Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dragkampen om stormarknad i Läpp fortsätter - myndigheterna och Raseborgs stad har olika syn

Från 2018
Byggnaden där Jysk-butiken finns i Karis.
Bildtext Planerna på en stormarknad i Läpp i Karis väcker motstånd.
Bild: Yle/Pia Santonen

Förslaget till delgeneralplan för Horsbäck-Läpp läggs fram till påseende igen. Orsaken är att man har förstorat industri- och lagerområdet i Bäljars.

Målet med planen är att Ekenäs och Karis ska växa ihop längs riksväg 25 mellan Läpp i Karis och Horsbäck i Ekenäs.

Det ska skapas ett område där man kan bo, jobba och få kommersiell service.

Men det ska också finnas tillräckligt med rekreationsområden, grönförbindelser och områden för jord- och skogsbruk i planen.

Hela planeringsområdet är nästan 1 500 hektar stort.

En karta.
Bildtext Planläggningsområdet.
Bild: Google

Planen var framlagd till påseende i augusti i fjol.

Det lämnades in femton utlåtanden och två anmärkningar om planen.

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) hör till dem som har gett utlåtanden om planen.

Kritik mot handelsplaner

NTM-centralen har hela tiden varit kritisk mot stadens planer på en stormarknad i Läpp.

Det samma gäller nu i de uttalanden man har gett om planen.

I planen har handel som behöver mycket rum planerats i Horsbäck och i Läpp vid riksväg 25.

Bland annat gör planen det möjligt att bygga en stormarknad i Läpp.

Man har reserverat 8 000 kvadratmeter för det. Av det skulle 4 000 kvadratmeter användas för dagligvaruhandel och 4 000 för specialhandel.

Handelslaget Varuboden-Osla har uttryckt starkt intresse för att etablera en Prisma-affär i området.

En lång rad med Prismas butikskärror.
Bildtext Prisma vill till Läpp.
Bild: Ismo Pekkarinen

NTM-centralen anser att staden i planen inte följer bestämmelserna i den andra etapplandskapsplanen för Nyland.

Enligt den skulle det bara få byggas dagligvaruhandel på högst 2 000 kvadratmeter i området.

NTM-centralen anser att man i detaljplaner som har godkänts för Raseborg de senaste åren redan har anvisat 6 500 kvadratmeter våningsyta för dagligvaruhandel.

Det uppfyller det tilläggsbehov av dagligvaruhandel som beräknas uppstå i Raseborg fram till år 2030.

Det är inte motiverat att bygga så mycket i Läpp.

Godståg kör över bron i Ekenäs.
Bildtext I bland annat Ekenäs har man planerat för en stormarknad i Norra hamnen.
Bild: Yle/ Pia Santonen

I landskapsplanen vill man trygga attraktionskraften i Karis centrum, men konsekvenserna av en affär i Läpp skulle vara negativa för Karis och Pojo centrum.

Området är inte heller tillgängligt till fots eller till cykel trots att Raseborgs egna utredningar visar något annat.

Bara tre procent av invånarna i Raseborg, 790 personer, bor inom en radie på en kilometer från Läpp.

Staden har inte heller anvisat förbindelser för gång- och cykeltrafik i planen.

Läpp i Karis
Bildtext Staden har inte planerat in gång- och cykeltrafik till området, anser myndigheterna.
Bild: Yle/ Robert Ehrnsten

Läpp ligger inte mitt i en tätort utan på cirka tre kilometers avstånd från centrum, slår NTM-centralen fast.

Också Nylands förbund påtalar att landskapsplanen och de nu planerade lösningarna för handeln i Läpp står i strid med varandra.

Staden försvarar sig

I ett förslag till svar på utlåtandena säger Raseborgs stad att det redan finns goda gång- och cykelförbindelser till området.

Läget är dessutom väldigt centralt för trafik inom hela Raseborgsområdet då det ligger vid riksväg 25.

Med tanke på tillgängligheten är det motiverat att placera en sådan stor enhet utanför centrum.

Enligt en utredning som Raseborgs stad har låtit utföra skulle livskraften i Karis centrum inte försämras av lösningarna i delgeneralplanen.

Mataffärer i Karis centrum.
Bildtext Affärerna i Karis centrum påverkas inte av en stormarknad i den storleksklass som nu planeras, anser staden.
Bild: YLE/Robin Lindberg

Att det i Ekenäs har planerats dagligvaruhandel i Ekenäs påverkar bara köpkraften i Ekenäs tätort.

Tidsplanen är lång för delgeneralplanerna i Raseborg. Staden anser att det bör finnas en tillräckligt stor reserv för kommersiella aktörer på gynnsamma platser.

Raseborg ämnar alltså inte stryka möjligheten i planen, heter det i förslaget till utlåtande.

Också kritik mot placeringen av boende

Enligt Raseborgs stad koncentreras boende i planen främst till områden som ligger invid detaljplanerade områden och till områden där det går lätt att bygga.

NTM-centralen är ändå kritisk till hur nya bostadsområden har placerats. Det här gäller boende i Svedjaområdet i Karis.

