Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Verkställande direktörens översikt 2017: Yle firade tillsammans med finländarna

Från 2018
Uppdaterad 14.05.2018 14:11.
Personporträtt, Lauri Kivinen ser rakt in i kameran och ler.
Bild: Yle Kuvapalvelu

År 2017 var för Yle ett år av många framgångar och stora händelser.

Vi bjöd på både stora upplevelser som förde samman alla finländare och nytt och intressant utbud för unga. Finländarnas förtroende för Yle var fortsatt starkt, och enligt finländarna skötte Yle sitt public service-uppdrag mycket bra. Det är en bra språngbräda mot framtiden.

Yle hade ett utmärkt publikförhållande 2017 och bolaget nådde sina viktigaste mål. Yles utbud och tjänster nådde 76 procent av befolkningen varje dag och 93 procent varje vecka. Dessutom är det glädjande att allt fler ungdomar har hittat Yles utbud, speciellt på webben. Speciellt i den svårnådda åldersgruppen 15–29-åringar har utvecklingen varit synnerligen positiv.

Vi nådde dagligen över hälften av finländarna under 45 år. Det är ett gott resultat i dagens mångfasetterade, rikliga och fängslande medievärld där konkurrensen är hård. Det ökade intresset är ett bevis på att våra systematiska insatser för att utveckla innehållet, tjänsterna, berättandeformerna och utgivningen bär frukt.

Finländarna anser att Yles public service är betydelsefull för samhället. Detta framgår av publikundersökningarna med vilka Yle följer med utfallet för sitt public service-uppdrag.

Debatten kring Yles journalistiska oberoende, som fortsatte under början av 2017, försatte bolaget i en svår sits. Samtidigt visade den vilken vikt tillförlitliga och pluralistiska medier har i det finländska samhället. Yles policyer tål även en kritisk granskning och Yles journalistik anses fortfarande vara mycket tillförlitlig.

Enligt undersökningen ”Hur värdefullt är Yle för finländarna” har 80 procent av finländarna mycket stort eller ganska stort förtroende för Yle. Endast fyra procent anser det helt motsatta. Överlag har finländarna ett större förtroende för medierna än invånarna i andra länder. Med tanke på en fungerande demokrati, yttrandefriheten och en konstruktiv samhällsdebatt är det någonting som vi bör värna om.

Gemensam riktning – med människan i främsta rummet

I en tid som präglas av förändringar i medieanvändningen, tekniken och samhället kräver goda relationer till publiken en hel del arbete. I den globala konkurrensen måste Yle lägga manken till för att säkerställa att utbudet är synligt och lätt att hitta. Utmaningen ligger i att profilera det inhemska innehållet i det enorma utbudet.

Yles vision är att vara det mest betydelsefulla mediet för finländarna. Vi kan lyckas med detta när vi förstår och värdesätter människors olika behov och förväntningar på Yle.

Enligt bolagets nya strategi ska Yle stärka gemenskapen genom att lyssna, engagera och förena olika människor. Vi levererar högklassiga innehåll och tjänster och gör dem lättillgängliga genom olika medieplattformar. Utöver att vi modigt går in för förnyelse och smidighet måste vi säkerställa att bolaget har den kompetens och de samarbetsnätverk som behövs i dag. Smidighet, effektivitet och ansvar utgör grundvalen för bolagets utveckling.

Yle kommer de närmaste åren att rikta in 15–20 procent av resurserna till nya områden, som bland annat utbud för unga och utveckling på webben. Samtidigt måste vi – i enlighet med Yles uppdrag – se till att människor i alla åldrar hittar relevant och intressant innehåll i Yles utbud, oavsett boendeort, förmögenhet och bakgrund. Därför måste Yle utforma sitt utbud med beaktande av mångfalden i det föränderliga samhället för att så många som möjligt ska kunna ta Yle till sig.

Välskött public service bereder rum för olika åsikter, värderingar och dialoger i samhället genom att erbjuda information, bildning, insikter och upplevelser. I en allt mer svårförutsebar och komplex värld av alternativa tolkningar ökar behovet av övervägda fakta och ömsesidig förståelse.

Yle tillhandahåller tjänster för språkliga minoriteter och specialgrupper för vilka de övriga medieutbudet är litet. Det bidrar till alla medborgares möjligheter till delaktighet i samhället. År 2017 gjorde Yle betydande insatser för att förbättra tillgängligheten av tjänster och ökade bland annat utbudet av program på finskt teckenspråk för personer med nedsatt hörsel och syntolkning för personer med nedsatt syn.

Summa summarum anser finländarna att vi har lyckats i vårt uppdrag: enligt undersökningen ”Hur värdefullt är Yle för finländarna” ansåg över 90 procent av svarspersonerna att Yle har skött sitt public service-uppdrag åtminstone rätt bra.

Oberoende, trovärdig och professionell

Genom den förnyade Ylelagen som trädde i kraft i juli 2017 fick förvaltningsrådet en starkare beslutsroll i fråga om bolagets strategi. Genom ändringen ska riksdagen och förvaltningsrådet ha ett starkare mandat att övervaka att Yle uppfyller sitt lagstadgade uppdrag. Besluten om strategin lägger upp riktlinjerna för Yles verksamhet, men förvaltningsrådet befattar sig inte med utbudet eller den journalistiska linjen. Utgående från strategin fattar styrelsen beslut om Yles ubud och de viktigaste reformprogrammen de närmaste åren.

Den inbyggda brandväggen mellan förvaltningsrådet och den operativa verksamheten säkerställer de ansvariga redaktörernas ställning samt att Yle fattar självständiga beslut om sitt utbud. Likaså omfattar verkställande direktörens behörighet inte det journalistiska beslutsfattandet.

