Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Majoriteten av de åboländska församlingsvalskandidaterna för vigsel av samkönade par – Pargas konservativast i jämförelsen

Från 2018
Uppdaterad 16.11.2018 10:27.
Åbo domkyrka, Pargas kyrka och Kimito Kyrka.
Bildtext Åbo domkyrka, Pargas kyrka och Kimito Kyrka.
Bild: Yle

I dag, tisdag, börjar förhandsröstningen i församlingsvalet. Yle Åboland tog en närmare titt på hur kandidaterna i de åboländska församlingarna tycker och tänker om aktuella och lokala frågor.

Ett av ämnena som orsakat debatt framförallt i Helsingfors svenska församlingar är hur kandidaterna ser på samkönade äktenskap. I församlingsvalets valkompass fanns det två frågor som tangerade ämnet och som kandidaterna fick ta ställning till.

Den första: Finland har en könsneutral äktenskapslag. Hur tycker du att kyrkan ska göra?

I Åbo svenska församling svarar 17 av de totalt 20 kandidaterna att ”kyrkan också ska viga par av samma kön till äktenskap”. Två kandidater svarade att endast en man och en kvinna fortsättningsvis ska vigas till äktenskap. En svarade blankt.

Två ringar i regnbågens färger på vit bakgrund.
Bild: Mostphotos

I Kimitoöns församling var understödet för samkönat äktenskap inte lika stort, men ändå klart. 65 procent, det vill säga 19 kandidater av 29, svarade att kyrkan ska viga par av samma kön. Sju kandidater svarade att äktenskapet är mellan man och kvinna och tre personer röstade blankt.

– Prästen kan gärna välsigna äktenskapet mellan personer av samma kön men inte viga till äktenskap, motiverar en kandidat från Kimitoöns församling sitt svar.

I Väståbolands svenska församling i Pargas var 57 procent, eller 15 kandidater av 26, för att viga samkönade par.

64 procent vill att prästen ska få välja

Kandidaterna fick också ta ställning till huruvida kyrkan ska godkänna att det finns olika åsikter om äktenskapet och om man ska ge prästerna möjlighet att viga eller låta bli att viga par av samma kön enligt sitt samvete.

I Åbo var elva kandidater av antingen helt eller delvis av den åsikten, medan sex motsatte sig och tre personer röstade blankt eller ”ingendera”.

I Pargas var 16 kandidater av antingen delvis eller helt samma åsikt, medan nio stycken motsatte sig. I Kimitoön var hela 72 procent (21 av totalt 29 kandidater) av den åsikten att prästerna ska ha möjligheten att agera enligt samvete. Tre röstade blankt.

Merparten vill inte att kyrkan ska motsätta sig eutanasi – alla asylsökande ska få stöd

”Hur tycker du att kyrkan i fortsättningen ska förhålla sig till eutanasi?” var en annan het fråga. Majoriteten av de åboländska kandidaterna anser att kyrkan ”inte ska motsätta sig” eutanasi.

I Åbo svarade 70 procent att kyrkan inte ska motsätta sig, medan understödet var 61,5 procent i Pargas och 62 procent i Kimitoön. I hela Åboland var 64 procent av kandidaterna av den åsikten att kyrkan inte ska motsätta sig eutanasi.

Flera kandidater påpekar ändå i sina svar att det handlar om en ytterst svår fråga. Det var också många som ansåg att kyrkan ska motsätta sig eutanasi eftersom de känner sig rädda för att det är något som kunde missbrukas.

En yngre person håller en äldre person i handen.
Bild: Mostphotos

Kandidaterna tog också ställning till följande fråga: ”Kyrkan har hjälpt personer som kommit som flyktingar till Finland och tagit ställning för ett mänskligt bemötande av asylsökande. Hur anser du att kyrkan ska handla i fortsättningen?”

Den klara majoriteten anser att ”kyrkan även framöver ska stöda alla asylsökande”.