Man anser att man splittrar stadens samhällsstruktur och att man inte uppfyller målen i landskapsplanen.

Cirka 35 procent av allt nytt boende har anvisats till så kallade vita områden i landskapsplanen. Resten av de nya områdena finns på områden som är reservområden för tätortsfunktioner.

Också Nylands förbund anser att delgeneralplanen splittrar samhällsstrukturen. Man borde i första hand utveckla boende i befintliga centrum.

Svedja träsk i Karis
Bildtext Svedja träsk ligger i området.
Bild: YLE/ Maria Helsing

Då man splittrar boende leder det till mera privatbilism och behov av servicetrafik.

Befolkningen ska enligt prognoserna öka bara måttligt i Raseborg och det innebär att det går att rikta befolkningsökningen till centrum och de tätorter som redan finns, säger Nylands förbund.

Också i den här frågan försvarar sig Raseborg

Raseborgs stad vill ha ett mångsidigt utbud av tomter för många olika typer av boende. Det behövs bland annat ett tillräckligt utbud av småhus, heter det i förslaget till svar på utlåtandena om planen.

För att Karis ska kunna utvecklas måste man kunna växa också utanför centrum.

Problemet är bara att det finns faktorer som begränsar tillväxten just direkt i anknytning till centrum.

I Bäljars finns ett industriområde som dessutom ska kunna växa.

I området finns nu verksamhet som orsakar buller och som förhindrar boende strax intill. Det går också elledningar genom området som begränsar boende.

Stora mängder metallskrot väntar på att få krossas. I mitten en gammal röd traktor som ska krossas.
Bildtext I Bäljars finns bland annat ett företag som hanterar skrot. Buller från företaget har väckt debatt bland invånare. Det går inte att ha bostäder för nära området.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Också markägoförhållandena är en faktor som gör att det i dagens läge inte går att skapa boende som inte skulle splittra den befintliga samhällsstrukturen.

Det boende som planeras till Svedjaområdet bygger på kollektivtrafik som går längs Ekenäsvägen, befintliga samhällsstrukturer och ett tryggt nätverk av gång- och cykelleder, säger staden.

Busshållplatsen ligger på cirka en kilometers avstånd från de nya bostadsområdena.

Staden hänvisar också till sitt markpolitiska program där de aktuella områdena lyfts fram som strategiskt viktiga områden.

Industriområdet i Bäljars kan växa

Industriområden planeras väster om Karis i anslutning till Bäljars industriområde och intill riksväg 25 i Horsbäck. I Horsbäck planeras också områden för arbetsplatser.

Industri- och lagerområdet (TY) på den norra sidan av Ekenäsvägen mellan Bäljars industriområde och Albackavägen är en del av projektet Hanko Data Parks.

Det innebär att Bäljars att ett av de områden som Hangö och Raseborg tillsammans lyfter fram för en etablering för en datacentral.

En karta.
Bildtext Fyra platser i Västnyland lyfts fram för datacentral.
Bild: Hanko Data Park

Eftersom området är bra att bygga på, det ligger utanför grundvattenområdet och ligger nära stamnätet för el ska områdesreserveringen utvidgas.

Då påverkas också andra delar av planen. Bostadsområden på den västra sidan av Albackavägen har ändrats till rekreationsområden för att trygga ekologiska förbindelser.

Eftersom det är en väsentlig förändring i planen måste den läggas fram till påseende på nytt, anser planläggningsnämnden.

I det nya planförslaget har man också beaktat en del utlåtanden och anmärkningar. Men de påverkar inte planlösningarna på ett märkbart sätt.

Byggrätterna i områdena för fristående småhus har justerats i den nya planen.

Planläggningsnämnden beslutade på onsdagen (18.4) att man föreslår att stadsstyrelsen godkänner förslagen till bemötande.

Nämnden var inte enhällig. De grönas Ira Donner föreslog att man skulle ha strukit möjligheten till en stormarknad i planen, men hennes förslag fick inget understöd.

Ira Donner (De gröna).
Bildtext Ira Donner.
Bild: Yle/Minna Almark

Nämnden föreslår därför att stadsstyrelsen ska godkänna förslaget till delgeneralplan och lägga fram det till påseende i minst 30 dagar.

Förslaget är också att stadsstyrelsen ska begära in utlåtanden av flera parter igen.

Planen för datacentret läggs fram

På sitt möte beslutade planläggningsnämnden också att detaljplanen för Bäljars datacenterområde läggs fram till påseende.

Planeringsområdet är 53,5 hektar stort och ligger 2,5 kilometer sydväst om Karis centrum. Det gränsar till Bäljars industriområde och Hangö-Hyvinge tågbana.

En visualisering av byggnader uppifrån.
Bildtext En visualisering av hur datacentralen i Bäljars kunde se ut.
Bild: Hanko Data Parks

I planen bildar man ett kvartersområde för industri- och lagerbyggnader, kvartersområde för industribyggnader som inte orsakar miljöstörningar och behövliga grönområden som fungerar som ger skydd samt gatuområden.

Planen läggs fram till påseende i minst 30 dagar och man begär in utlåtanden i normal ordning.

Diskussion om artikeln