Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bekämpningsmedel hittades i flera vattenbrunnar i Pojo - stort trädgårdsföretag har förorenat grundvattnet anser statlig myndighet

Från 2018
Uppdaterad 22.03.2018 05:47.
Flicka dricker ur ett vattenglas.
Bildtext Halterna är så små att de inte utgör någon fara för hälsan uppger myndigheterna. Men för vattenorganismer utgör de en risk.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Det finns rester av bekämpningsmedel i flera privata brunnar i Persböleområdet i Pojo. Halterna är små och utgör ingen fara för hälsan uppger myndigheterna.

Det är oklart om det behövs några konkreta åtgärder, uppger myndigheterna. Nya vattenprover ska hur som helst tas i sommar.

Enligt en av myndigheterna, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, är det klart att ett stort trädgårdsföretag har förorenat grundvattnet på området.

Företaget Puutarha Tahvoset säger att de har minskat på belastningen.

Vattenkontroll avslöjade

Resterna av bekämpningsmedel i ytvattnet upptäcktes i trädgårdsföretaget Puutarha Tahvosets rutinmässiga vattenkontroll åren 2016 och 2017.

Den statliga miljömyndigheten, Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM), undersökte därför vattenkvaliteten noggrannare i 15 privata brunnar i området.

En snöig brunn.
Bildtext Prover togs från flera brunnar. (Arkivbild)
Bild: Mostphotos

Rester av bekämpningsmedel konstaterades i nästan alla brunnsvattenprov. I några brunnar överskreds gränsen för vad som är tillåtet.

Ämnena härstammar enligt myndigheterna från bekämpningsmedel mot ogräs.

- Det är däremot inte i det här skedet möjligt att veta om ämnena kommer från trädgårdsföretaget, uppger överinspektören Petra Ihanamäki på NTM-centralen i Nyland.

Hur mycket bekämpningsmedel får det finnas i hushållsvatten?

Brunnsägarna fick brev och telefonsamtal av myndigheterna

Den lokala miljöhälsomyndigheten, Sydspetsens miljöhälsa, fick i uppdrag att informera vattenanvändarna om problemen.

Brunnsägarna fick ett skriftligt meddelande om överskridningarna. Användarna av brunnarna med de största överskridningarna ringdes dessutom upp.

"Ingen risk för hälsan"

Myndigheterna ansåg ändå att överskridningarna inte var stora. NTM-centralen och Regionförvaltningsverket (RFV) slog fast att bekämpningsmedlen i vattnet inte utgör någon fara för hälsan.

Tukes: Grundvattnet är förorenat

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes är den tredje statliga myndigheten som vid sidan av NTM-centralen och RFV är involverad i fallet.

Experter på Tukes är mera bekymrade än de andra statliga myndigheterna och säger också klart ut att problemen beror på Puutarha Tahvosets verksamhet.

Puutarha Tahvoset
Bildtext Puutarha Tahvoset har ett växtsortiment på 800 arter.
Bild: YLE/Minna Almark

Tukes anser att grundvattnet på området har förorenats på grund av användning av bekämpningsmedel mot ogräs på området.

Experter på Tukes har gått igenom provresultaten samt Tahvosets bokföring över vilka bekämpningsmedel som har använts.

I ett utlåtande till NTM-centralen år 2017 konstaterar också Tukes att halterna mest är små. Men Tukes anser att de inte alls är oproblematiska. De utgör en stor risk för organismer i vattnet.

Tukes räknar upp flera problem hos Tahvoset. Några exempel:

  • Det fanns under hela växtperioden år 2016 märkbara halter av ämnet propyzamid i vattenproverna. Växtskyddsprodukter med det här ämnet får inte användas i Finland. Dess användning granskas som bäst på nytt i EU. Tahvoset har inte bokfört någon användning av det här ämnet.
  • En del av bekämpningsmedlen innehåller ämnen som bryts ned väldigt långsamt. I Tahvosets vattenprover fanns till exempel endosulfan och dess nedbrytningsprodukt endosulfansulfat. Det är ett giftigt ämne som ansamlas i organismer och som inte alls borde hamna i vattenlederna.
En person sprejar en odling med bekämpningsmedel.
Bildtext Enligt Tukes handlar det om bekämpningsmedel som har använts.
Bild: Mostphotos
  • Endosulfan har använts sedan 1950-talet för insektbekämpning. Sedan år 2006 har det varit helt förbjudet. Vid Tahvoset har halterna knappt sjunkit på senare år. Det hamnar fortfarande i vattnet och stannar i sedimentet på bottnen. Tukes anser därför man borde överväga att framöver också ta sedimentprover nedanom Tahvosets område.
  • Puutarha Tahvoset har också använt en produkt som heter Mosskade. Men det ämnet är inte tillåtet i Finland.
  • Det fanns också spår av det omtalade bekämpningsmedlet glyfosat i täckdikesvattnet. Mängderna var riktigt små. Tahvoset hade enligt sin bokföring använt 90 liter glyfosat under år 2016.