I Åbo ansåg samtliga kandidater att alla asylsökande förtjänar hjälp från kyrkan, medan understödet för påståendet var 84 procent i Pargas och 86 procent i Kimitoön.

Svarsalternativen ”kyrkan ska framför allt förkunna evangelium för asylsökande”, ”kyrkan ska framför allt hjälpa kristna asylsökande” och ”kyrkan ska koncentrera sitt arbete till infödda finländare” fick enstaka röster i både Pargas och Kimitoön.

Klar majoritet också för jämlikhet mellan könen och bättre hänsyn till olika könsidentiteter

Kandidaterna fick också svara på frågor om jämlikhetsproblem. På påståendet ”Kyrkan ska i allt högre grad ta hänsyn till jämställdhet mellan könen i all sin verksamhet” svarade 92 procent att de antingen delvis eller helt är av samma åsikt.

Den enda kandidaten i Åbo som ansåg sig själv vara av delvis eller helt av annan åsikt påpekade att det borde vara en ”icke-fråga”. En av de som röstade blankt i Pargas påpekade att ”kyrkan skall arbeta för jämställdhet och rättvisa på alla plan och nivåer”.

78 procent av kandidaterna i Åboland är i sin tur delvis eller helt av samma åsikt till påståendet ”Kyrkan ska i allt högre grad ta hänsyn till olika könsidentiteter i sin verksamhet.” Sammanlagt tio kandidater röstade blankt (fyra i Pargas, sex i Kimitoön).

Indragna tjänster och fastighetsaffärer de lokala frågorna

Kandidaterna i Åbo svenska församling och Väståbolands svenska församling fick också ta ställning till lokala frågor. Valkompassen hade inga lokala frågor för kandidaterna i Kimitoöns församling.

I Åbo fick kandidaterna bland annat ta ställning till den svåra frågan ”om församlingens ekonomi försämras och det behöver minskas i personalen, vilka tjänster anser du att först skulle dras in?”. Kandidaterna fick välja två svar.

Sex av kandidaterna valde alternativet ”en prästtjänst av 3 ½”, medan sammanlagt fem kandidater valde ”en kantorstjänst av 2” och/eller ”en ungdomsarbetsledartjänst av 2”. Fyra kandidater röstade blankt och några efterlyste ”andra åtgärder än att minska på personalen”.

I Pargas fick kandidaterna i sin tur ta ställning till vilka fastigheter den kyrkliga samfälligheten med fördel kunde sälja och i stället investera pengarna i något annat. Tre av de totalt sju alternativen var klart populärast.

Prästgården i Pargas.
Bildtext Prästgård i Pargas.

”Arrendetomterna i skärgården – låt sommargästerna lösa in sina stugtomter” fick 18 röster. 14 kandidater valde ”Skogar och åkermark – det är bättre om de ägs av lantbrukare”. Tio kandidater valde ”Prästgårdarna – prästerna har inte längre boendeplikt och då kan prästgårdarna lika gärna säljas”.

Kandidaterna fick välja tre alternativ. Vissa valde endast ett eller två. Två kandidater ansåg att inga av alternativen bör säljas.

Många kandidater ansåg också att Pargas kyrkliga samfällighet kunde erbjuda långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning säsongsarbetsplatser och arbetspraktik, men också att samfälligheten bör optimera sin verksamhet och vara så kostnadseffektiv som möjligt.

Bland de tre alternativ på hur lokalförsamlingen bäst kunde profilera sig som skärgårdsförsamling var det två som var mest populära.

”Genom mer betoning på pilgrimsvandring, retreatverksamhet och meditation som naturnära och inspirerande former av andlighet” och ”genom att ordna flerspråkiga gudstjänster och evenemang för att stärka gemenskapen över språkgränser och även rikta sig till sommargäster och turister”.

Församlingsvalets valkompass hittar du här. Här hittar du samtliga kandidater i Åbo svenska församling, Väståbolands svenska församling och Kimitoöns församling.

Diskussion om artikeln