsregionen omkring tio procent. I den siffran ingår bara de utländska medborgare som har en fast adress i huvudstadsregionen, medan det i brottsstatistiken också ingår utlänningar som begår brott i huvudstadsregionen men inte bor i området.

Brottstyp201520162017
Alla brott15%13 %13 %
Egendomsbrott18 %18 %19 %
Narkotikabrott17 %20 %18 %
Sexualbrott28 %36 %37 %
Brott mot liv och hälsa23 %23 %24 %
Bedrägerier13 %14 %16 %

Fotnot: I tabellen har antalet fall som kommit till polisens kännedom i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda räknats i hop. Antalet fall där den misstänkta inte är finländare har sedan delats med alla fall.

"Finns många unga män bland irakierna och unga män begår flest brott"

Av de sexualbrott som kom till polisens kännedom i fjol och där den misstänkta är utlänning är de flesta, eller en knapp tredjedel, irakier. Det här skiljer sig från de andra brottskategorier som Yle Huvudstadsregionen tittat på. När det gäller övriga två tredjedelar av misstänkta för sexualbrott tillhör de tiotals olika nationaliteter.

I de andra kategorierna, det vill säga egendomsbrott, narkotikabrott, brott mot liv och hälsa samt bedrägerier, är största delen av de utländska misstänka ester. Ester är också den klart största gruppen utlänningar som bor i huvudstadsregionen.

Det finns många unga män bland irakierna och unga män begår också i allmänhet flest brott. Det samma gäller för finländare

Tuija Hietaniemi, specialforskare vid Centralkriminalpolisen

Specialforskare Tuija Hietaniemi vid Centralkriminalpolisen har närmare analyserat en del utländska grupper, bland annat irakiers, benägenhet att begå sexual- och våldsbrott.

– Enligt mig handlar det om flera olika orsaker. Det finns många unga män bland irakierna och unga män begår också i allmänhet flest brott. Det samma gäller för finländare. Det är en stor del av förklaringen. Hösten 2015 då många irakier kom till Finland bestod en stor del av unga män, säger Hietaniemi.

Hon lyfter också upp landet de kommer från.

– En annan orsak är kvinnans svaga ställning i landet de kommer från och en tredje krigsbakgrunden, det vill säga erfarenheter från att leva i våldsamma beväpnade förhållanden.

Men samtidigt är det bara en liten del av irakierna som misstänks för sexualbrott. Hur förklarar du det?

– De här faktorerna betyder inte automatiskt att man gör sig skyldig till brott, men de ökar benägenheten att göra det.

Irakierna är den tredje största gruppen utlänningar, som bor i huvudstadsregionen, efter ester och ryssar.

I början av 2017 bodde 4 995 irakier i huvudstadsregionen, vilket är 4,3 procent av alla utlänningar i huvudstadsregionen. Hit räknas ändå enbart fast bosatta.

Centralkriminalpolisen, väggskylt
Bildtext Centralkriminalpolisen har analyserat varför irakier verkar ha en större benägenhet för sexualbrott.
Bild: Yle

Stor del av sexualbrotten dolda

Nina Nurminen är psykolog och överlärare vid Brottspåföljdsmyndighetens utbildningscentral. Hon jobbar med rehabilitering av sexualbrottslingar och forskar kring återfallsrisker för sexualbrottslingar. Hon har också jobbat som fängelsepsykolog.

– När det gäller sexualbrott är en stor del dolda och de kommer inte till polisens kännedom. Sexualbrott polisanmäls mer sällan eftersom offret ofta kan känna skam. Forskning visar att förövare och offer ofta känner varandra, säger Nurminen.

Tror du att personer som utsätts för sexualbrott där förövaren är utlänning lättare gör en polisanmälan?

– Det beror på om offer och förövare känner varandra. Om förövaren är helt okänd gör offret mer sannolikt en polisanmälan. Men det behövs mer forskning kring det här.

Gäller att hålla i minnet att riskfaktorer i sig inte får en person att utöva sexuellt våld

Nina Nurminen, psykolog och överlärare

"Riskfaktorer i sig får inte en person att utöva sexuellt våld"

Angående varför irakier är den klart största gruppen utlänningar som misstänks för sexualbrott svarar Nurminen att den kulturella bakgrunden inverkar på en persons beteende och att uppfattningar om den sexuella självbestämmanderätten skiljer sig åt mellan kulturer och länder.

– Men det gäller att hålla i minnet att riskfaktorer i sig inte får en person att utöva sexuellt våld. Om bakgrunden är orsaken är motfrågan varför i så fall inte alla från samma bakgrund gör sig skyldig till sexualbrott. Det handlar om individpsykologiska faktorer.

– Forskning visar att personer som våldtar är män, över 80 procent är över 20 år. Gärningsmannen har ofta problem med rusmedel och har en lägre socioekonomisk ställning. Det här gäller för de våldtäkter som anmälts till polisen. Men igen, alla unga män med rusmedelsproblem och lägre socioekonomisk ställning våldtar inte.

"En våldtäktsman anser att det som skett har varit ömsesidigt sex"

Nurminen säger att sexualbrottslingar inte själva anser att de har begått ett brott.

– En våldtäktsman anser att det som skett har varit ömsesidigt sex och att offret har tagit initiativ. Forskning visar att dömda våldtäktsmän har brister i sin impulskontroll. Till exempel om offret inte vill ha sex leder det till känslor som gärningsmannen inte kan behandla och har sex ändå.

Om en person är uppväxt i ett land där våld och dödande är en del av vardagar kan det påverka personens empatiutveckling

Nina Nurminen, psykolog och överlärare

– Gärningsmännen har svårt att känna empati och sätta sig i offrets ställning. Om en person är uppväxt i ett land där våld och dödande är en del av vardagar kan det påverka personens empatiutveckling. Upplevelser av trauma kan igen leda till att personen upprepar traumat genom att själv vara våldsam.

"Känsla av rotlöshet är en riskfaktor"

Nurminen lyfter också upp integration som en faktor i sammanhanget.

– Att höra någonstans och ha starka band till samhället anses allmänt inom kriminologin skydda en från att begå brott. Känsla av rotlöshet är därför en riskfaktor. Men för att en person ska göra sig skyldig till sexuellt våld krävs att flera riskfaktorer utlöses samtidigt.

När det gäller sättet att tänka finns det enligt Nurminen inte stora skillnader mellan utländska och finländska sexualbrottslingar.

– Utlänningar som dömts för våldtäkt har överraskande liknande drag som finländare. Båda tänker på liknande sätt. Det är intressant om man pejlar det mot att bakgrunden spelar roll.