Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Så ska familjearbetet i Pargas komma på fötter - nämnden har listat 15 åtgärder

Från 2018
Barn leker utomhus.

Femton åtgärder för att få bukt med situationen och en månatlig uppföljning av personalläget, arbetsklimatet, klientantal och utbildningar.

Det är social- och hälsovårdsnämndens recept för att stöda familjeenheten. Åtgärdspunkterna godkändes av social- och hälsovårdsnämnden på torsdagen den 12 april.

Nämndmötet blev flera timmar långt, berättar ordförande Merja Fredriksson (SFP) efter mötet.

På listan fanns 12 punkter och under mötets gång lade man till tre punkter - därmed presenterar nämnden 15 åtgärder på vad som nu ska göras.

"Vi behöver en personalkoordinator"

Nämnden vill också att staden anställer en personalkoordinator för social- och hälsovårdsenheten, som har drygt 400 anställda.

- Vi efterlyser en personalkoordinator, som hjälper med utvecklingsarbetet och rekryteringen. Vi tycker att det behövs, säger Fredriksson.

Barnskyddet ska förnyas för att fungera bättre.
Bild: Mostphotos/ lev dolgachov

Förslaget går nu vidare till stadsstyrelsen eftersom det är en resursfråga, konstaterar Fredriksson.

- Dessutom vill nämnden ha en rapport en gång i månaden om läget med personalen och vad som är på gång gällande personalfrågor, fortsätter Fredriksson.

Arbetsgrupp ska granska läget med personalen

Dessutom tillsattes en arbetsgrupp som ska granska personalfrågan inom hela social- och hälsovårdsenheten. Den rapporten ska vara klar i början av sommaren, säger Fredriksson.

Social- och hälsovårdsnämnden behandlade också det svar, som staden nu ska skicka till den granskande myndigheten, Regionförvaltningsverket.

Två barn i stövlar
Bild: Yle/Anna Savonius

Regionförvaltningsverket har bett staden om en utredning över personalläget inom barnskyddet, hur många som har sagt upp sig och vilka åtgärder staden nu vidtar.

Här är listan med de femton åtgärderna:

 • Barnens rätt till god service enligt alla barnskyddslagarna skall garanteras i alla förhållanden. Det här ska uppföljas med hjälp av kundbelåtenhetsenkäter.
 • De nyanställdas introduktion skall skötas ordentligt och det skall finnas tillräckligt juridiskt stöd. Den psykosociala stressen skall minskas med god ledning och genom att erbjuda olika möjligheter till stresshantering. Nämnden ska också få en uppföljning om teamsamtal.
 • Regionförvaltningsverkets krav och åtgärder skall genast verkställas.
 • Nämnden skall omedelbart få till kännedom alla övervakningsberättelser, klagan och andra skrivelser angående kundarbete.
 • Uppmana anställda att diskutera eventuella problem genom Ta till tals -utbildningen som ska vara obligatoriskt för alla anställda
 • Utvecklingssamtal ska föras med alla anställda
 • Stämningen på avdelningen följs med (så kallad Fiilis-enkät)
 • Arbetsskyddsfullmäktiges rapporter skall ges nämnden till kännedom regelbundet
 • Åtgärder som gjordes för ett år sedan - genomgång av nuläget
 • Uppdatering av egenövervakningsplan vid behov
 • Kundbelåtenhetsundersökningar
 • Intervju av de nyrekryterade och slutsamtal vid avgång
Barn på sandväg genom lummig natur.

Månatlig uppföljning

 • Personalläget, rekryteringar, uppsägningar och sjukfrånvaron med mera
 • Klienternas antal i öppenvård, anstaltsvård, omhändertagna barn, speciellt krävande fall, barnskyddsanmälningar etcetera
 • Enhetens utbildningar, möten och avdelningschefens deltagande på möten
 • Arbetsklimatförfrågningar (den så kallade Fiilis-enkätens resultat)

Utöver de tolv punkterna beslöt nämnden också följande

 • En analys om varför det nuvarande läget har uppstått och vad som hänt inom barnskyddet.
 • Nämnden följer upp alla punkter och det här ska också protokollföras vartefter och vara tillgängligt för allmänheten.
 • Social- och hälsovårdsnämnden ska träffa personalen inom barnskyddet och lyssna på dem.

Diskussion om artikeln