Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

många kanske indiska barn på en gruppbild.

Alla former av våld mot kvinnor men också diskriminering utgör hinder för jämställdhet – och därmed samhällsutveckling

Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Från 2019
Uppdaterad 28.02.2022 12:07.

Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som samhället i stort och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling.

Den ojämna fördelningen av det obetalda hem- och hushållsarbetet mellan kvinnor och män utgör ett stort hinder för kvinnors och flickors möjlighet att utbilda sig och delta på arbetsmarknaden och i samhället på samma villkor som pojkar och män, det här enligt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom och hunger och förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla.

En flicka med en skylt med texten Girls can.

Ett samhälles välstånd ökar då kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar genom sina resurser och kunskaper. Att ta tillvara kvinnors förmågor och initiativkraft är en viktig drivkraft för utveckling.

Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste upphöra.

FN

Kvinnor starkare med i fredsförhandlingar

Jag träffar Hussein Al-Taee på CMI:s kontor vid Södra kajen i Helsingfors, där han arbetar som fredsförhandlare.

CMI står för Crisis Management Initiative och är en finländsk organisation/byrå som förebygger och fredsförhandlar vid internationella och nationella konflikter.

Presidenten och fredsnobelisten Martti Ahtisaari grundade byrån efter sin tid som president år 2000. I dagens läge är CMI en av de ledande organisationerna inom konfliktlösning.

Hussein Al-Taee har mycket att säga om betydelsen av att kvinnor deltar i fredsförhandlingar.

Våldsamma konflikter påverkar kvinnors liv men deras möjligheter att delta i fredsprocesser har varit få. Det internationella samfundet har nu tagit tag i det här missförhållandet, men förändringsprocessen är långsam.

För CMI är kvinnornas delaktighet i konfliktlösning en prioritetsfråga.

- I vårt arbete stöder vi kvinnor att delta i fredsbyggandet och strävar efter att stärka deras roll som fredsförhandlare.

Hur ser det ut beträffande jämställdheten i världen tycker du?

- Jag vill börja med att definiera jämställdhet. Inom FN har vi 195 olika medlemsstater som har väldigt olika syn på jämställdhet. Och många av länderna är inte demokratier, säger Al-Taee.

- Det är ändå viktigt att alla ratifierar det här målet så att är det lättare att göra uppföljningar. Det att målet finns gör det redan bättre. Där är det satt på kartan så att säga.

- Vi kan ta Saudi-Arabien som ett exempel. Där får kvinnorna numera köra bil, det fick de inte tidigare.

- Vi måste också sätta jämställdheten i en kontext beträffande kultur och religion. Diskussionen om vad som skulle vara rättvist måste föras inom varje land för sig, säger Hussein Al-Taee.

CMI strävar efter att samhällspåverkan och framtidsvisioner ska omfatta alla. Vid förhandlingsborden ska alla som berörs av besluten sitta med.

- Vår strävan är att det ska vara lika många kvinnor som män vid förhandlingarna. Vi strävar efter ett 30 procents deltagande för att uppnå en jämnare fördelning.
säger Al-Taee.

- Men ta till exempel på en så kallad all male panel. I ett arabland där de ville fatta beslut som berörde kvinnor, graviditeter, preventivmedel och aborter och där satt enbart män. Då kan man fråga sig om det är rättvist att fatta beslut som berör kvinnor utan att en enda kvinna ens har blivit hörd? Hussein Al-Taee skakar på huvudet och suckar.

Möte med klanledare i södra Irak.
Bild: Hussein al-Taee

Kvinnor är nyckeln till fredligare samhällen

Ett samhälle som inkluderar kvinnor har bättre förutsättningar att få till stånd hållbara lösningar helt enkelt av den orsaken att ärenden behandlas från fler aspekter ju fler röster som har varit med i beslutsfattandet.

Ju fler som deltar i diskussioner om de olika samhälleliga aspekterna, desto större är sannolikheten för att besluten som fattas känns rättvisa för fler.

- Om vi har öppnat upp för kvinnor och män så varför inte för andra också? Olika minoriteter i samhället? Eller de unga som snart ska ta över i samhället? frågar Hussein Al-Taee.

Att inkludera fler deltagande är kärnan i vårt sätt att arbeta, säger han. Om kvinnor deltar i konfliktlösning, fredsprocesser och i fredsförhandlingar så skapar det en hållbarare fred.

