Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Viktigt att skapa förutsättningar för befolkningstillväxt i Västnyland - Ingå är orolig för följderna av den nya landskapsplanen i Nyland

Från 2018
Uppdaterad 14.11.2018 14:27.
Ingå hamn.
Bildtext Ingå vill vara mer än en slumrande och idyllisk plats för turism.
Bild: Sofia Kajander / Yle

Naturen och kulturmiljöerna i Västnyland lyfts fram i beredningen av den nya nyländska landskapsplanen. Men det behövs skatteinkomster för att dra nytta av de här särdragen i regionen, påpekar Ingå kommun.

Landskapsplanen tar sikte på år 2050. Då räknar man med att befolkningen i Nyland ska öka med en halv miljon till totalt drygt två miljoner människor.

Men Västnyland släpar efter och befolkningen förväntas öka i Ingå med bara fyra procent fram till 2040.

- För kyrkbyn i Ingå skulle det här betyda att befolkningen skulle öka med bara 220 personer fram till år 2040. Det är skrattretande, säger Peter Siggberg (SFP), ordförande för byggnads- och miljönämnden.

Ingå samhällstekniska nämnds ordförande Peter Siggberg (SFP).
Bildtext Peter Siggberg.
Bild: yle/Petra Thilman

Hela Nyland drabbas av att befolkningen i vårt land blir äldre, men Västnyland drabbas ännu hårdare än landskapet överlag.

I Ingå är läget riktigt illa på grund av den långsamma befolkningsutvecklingen.

Nya skattebetalare behöver fungerande trafik

Hela landskapet drar nytta av att det finns en tillräcklig befolkningsutveckling i Västnyland, säger byggnads- och miljönämnden i Ingå i ett utlåtande om förslaget till Nylandsplan.

En tillräcklig befolkning - och därmed tillräckligt med skattebetalare - är en förutsättning för att man i regionen ska kunna ta tillvara de kultur- och naturvärden som lyfts fram i planen.

Bland annat turismen kunde gynnas.

Befolkningstillväxten styrs för mycket till Helsingforsregionen, anser kommunen.

Det skulle vara viktigt att vända den stagnerade befolkningstillväxten för att bevara livskraft och service.

Det leder till att trafikförbindelserna och kollektivtrafiken måste fungera.

Ingå kyrka
Bildtext Ingå kyrkby kan växa mer än vad som sägs i nuvarande prognos, tror Peter Siggberg.
Bild: Yle/Maria Wasström

Västnyland har potential att till och med internationellt ha dragningskraft som bostadsområde och plats för företagssatsningar, anser kommunen i sitt utlåtande.

Men också här har man sett för mycket på huvudstadsregionen och använt föråldrade siffror när det gäller till exempel trafikmängderna mellan Ingå och Karis. Trafikmängderna är betydliga och ökar kraftigt.

Det skulle vara viktigt att stamväg 51 skulle anvisas som en logistisk utvecklingskorridor i planen, anser kommunen.

Det innebär bland annat att motorvägen som planeras förlängas till Sjundeå borde vara trefilig med omkörningsfiler och mitträcken fram till korsningen där Salovägen börjar.

Infarten till Ingå borde bli planskild.

En asfalterade väg med åker på ena sidan och träd på andra. Trafikmärke för förkörsrätt. Telefonstolpar. Sommar, blå himmel med moln.
Bildtext Stamväg 51 prioriteras inte i planen.
Bild: Yle/Veronica Montén

Ingå vill också den utvecklingskorridor som har gjorts upp för kollektivtrafiken och markanvändningen längs kustbanan ska omfatta stamväg 51 mellan Karis och Sjundeå.

Ingå vill att tågtrafiken till Ingå station återupptas, men Ingå klarar sig inte bara med hjälp av spårtrafik. Därför måste också kollektivtrafiken vid stamvägen utvecklas.

Det borde byggas en anslutningsparkeringsplats i korsningen av stamväg 51 och huvudinfarten till Ingå.

