Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors tar sig an ambitiösa klimatmål – 2035 ska en tredjedel av alla bilar gå på el och stenkolen förpassas till historien

Från 2018
Busseja ja raitiovaunu liikenteessä.
Bildtext Helsingfors ska satsa bland annat på fler elbussar.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Känner du dig ensam i kampen mot klimatförändringen då du står och sköljer yoghurtburken i köket? Nu ska alla dra sitt strå till stacken, intygar Helsingfors stad som skruvar upp tempot för att bli koldioxidneutral 2035. Tillsammans ska invånare, företag, staden och organisationer minska på utsläppen med 80 procent.

I medeltal är den vanliga helsingforsarens utsläpp 40 procent mindre än år 1990. Utsläppen i Helsingfors blir mindre för varje år, men det räcker inte. Nu skruvar staden upp tempot för att bli koldioxidneutral 2035.

I stadens strategi för åren 2017-2021 är målet koldioxidneutralitet år 2035. Koldioxidneutralitet betyder att de utsläpp som uppstår i Helsingforsområdet ska vara lika stora eller mindre än de utsläpp som staden binder eller kompenserar för.

Staden planerar att minska på sina utsläpp av växthusgaser med 80 procent. De resterande 20 procenten av utsläppen ska man kompensera för på annat sätt.

Stadens arbetsgrupp presenterar 143 åtgärder i programmet för ett koldioxidneutralt Helsingfors.

Under ett seminarium presenterade biträdande borgmästare Anni Sinnemäki (Gröna) förslagsstrategin.

– Det är frågan om stora och ambitiösa mål, säger Sinnemäki.

Energiproduktion och trafik är stora bovar

Utsläppen i Helsingfors har minskat med en fjärdedel sedan år 1990. Även om utsläppen minskat under de senaste åren måste staden se till att utsläppen minskar snabbare och effektivare i framtiden.

Största delen av utsläppen kommer från uppvärmning av byggnader, elanvändning och trafik.

Anni Sinnemäki.
Bildtext Biträdande borgmästare Anni Sinnemäki (Gröna) presenterade strategin.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

Hela 57 procent av utsläppen kommer från uppvärmningen, medan 23 procent kommer från trafik.

För att få ner utsläppen har staden satt upp mål och åtgärder för olika delområden: trafik, byggande, konsumtion, anskaffningar, tillväxt inom cleantech, energibolaget Helen, koldioxidsänkor och utsläppskompensation, kommunikation och delaktighet.

Några exempel på hur Helsingfors ska nå sina mål

 • I trafiken ska helsingforsarna promenera och cykla mer, samt använda kollektivtrafik istället för bilar
 • En prissättning av fordonstrafiken
 • Elbilarna ska öka med 30 procent och elbussarna ska öka med 30 procent till år 2025
 • Mer spårtrafik
 • Inom stadsplaneringen ska man sträva efter att boende, arbetsplatser, friluftsområden och service ska finnas på samma områden och vara tillgängliga till fots
 • En femtedel mindre energi ska gå till uppvärmning av hus
 • Solpaneler ska producera en sjättedel av energin
 • Helen ska förverkliga ett eget utvecklinsgprogram som bland annat går ut på att ersätta stenkolen med utsläppsneutrala energikällor
 • Mer byggnader i trä
 • Nya byggnader ska vara energieffektiva
 • Helsingfors stad ska minska på utsläppen i sina införskaffningar
 • Staden ska vara aktiv i sin kommunikation och informera invånarna om vad de kan göra för miljön
 • Staden satsar på att främja ren teknologi

Målen förutsätter att Helsingfors börjar producera betydligt mer förnybar energi.

– Det symboliska och synliga kraftverket på Hanaholmen och stenkolslagret ska bort, säger Sinnemäki.

Genom att bygga energisnåla nya hus, renovera gamla byggnader och utnyttja jordvärme kan man minska på utsläppen som kommer från uppvärmning med en femtedel 2035. Det här innebär att staden får ta till märkbara åtgärder i samband med byggande och planläggning.

Dessutom måste staden börja med ett omfattande renoveringsprojekt för att göra gamla byggnader mer energieffektiva.

Elkonsumtionen i staden kommer att öka eftersom trafiken kommer att utnyttja el i högre grad. Elen ska däremot bli grönare och solenergin ska utvecklas och användas allt mer.

Senast år 2035 ska var tredje bil ska gå på el och trafikutsläppen ska minska med totalt 69 procent.

Cleantech är en möjlighet

Helsingfors satsar på att samarbeta med företag som utvecklar nya, gröna lösningar. Cleantech, alltså ren teknologi, ska utvecklas i Helsingfors, skapa arbetsplatser och sedan exporteras till resten av landet.

Hanaholmens kolkraftverk i sjörök
Bildtext Stenkolet ska bort. Målet är 2024.
Bild: Yle / Jonna Nupponen

Anni Sinnemäki ser cleantech som en stor möjlighet för staden i arbetet mot klimatförändringen.

– De största möjligheterna kan finnas i att staden kan samarbeta med företag och skapa lösningar som man kan exportera till resten av landet. En sak som det jobbats intensivt med är hur kan Helsingfors vara ett ställe där företag kan prova på nya grejer.

Sinnemäki poängterar att förändringen mot ett mer miljövänligt Helsingfors inte handlar om att man går tillbaka i utvecklingen, utan snarare framsteg.

En viktig del av utvecklingen är att få helsingforsarna att känna att de inte är ensamma, utan att man arbetar tillsammans för att nå målen.

Insamlingskärl för papper.
Bildtext Vi är mer motiverade att till exempel återvinna då vi vet att andra också gör det.
Bild: Yle / Hanna Othman

– Människor vill göra sådana saker som de kan lita på att också andra gör, att man inte är ensam, säger Sinnemäki.

Därför är det viktigt att staden lyfter fram bra exempel på hur man med enkla medel som privatperson och företag kan leva mer hållbart.

– Helsingforsarna och företagen måste med i projektet, annars kan målen inte uppnås.

Stadens ledning fattar beslut om hur man går vidare med förslaget om åtgärdsprogrammet för ett koldioxidneutralt Helsingfors under hösten.

Diskussion om artikeln