Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Finländarna tycker att Yle har lyckats mycket bra

Från 2018
Ohjelman kulisseissa Ylen työntekijöitä.
Bildtext Yle-medarbetare i kulisserna.
Bild: Ilmari Fabritius / Yle

Finländarna anser att Yle har lyckats mycket bra i sitt public service-uppdrag, visar undersökningen Så värdefullt är Yle för finländarna. Undersökningen visar också att Yle fortfarande är en av de samhälleliga aktörerna som finländarna litar mest på.

Majoriteten av finländarna anser att Yle har lyckats bra i sitt public service-uppdrag. Endast tre procent av de som svarade var av totalt motsatt åsikt, medan endast fem procent ansåg att Yle har lyckats ganska dåligt.

Det som finländarna såg som speciellt viktigt var bland annat att Yle gör det möjligt att ta del av inhemskt innehåll på det egna modersmålet, förmedlar pålitlig information och erbjuder barnprogram och tjänster av hög kvalitet. Finländarna ansåg också att det är viktigt att det är lätt att hitta Yles innehåll och tjänster. I de tjänster som finländarna anser att är viktigast anser de att Yle har lyckats mycket bra. Det finns också områden där finländarna anser att Yle kunde bli bättre, till exempel då det gäller att främja medborgarsamhället, social gemenskap och jämlikhet.

Tillfredsställelsen med Yle-skatten är högre än någonsin tidigare under de senaste sju åren. 78 procent, det vill säga fler än tidigare, upplever att Yles program och tjänster erbjuder mycket god eller god valuta för Yle-skatten.

Yle upplevs även som en mycket ansvarsfull aktör. Merparten av de tillfrågade anser att Yle fungerar öppet och särskiljer sig från övriga medier med sitt utbud.

Yle upplevs som ett pålitligt mediebolag

69 procent av finländarna litar väldigt mycket eller relativt mycket på Yle. En dryg femtedel tog inte ställning i frågan och endast tre procent uppger att de inte alls litar på Yle.

Jämfört med föregående år har nivån trots detta sjunkit en aning. Särskilt andelen som uppger att de litar väldigt mycket på Yle har minskat sedan förra året.

Undersökningen ger också vid handen att finländarna överlag litar mindre på samhälleliga aktörer. Finländarna ser Yle som det mest pålitliga mediet. På en lista över 19 samhälleliga aktörer rankades Yle som sjätte mest pålitliga. Precis som tidigare litar finländarna mest på republikens president, polisen och universiteten och skolväsendet.

Som helhet får Yle ett bra betyg för hur väl bolaget sköter sitt public service-uppdrag, 4,59 på en skala från ett till sex. Resultatet är lite sämre än ifjol (2017: medeltal 4,74), men högre än för tre år sedan.

Undersökningen Så värdefullt är Yle för finländarna genomfördes per telefon i 11-30.10.2018. I undersökningen deltog, med undantag för Åland, 1001 respondenter i åldrarna 15-79. Felmarginalen är +/- 3,2 procentenheter i bägge riktningar. Undersökningen genomfördes av Taloustutkimus på uppdrag av Yle.

Undersökningen har tidigare år genomförts genom personintervjuer. På grund av att metoden har ändrat är resultaten inte direkt jämförbara med tidigare år. Frågorna som berör Yles public service-uppdrag har förnyats, så det finns därmed nyansskillnader i resultaten jämfört med tidigare år.

Så värdefullt är Yle för finländarna 2018 (på finska)

På andra språk