Genom att sammanföra kvinnor från olika samhälleliga och politiska bakgrunder och få dem att ta upp ärenden som för dem är viktiga, breddas perspektivet.

En flyktingkvinna klädd i burka anländer till ett flyktingläger i Behshood, ett distrikt i Nangarhar i Afganistan. Hon återvänder efter en tid i flykt i Pakistan.
Bild:EPA/Ghulamullah Habibi

Ett brett deltagande är en viktig princip av många orsaker

Ju fler som suttit med vid förhandlingarna desto fler har förbundit sig till förhandlingen och kan efteråt vara nöjda och känna att processen, förhandlingen känns som egen.

- “Jag har blivit hörd. Jag äger den freden. Jag står upp för det här landet." Det här återspeglar också förtroende för landet i bredare perspektiv. Om man känner att man kan lita på landet, vågar man kanske sätta in sina pengar på banken i stället för att förvara dem hemma i madrassen, berättar Al-Taee.

Man vågar kanske också satsa på företagsamhet för att man tror att det kan löna sig. Allt det här återspeglar sedan landets ekonomi.

Då går man heller inte in i konflikter så lätt. Kvinnor förbinder sig i högre grad till fred än vad män gör. Kvinnor har vanligen mer att förlora i konflikter och större orsak att sträva efter fred.

I nuläget är CMI med och befrämjar kvinnors deltagande i att skipa fred i länder som Södra Kaukasien, i afrikanska länder söder om Sahara och i Mellanöstern.

Att avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering, är högt på agendan men hur ska vi lyckas med det här?

- Jag förstår varför man har betonat flickorna. För det finns samhällen särskilt söder om Sahara som är uppbyggda utan att kvinnor är delaktiga, säger Hussein.

Han fortsätter: Jag är inte expert på Afrika men jag vet ju att en utbildad kvinna möjliggör många saker som är bra för ett hållbart samhälle. En utbildad kvinna föder färre barn och kan aktivare delta i arbetslivet.

- Om vi inte nu satsar på utbildning av flickor kan vi stå inför enorma utmaningar i samband med klimatförändringar och annat. Konflikter som också skapar oro långt utanför det egna landet, säger Al-Taee.

När vi aktivt går in för att satsa på flickor skapar vi samtidigt en mer hållbar utveckling en mer hållbar värld, inte enbart för flickor utan för alla.

Afghanska flyktingar flyr från staden Khanabad i Kunduz provinsen som var centrum för strider mellan Norra alliansen och Talibangerillan i norra Afganistan. Bild: EPA/Sergei Chirikov

Ju fler som sitter med vid förhandlingsborden desto stabilare blir freden.

Hussein Al-Taee

För få kvinnor med vid förhandlingsborden

Fredsförhandlingarnas smala deltagarprofil och kvinnornas njugga deltagande kan delvis förklara det faktum att nästan hälften av alla fredsförhandlingar har stjälpt, gått om intet, under de tio första åren.

Ett sätt att garantera att kvinnorna deltar är att förbättra en så kallad könssensitivitet vid fredsprocesser. Genom det kan man etablera att ärenden som berör kvinnor och kön blir centrala delar vid fredsförhandlingar.

FN:s undersökningar på senare tid har ändå visat att resultatet förblivit magert. Under de senaste 15 åren har kvinnor varit med och skrivit under i endast 2 procent av fredsförhandlingarna.

Hänsyn ska inte enbart tas till kvinnors och flickors specialbehov, utan även till mäns och pojkars. Resolutionerna om kvinnor, fred och säkerhet utgör en omfattande helhet som är ett viktigt element när det gäller att genomföra principerna för FN:s tre pelare: fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter.

Jag träffar Minister Elisabeth Rehn på ett seminarium om människohandel och får en möjlighet att fråga henne om hur hon tycker att vi hittills har lyckats med jämställdhetsarbetet.

Hon är inte helt nöjd med den nuvarande utvecklingen.

Elisabet Rehn talar om jämställdheten som uteblev - Spela upp på Arenan

Delmål för att genomföra global jämställdhet

Hållbarhetsmål 6 för Agenda 2030 tar upp vattenfrågor. I dagsläget tvingas hundratals miljoner människor klara av vardagen utan tillräckliga mängder rent vatten.

Här kan du läsa mer om Hussein Al-Taees bakgrund

Källor:
CMI
FN
Säkerhetsrådet
PRIO
High Level Seminar on Gender and Inclusive Mediation

Diskussion om artikeln