Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Begravningsplatsen i Jakobstad växer - ända från Djurgården till Gamla hamn

Från 2018
Uppdaterad 10.10.2018 05:11.
Området som blir gravgård.
Bildtext Området som blir gravgård.

Begravningsplatsen i Jakobstad kan i framtiden komma att sträcka sig från den nordvästra utkanten av centrum ända till Gamla hamn. Tekniska nämnden gav grönt ljus för nya detaljplanen.

Det har varit trångt om gravplatser på den nya begravningsplatsen strax intill centrum i Jakobstad.

Men nu ser problemet ut att få en lösning för flera årtionden framåt.

Tekniska nämnden är nöjd med den nya detaljplanen för området som sträcker sig mellan Djurgårdens pumpstation, längs promenadstråket och västra sidan av Rapakanalen ända ut till Gamla hamn.

Området ska enligt planen bilda ett vidsträckt, parkliknande område.

Vidsträckt park

Utvidgningen av begravningsplatsen påbörjas antagligen från den södra ändan och tanken är att fortsätta etappvis norrut. Hela processen kommer att ta flera fler årtionden i anspråk.

Förverkligandet av planen förutsätter ett markbyte mellan staden och Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Parterna har redan förberett affären genom ett intentionsavtal.

Anmärkningar från grannarna

I väster mellan Briggvägen och begravningsplatsen finns sju egnahemsfastigheter. Tre hushåll lämnade in en gemensam anmärkning mot detaljplaneförslaget.

I anmärkningen krävde men ett större avstånd mellan gravplatserna och egnahemstomterna, minst 50 meters avstånd från energibrunnarna på tomterna enligt utländsk kutym. De som lämnat in anmärkningen är rädda för att gravarna ska förorena miljön, jordmånen och grundvattnet.

Nya begravningsplatsen i Jakobstad
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Jordvall och lundar skiljer åt

I bemötandet står det att planförslaget följer Finlands lagar och förordningar och att gravplatserna anläggs och underhålls på ett sådant sätt att de inte förorsakar olägenheter för miljön.

Norr om Briggvägens finns en strandlund som också i fortsättningen ska finnas kvar så att utsikten mot Gamla Hamnviken bevaras.

Mellan bostadsområdet och gravgården kommer det också att finnas en naturenlig zon som hålls planterat med träd och buskar och skiljer småhuskvarteret från begravningsplatsen.

Man har också planerat in ett gränsstaketet som byggs som en jordvall med en sten- eller stenkorgsmur för att undvika störningar.

Fredad fornlämning

På det planerade området finns lämningar av ett gammalt beckbruk från mitten av 1700-talet. Nätinabba beckbruk är registrerat som en fast fornlämningoch fredad enligt fornminneslagen.

Eftersom planförslaget inte har ändrats väsentligt sedan det var offentligt framlagt är det inte nödvändigt att lägga fram det ändrade förslaget till påseende på nytt.

Nu är det stadsstyrelsen och slutligen stadsfullmäktige tar beslut i frågan.

Diskussion om artikeln