Nästan hälften av Ingås befolkning pendlar för tillfället österut eller västerut.

Snabbjärnvägen illa för Västnyland

När det gäller den snabba järnvägsförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo via Lojo är Ingå mycket kritisk.

Kommunen har beslutat ge samma utlåtande som Raseborg i frågan. Det innebär att man påtalar att tågsträckan är illa för utvecklingen i Västnyland och dessutom inte ekonomiskt lönsam.

- Vägnätet i vårt land får förfalla och så skulle man satsa så här mycket pengar för att få trafik som skulle vara tio eller femton minuter snabbare. Det är ingen logik. Det skulle vara bättre att göra kustbanan tvåspårig, säger Peter Siggberg.

Hamnen har försummats

Arbets- och näringsministeriet har nyligen publicerat en utredning där både Hangö och Ingå hamnar lyfts fram som viktiga med tanke på utvecklingen och landets konkurrenskraftighet.

Men i förslaget till landskapsplan för Nyland har bara Hangö hamn anvisats som en internationellt viktig hamn.

Ingå kommun anser att också hamnen i Joddböle i Ingå borde få samma status. Det finns planer på att utvidga och utveckla verksamheten som bäst. Det betyder att trafikmängderna kommer att öka inom en nära framtid.

Fraktfartyg i Ingå hamn.
Bildtext Ingå hamn utvecklas, påpekar kommunen.

Dessutom borde ett järnvägsspår till hamnen förverkligas inom en snar framtid och också för hamnen är det viktigt att stamväg 51 har en tillräcklig servicenivå, anser Ingå kommun.

Stor detaljhandel ska kunna placeras nära Ingå centrum

Politikerna i byggnads- och miljönämnden i Ingå är också oroliga över den beteckning Ingå kyrkby har fått i planen.

I nuvarande plan står det för kyrkbyn att det är ett område för tätortsverksamheter och ett område som ska förtätas. Men i den nya planen beskrivs Ingå kyrkby som ett område för centrumfunktioner, litet centrum.

Enligt planbestämmelsen ska det vara möjligt att förlägga stora detaljhandelsenheter av regional betydelse på området.

Två kundvagnar efter varandra.
Bildtext Ingå vill har rätt stor makt att själv bestämma var större affärer för detaljhandel placeras.
Bild: Mostphotos

Ingå kommun vill understryka att anteckningen bör innebära att kommunen har rörelsefrihet när det gäller en placering. Det är viktigt med tanke på ”trafik- och landskapsmässiga verkningar för den idylliska kyrkbyn”.

Naturskyddsområden enligt kommunens planer

I förslaget till landskapsplan har det införts stora naturskyddsområden i Ingå.

De här områdena är betydligt större än de områden Ingå själv föreslår att ska skyddas i bland annat en ny generalplan över fastlandet. Planen ska godkännas i vinter.

I våras godkändes en generalplan för skärgården och kusten.

Växt i dike.
Bildtext Ingå anser det finns för stora mängder naturskyddsområden i planen.
Bild: Yle/Daniel Korpi

När de här planerna har gjorts upp har man gjort omfattande naturinventeringar och skyddsområdena i planen har gjorts upp enligt de här inventeringarna, konstaterar nämnden.

Ingå vill nu att de här skyddsområdena granskas i samråd med kommunens myndigheter.

- Till exempel i Degerby har vi föreslagit ett skyddsområde på 18 hektar. Men i Nylandsplanen är området 76 hektar stort, konstaterar Peter Siggberg.

Byar har glömts bort

I planen har bara Ingå kyrkby lyfts fram som ett bycentrum.

Det är inte bra, anser nämnden som också vill att Barösund, Fagervik och Degerby ska få den här beteckningen.

- Det här handlar framförallt om turismen, som är viktig i de här områdena, säger byggnads- och miljönämndens ordförande Peter Siggberg.

Diskussion om artikeln