Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Finland vill satsa på fiskodling till havs - samtidigt stängs tre odlingar i Sverige

Från 2018
Uppdaterad 12.11.2018 10:03.
Fiskar i fiskodling.
Bild: Copyright Pekka Tuuri

Både EU och Finland vill utöka vattenbruket. Samtidigt stängs tre fiskodlingar på Höga kusten i Sverige och Mark- och miljödomstolen ställer sig tveksam till fiskodling i öppna kassar.

Jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och naturresursinstitutet Luke har lokaliserat platser längs kusten som lämpar sig för fiskodling, främst i Bottenhavet, Kvarken och i Bottenviken.

- Vi vill gärna se att man producerar mera fisk i Finland. Vi har lite fallit efter utvecklingen globalt sett, säger Orian Bondestam som är konsultativ tjänsteman på Jord- och skogsbruksministeriet.

I Finska viken och i Skärgårdshavet är det inte möjligt att belasta vattnet ytterligare.

Vi äter mera odlad än fångad fisk

Största delen av den fisk vi konsumerar i dag är odlad. 2014 var året när den odlade fisken gick förbi den fångade.

Bondestam säger att det finns två sätt att odla fisk, endera ute till havs eller i slutna anläggningar som det redan finns några av i landet.

Orian Bondestam arbetar med fiskefrågor vid Jord-och skogsbruksministeriet.
Bildtext Orian Bondestam.
Bild: Yle/Anna Savonius

Nu vill man också placera fiskodlingarna längre ute i havet.

- Starka strömmar gör att belastningen från odlingarna blandas ut och det blir inte problem lokalt, säger Bondestam.

Fiskodling är en liten miljöbelastning i Finland

Bondestam säger att fiskodlingen totalt sett står för en mycket liten del av miljöbelastningen i Finland. Genom gynnsam placering och användning av Östersjöfoder minskar man på miljöeffekterna.

En av de platser som anses lämplig för fiskodling är just den utanför Öuran i Larsmo där företaget Ekofish planerar att starta fiskodling i öppna kassar.

Men planerna väcker också kritik bland ortsbefolkningen.

Vestersundsby delägarlag lämnat in besvär till Vasa förvaltningsdomstol och ett par privatpersoner startat en namninsamling på webben mot Ekofisk Ab:s planer.

Man oroar sig för miljökonsekvenserna. Namninsamlingen heter NEJ till fiskodling med öppna kassar utanför Jakobstad.

Högsta instans sa nej

Snett över Kvarken vid Höga kusten utanför Kramfors och Örnsköldsvik håller tre fiskodlingar på att stänga ner. Fiskodlingarna är åländskägda och har varit verksamma sedan 1983.

Det var när man ville expandera fiskodlingarna som det uppstod problem. Länsstyrelsen i Västernorrland sa nej till en utvidgning med motiveringen att detta skulle belasta miljön för mycket, säger enhetschef Hans Olofsson.

- Det handlade om döda havsbottnar under fiskodlingarna och om övergödningsfrågan och miljökvalitetsnormerna för vatten, säger enhetschef Hans Olofsson.

Kvalitetsnormen för vattenområdet ska vara "god ekologisk status", men myndigheterna ansåg att man inte kommer att nå den statusen på grund av övergödning.

På svenska sidan har folk också organiserat sig i motståndet mot fiskodlingarna som de anser smutsar ner vattnet och stränderna.

Norsk odlad lax i Hagnsäs saluhall
Bild: Niklas Evers

Avvecklas inom tre år

Det blev en utdragen rättstvist som till slut hamnade hos högsta instans, Mark och miljödomstolen. På Mark- och miljödomstolen beslöt man i mars 2017 att fiskodlingarna måste stängas efter en övergångsperiod på tre år.

De här odlingarna fanns nära kusten, i grunda vikar. Men i domen står det att det också råder osäkerhet om fiskodlingarnas påverkan på vattnets ekologiska statur, både lokalt och på vattnet i stort.

- I de här fallen handlade det om ganska avsnärjda havsvikar som är av stor betydelse för uppväxten av fisk, säger hovrättsråd Henrik Löv.

I detta fall ansåg överdomstolen att odlingarna också placerats på ogynnsamma platser och tillstånd kunde därför beviljas endast för en avvecklingsperiod om tre år.

EU-domslut påverkade

Under tiden som rättstvisten snurrade på kom den så kallade Weserdomen, ett EU-domslut som gäller muddring av en tysk flod.

Enligt den får EU:s medlemsstater inte ge tillstånd till verksamheter som riskerar orsaka en försämring av en ytvattenförekomst eller äventyra att god status kan uppnås.

- Weserdomen hade en viss påverkan, men att ansökningarna avslogs grundar sig främst på den svenska miljöbalken, säger Löv.

Finländsk professor är kritisk

Erik Bonsdorff är professor i marinbiologi vid Åbo Akademi. Han har speciellt riktat in sig på Östersjöns och skärgårdens ekologi och miljö.

Bonsdorff säger att planerna på att grunda större fiskodlingsanläggningar längre ute till havs är som att sopa problemet under mattan.

- Det blir ju inte mindre utsläpp - men de kommer lite längre bort från din och min sommarstuga.

Att flytta ut fiskodlingen från kusten till den yttre skärgården är som att ta ett steg tillbaka till 1960-talet i miljöfrågor, säger Bonsdorff.

- Då talade man om "The solution to pollution is dillution" - det vill säga utspädning.

Professor Erik Bonsdorff på sitt arbetsrum.
Bildtext Erik Bonsdorff.
Bild: Yle/ Nora Engström

Tveksam till öppna kassar

Hovrättsråd Henrik Löv säger att man måste se på varje enskilt fall för sig. Kanske finns det platser där öppna kassar kan vara lämpliga, som exempelvis utanför den norska kusten.

Han vill inte uttala sig om lämpligheten i att odla fisk i finska vatten.

Men domstolen ansåg också att fiskodling i kassar inte är "tillåtligt", att tekniken i sig är tveksam.

Öppna kassar ger ingen möjlighet till någon rening eller uppsamling av foderrester eller fekalier.

Det är fråga om en i förhållande till andra utsläppskällor ansenlig mängd fosfor och kväve som släpps ut och tekniken medger ingen annan metod för begränsning av utsläppen än minskad produktion, står det i domslutet.

Mark- och miljödomstolen är högsta instans gällande miljöfrågor i Sverige och domarna är därför prejudicerande.


Så ni anser att öppna kassar inte är en bra metod att odla fisk?

- Visst var domarna ett steg mot att inte tillåta öppna kassar, det får man nog anse att de var, säger Henrik Löv.

Samma hav som belastas

På Länsstyrelsen i Västernorrland är enhetschef Hans Olofsson förvånad över de finländska planerna på att expandera fiskodlingen. Olofsson säger att utvecklingen känns otidsenlig.

- Och oberoende var odlingarna placeras så är det samma hav som belastas, säger Olofsson.

Olofsson bedömer att det kan bli svårt att få tillstånd för en större fiskodling på den svenska sidan Kvarken efter Mark- och miljödomstolens domar.

På Jord- och skogsbruksministeriet säger Orian Bondestam att man för en dialog med Sverige om fiskodling, speciellt om fiskodling i havet.

- Domarna var lite överraskande. Jag hoppas att vi genom en god lokalisering och med hjälp av Östersjöfodret kan utveckla en hållbar fiskodling i både Finland och Sverige, säger Bondestam.

Diskussion om artikeln