Yle är kommersiellt och politiskt obundet och iakttar de branschetiska reglerna i all innehållsproduktion. I Yles egna regler för programverksamheten läggs även större fokus på bolagets oberoende. År 2017 grundade vi Journalistakademin, som ska stärka journalistiken och stöda utbildningen. Vår nya chef för publikdialog, vårt publikombud, arbetar för att främja dialogen och uppföljningen av publikresponsen. Han berättar också om ansvarig medieverksamhet för allmänheten.

Yles personal är kompetent och engagerad. Den digitala omvälvningen har stora konsekvenser för betingelserna för vårt arbete och därför satsar vi speciellt på kompetensutveckling. Gott ledarskap är en av nycklarna till framgång.

Yle har nolltolerans mot diskriminering, mobbning och annat osakligt bemötande på arbetsplatsen. Bolaget har fungerande modeller för att förebygga problem och ingripa om problem uppdagas. Medarbetarna får regelbundet utbildning om de etiska reglerna och sedan början av 2017 får hela bolaget stöd av en etisk grupp som följer upp compliance-verksamheten.

År 2017 genomfördes också samarbetsförhandlingar som omfattade medarbetarna inom Yle Produktion och Design. Produktionerna på Mediapolis i Tammerfors och i Böle fick en ny verksamhetsmodell som ledde till att 60 anställningar upphörde av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker. Under året sades sammanlagt 70 personer upp på dessa grunder. Tack vare omläggningar i verksamheten hittade många personer nya uppgifter inom bolaget.

Yles ekonomi har varit i balans i sex år i följd. En del av vårt ekonomiska ansvar är god hushållning med resurserna och effektiv användning av Yleskatten.

Yle kommer att fortsätta att avstå från egna verksamhetslokaler och kan på så sätt satsa mer resurser på innehållet och inte på väggarna. Samtidigt söker Yle möjligheter att i Böle bygga upp liknande samarbete som redan finns i Mediapolis där man kan dela på lokalerna, tekniken och kompetensen med andra aktörer inom den kreativa branschen.

Nya experiment och nytt samarbete

Yle spelar en betydande roll i att stärka och erbjuda sysselsättning inom den inhemska kulturen och den allt mer digitaliserade kreativa sektorn. Yle skapar, köper, producerar och finansierar inhemskt drama. Näst efter Finlands filmstiftelse är Yle den största finansiären och en betydande upphovsrättsförvärvare inom film i Finland. När det gäller dokumentärer och kortfilmer är Yle i praktiken det enda mediebolaget som deltar i finansieringen av dem.

Som en ansvarstagande partner vill Yle säkerställa att allt samarbete sker på ett etiskt sätt. Oegentligheter som uppdagats och #metoo-kampanjen har visat att det krävs insatser för att förbättra branschkulturen.

I Yles etiska regler fastställs följande: ”Vi värdesätter våra medarbetare och vi satsar på att utveckla och upprätthålla en god arbetskultur. Vi tillåter inte diskriminering, trakasserier eller mobbning. Vi ser till att vår personal har en sund och trygg arbetsmiljö.” De etiska reglerna är förpliktande inte bara för de egna medarbetarna utan också för Yles samarbetsparter.

Yle har ett omfattande samarbete med läroanstalter, högskolor, kulturinstitutioner, produktionsbolag och organisationer i fråga om utbud och tjänster.

De närmaste åren kommer Yle att öka inköpen av inhemskt innehåll och tjänster med cirka 30 procent, vilket är i linje med både den parlamentariska arbetsgruppens rekommendationer och den nya Yle-lagen. Samarbete med de övriga medierna har tagits upp regelbundet i förhandlingar, och 2017 inleddes nya försök kring exempelvis att dela valkompassen, rättigheter för idrottssändningar och en del innehåll. Förhandlingarna kommer att fortsätta.

Yle vill också visa vägen för nytt kunnande inom mediebranschen, bland annat i fråga om utnyttjande av smarta data, artificiell intelligens och smidiga arbetssätt – på ett sätt som är förenligt med värderingarna och uppgifterna inom public service.

År 2017 inleddes intressanta projekt för att testa användningen av bland annat artificiell intelligens, robotik, röststyrning och förstärkt verklighet i medierna. Vi har långt att gå innan dessa kan implementeras i stor skala, men Yle följer noga med utvecklingen. Nya tekniska lösningar, som röstidentifiering, kan bland annat underlätta översättningar och ge specialgrupper bättre tjänster.

Ansvarsfulla val och handlingar

Samhällsansvar är ett oskiljbart element av public service-uppdraget med vilket Yle skapar mervärde för samhället och stöder livskraften hos olika befolkningsgrupper, regioner, språk och kulturer samt medborgarnas delaktighet och jämlikhet.

Alla aspekter av hållbar utveckling avspeglas i Yles utbud. Som ett mediebolag som axlar sitt ansvar tar Yle också hänsyn till hållbar utveckling i sin verksamhet.

Miljömålen påverkar bland annat planeringen av verksamhetslokaler, resereglementet och fordonsanskaffningarna. Yle har förbundit sig att reducera direkt och indirekt miljöpåverkan genom kontinuerlig förbättring av verksamheten. De åtgärder som redan vidtagits har gett resultat och kostnadsbesparingar.

Yle får en ny verkställande direktör 2018. Yle är ett bra bolag och i åtta år har jag haft glädjen att få leda det. Jag vill tacka medarbetarna för våra fina framgångar, samarbetsparterna för gott samarbete och framför allt publiken för att ni litar på oss och lever med oss. Vi vill leva upp till det – även i framtiden.

Min efterträdare övertar ledningen av ett värdefullt bolag, ett Yle som tillhör oss alla.

På andra språk