Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HD underkände åländsk ändring i jaktlagen - privatpersoner får inte döda vargar som attackerar tamdjur

Från 2018
Uppdaterad 02.10.2018 17:01.
 Varg i byn Samuelstorp på Åland fångad på bild i en viltkamera.
Bildtext Varg i byn Samuelstorp på Åland fångad på bild i en viltkamera.
Bild: Ålands landskapsregering

Högsta domstolen underkänner den ändring i jaktlagen som Ålands lagting godkände den 13 juni för att göra det möjligt för privatpersoner att döda en varg som går till attack mot tamdjur.

I korthet handlar Högsta Domstolens utlåtande om att man inte kan ge en person rätt att enligt lagen skjuta en varg som angriper tamdjur och i nästa paragraf ge landskapsregeringen rätten att begränsa samma skyddsjakt.

Det är de två nya lagparagraferna 30 a och 30 b som är problematiska enligt HD.

  • 30 a ger jägare rätten att vidta åtgärder, i sista hand akut skyddsjakt på eget initiativ, vid ett pågående eller nära förestående angrepp på tamdjur.
  • 30 b ger å andra sidan landskapsregeringen rätt att begränsa rätten till akut skyddsjakt om en jakten hotar rovdjurets bevarandestatus.

Men några närmare kriterier för utövandet av en begränsning finns inte i lagrummet enligt HD.

- Vi måste försöka angripa den här frågan på ett annat sätt, därför att HD kräver att vi i lagen ska kunna precisera exakt när och hur man får bedriva den här akuta skyddsjakten. Det blir väldigt svårt att lagstifta så precist, säger Camilla Gunell, närininsminister vid Ålands landskapsregering, som öppnar för att utvidga rätten för skyddsjakten och istället knyta jakträtten till en tillståndsgivning.

Minister Camilla Gunell står i ett rum med gråa gardiner med en tv i bakgrunden och
Bildtext Camilla Gunell
Bild: ÅRTV

Ålandsdelegationen, som är ett gemensamt organ för riket och Åland som granskar landskapslagar, dömde tidigare i år ut lagens paragraf 30 b, men ansåg inte att det fanns några hinder för landskapslagen i övrigt att träda i kraft. Men HD kommer altså till en annan slutsats.

I sitt utlåtande skriver HD att paragraf 30 b strider mot grundlagen och är en behörighetsöverskridning. Men utan den här bestämmelsen är lagen ingen fungerande helhet.

EU:s habitatdirektiv förbjuder huvudsakligen jakt på stora rovdjur, men tillåter undantag så länge inte undantaget försvårar bevarandestatusen av en art. Utan tillägget om när en skyddsjakt kan begränsas för att rädda arten, fungerar heller inte den åländska landskapslagen menar HD.

Ålands lagsamling 2008, en blå bok med guldtext på pärmen, ligger på ett brunt bord.
Bild: ÅRTV

Efter vargobservationer i vintras på Åland beslöt landskapsregeringen att ge djurägare rätt att avliva varg om den angriper tamdjur och inte kan skrämmas bort på annat sätt.

Tillståndet att skjuta varg som angriper tamdjur förlängdes nyligen till och med den sista oktober. Tillståndet är kopplat till den nu gällande jaktlagen och berörs inte av Högsta Domstolens utlåtande.

- Det här är ett tillstånd, som gäller för en viss tid. En lag hade gett en mer kontinuerlig rätt till akut skyddsjakt, säger näringsminister Camilla Gunell.

Text: Hasse Persson-Bru, Ålands Radio och Tv

Diskussion om artikeln