Rekommendationer

Tukes slutsatser blir att Puutarha Tahvoset på ett märkbart sätt belastar vattendrag med bekämpningsmedel trots att användningen av medlen har minskat något.

Tukes anser att ämnen som är skadliga för vattenorganismer överhuvudtaget inte ska slippa i vattnet.

Tukes kommer med några rekommendationer:

  • Tahvoset bör förpliktas fortsätta med vattenkontrollerna.
  • Kontrollen kunde förbättras med att också ta sedimentprover för att mäta halter av skadliga ämnen som bryts ned långsamt och som transporteras lätt.
  • Det gäller att hålla ett extra öga på Tahvosets bokföring som gäller användningen av bekämpningsmedel.
  • Det är också viktigt med tillräckligt breda skyddszoner mot vattendrag. Täckdikesvatten borde ledas via filtreringsbassänger eller dylikt innan det leds ut i naturen.

Nya prover i sommar

Trädgårdsföretagets nuvarande vattendragskontroll gäller inte grundvattnet utan vattenlederna.

Puutarha Tahvoset har hittills inte behövt något miljötillstånd för sin verksamhet eftersom det handlar om lantbruk, förklarar vd:n Tomi Tahvonen.

Tomi Tahvonen
Bildtext Tomi Tahvonen.
Bild: YLE/Minna Almark

Tahvoset har i tiderna fått lov av Vattenöverdomstolen, sedermera Vasa förvaltningsdomstol, att använda ytvatten för bevattning av odlingarna. Därför måste Tahvoset kontrollera vattenkvaliteten kontinuerligt. Men kontrollen gäller inte grundvattnet.

Brunnarna för hushållsvatten som NTM-centralen undersökte är däremot grundvattenbrunnar.

Ihanamäki på NTM-centralen förklarar att det nu ska tas nya grundvattenprover. De tas i slutet av sommaren (2018). Vad som händer sedan beror på provresultaten.

Västra Nylands vatten och miljös kontor i Lojo.
Bildtext Mera vattenprover ska tas.
Bild: yle/Petra Thilman

Om proven är rena, behövs inga åtgärder. I annat fall får myndigheterna ta till de verktyg de enligt lagen har. De är inte så kraftiga.

- Ifall det fortfarande finns rester av bekämpningsmedel i hushållsvattnet vi undersökt, kan vi försöka förhandla med trädgårdsföretaget för att få i gång en grundvattenkontroll.

- Om det mot förmodan går att bevisa att bekämpningsmedelsresterna kommer från företaget eller om resultaten visar något alarmerande, måste vi utreda saken noggrannare.

Tahvoset: Också andra använder bekämpningsmedel här

Trädgårdsföretaget Puutarha Tahvoset är inte övertygade om att resterna av bekämpningsmedel härstammar från deras verksamhet.

- Hela tillrinningsområdet här är jordbruksdominerat. Vi är bara en aktör bland många, säger vd:n Tomi Tahvonen.

Puutarha Tahvoset
Bildtext Tomi Tahvonen poängterar att det finns andra möjliga källor till ämnena.
Bild: YLE/Minna Almark

Tahvonen äger flera av de hushållsvattenbrunnar som undersöktes.

- Bland det som hittades i vattenproverna finns också medel vi aldrig har använt, säger Tahvonen.

Han poängterar att företaget på det stora hela har lyckats minska på belastningen.

- Bevattningsvattnen samlas upp och används flera gånger.

- Vi har minskat på den totala belastningen. Vi använder också färre antal ämnen än tidigare. Dessutom använder vi bekämpningsmedel endast där de behövs eftersom det är båda dyrt och arbetsdrygt att använda dem, räknar vd:n upp.

Skålar med klar vätska och en pipett som droppar lite röd vätska i en av skålarna.
Bildtext Puutarha Tahvoset är mycket noga med användningen av dyra kemikalier, försäkrar vd Tomi Tahvonen.
Bild: Mostphotos

Puutarha Tahvoset säljer enligt uppgifter på sin webbplats årligen närmare 800 000 krukplantor och över en miljon jordgubbsplantor till detaljhandeln runtom i Finland.

Växtsortimentet omfattar 800 arter. Fem procent av produktionen går på export.

Företaget odlar på cirka 90 hektar i Persböle i Pojo. Puutarha Tahvoset sysselsätter omkring 50 personer året om. Under högsäsong kan upp till 200 människor jobba på plantskolan.

Invid odlingarna löper en bäck mellan Kvarnträsket och Långträsket. Hela bäcken är klassat som naturskyddsområde.

Diskussion om artikeln