Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Efter personalens oro gällande brister i Vård i hemmet i Ekenäs har man tagit till åtgärder

Från 2018
Vårdare håller äldres hand.
Bildtext Social- och hälsovårdsnämnen ska få regelbundna rapporter på hur arbetet fortskrider.

I slutet av april skrev personal vid Vård i hemmet ett brev till staden Raseborg där de beskrev läget som ohållbart på arbetsplatsen. De uttryckte oro för kundernas hälsa och berättade om omstruktureringar som gjort att personalen inte längre hade koll på läget. Nu har man tagit till åtgärder för att förbättra situationen.

Man har bland annat bildat arbetsgrupper enligt mindre områden och lagt in regelbundna möten. Det finns ännu en lång lista på fortsatta åtgärder.

Stadsdirektören ville häva beslutet

När social- och hälsovårdsnämnden behandlade ärendet i maj beslöt man att en grundlig utredning skulle göras och att man skulle ta till nödvändiga åtgärer.

Dessutom ville man ha regelbunden rapportering av tjänstemännen om förbättringar.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist föreslog ändå beslutet skulle hävas eftersom brevet inte var undertecknat.

Stadsstyrelsen beslöt att inte häva beslutet då man i ett senare skede fick in ett undertecknat brev med motsvarande innehåll.

Möten och informationsspridning

I juni höll man ett möte med personalen i Vård i hemmet.

I mötet deltog förutom personal även representanter för fackförbund och tjänstemän.

Man diskuterade de ärenden som nämndes i brevet. På social- och hälsovårdsnämndens möte på torsdag (16.8) presenteras de åtgärder som man vidtagit och planerade åtgärder.

Man har bland annat lagt in regelbundna möten och satt in ett system för informationsspridning.

Mindre grupper

Det är också bestämt att förmannen ska ha låg tröskel för att komma till undsättning då många i personalen är sjuka.

Man har även bildat arbetsgrupper enligt mindre områden och klienternas behov. En strävan är att minska antalet vårdare som besöker klienterna. Det ska gynna samarbetet med anhöriga och göra så att personalen upplever att de har bättre kontroll över arbetet.

Äldre kvinna ligger i en säng.
Bildtext Man ska bättre se till klienternas behov.
Bild: Mostphotos

I brevet beskrev man problematiken i att närvårdarna cirkulerade mellan grupper och ingen längre hade koll på läget. Dessutom förekom det många sjukskrivningar och mängden vikarier var stor.

Det ledde till att arbetet blev väldigt ostrukturerat och informationen inte fungerade, menade man i brevet.

Stöd och uppmuntran

Det ordnas numera regelbundna utbildningar för personalen i bland annat blodtrycksmätning och sårvård.

Positiv feedback kolleger emellan och stöd och uppmuntran från ledningen nämns också i listan på åtgärder.

Vårdare mäter blodtryck på kvinna.
Bildtext Man ska ha regelbundna utbildningar i blodtrycksmätning.
Bild: Mostphotos

Nu återstår bland annat en uppdatering av vård- och serviceplaner och en genomgång av när det är lämpligast att utföra olika arbetsuppgifter.

Dessutom bör man utveckla sättet som man introducerar nya arbetstagare till arbetet på och göra upp arbetsbilder.

Sjukskötarnas arbetsbild som teamledare måste bli klarare och arbetsdirektiven ska uppdateras.

Tanken är också att alla i teamet kunna göra en vård- och serviceplan.

Man ska även gå igenom de olika ansvarsområdena och eventuellt göra en omfördelning.

Besök på distans ska utredas

En del av utvecklingsarbetet är också ett hemförlovnings- och hemrehabiliteringsteam. Det ska frigöra hemvårdens personalresurser till det löpande arbetet . På så sätt ska också hemförlovningen bli tryggare för kunderna.

Man utreder också möjligheten till virtuella distansbesök.

Förslaget är att social- och hälsovårdsnämnden antecknar för kännedom de åtgärder som vidtagits och att nämnden får regelbunden rapport över hur arbetet förlöper och i vilken takt åtgärder vidtas.

Man föreslår också att nämnden tar ställning till hemförlovnings- och hemrehabiliteringsverksamheten på sitt möte i slutet av augusti. I förslaget står att en grundlig plan över äldreomsorgen bör göras.

Diskussion om artikeln