Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Cykla på banvallen och vandra längs Svartån - Raseborg planerar nya leder för motion och lätt trafik

Från 2018
gångväg i landskap
Bildtext Längs den restaurerade banvallen i Åminnefors blir det tillåtet att cykla, gå och rida.
Bild: Yle / Monica Slotte

Fullmäktigemotioner bär nu frukt och staden utreder hur grönområden mellan Karis och Billnäs kan göras tillgängligare för invånarna.

Också Pumpvikens tidigare badplats är under lupp.

Grön motion hörsammas

Fullmäktigegruppen för Raseborgs Gröna lämnade in en motion för ett par år sedan (29.2.2016) med en önskan om att möjligheterna till rekreation längs Svartån mellan Karis och Billnäs skulle förbättras.

Här nämns strandskogarna och strandparkerna som utgör en väsentlig del av naturen inom Karis och Billnäs tätortsområden.

landskap
Bildtext Den motsatta delen av banvallen i obearbetat skick.
Bild: Yle / Monica Slotte

Fullmäktigegruppen konstaterade att ån har utnyttjats dåligt och glömts bort vid utvecklingen av området och kom med ett förslag om en gång- och cykeltrafikled vid stranden vid Svartån.

Strandleden skulle löpa längs ån från Karis kyrka via centrum till Billnäs. Här skulle strandleden förenas med en annan led som följer den gamla banvallen ända till Pojo kyrkoby.

Behövs för rekreation och boende

De Grönas gruppmedlemmar bedömde att förbindelsen skulle förbättra rekreationsmöjligheterna i tätortsområdet och vara en förutseende och klok lösning med tanke på att bosättningen och byggandet förtätas.

Längs med leden kunde man grunda rastplatser och bygga bryggor med utsikt över ån.

- Vi svarar nu på motionen och utreder möjligheterna att förlägga friluftsleder längs Svartån från Karis till Billnäs.

- Tidigare har vi utrett möjligheten att använda den gamla banvallen mellan Billnäs och Pojo till Fiskars. Så det är redan på gång, förklarar Henrik Westerlund, planeringsansvarig vid samhällstekniska avdelningen i Raseborg.

I trakterna av det gamla reningsverket i Karis, där den västra omfartsvägen (väg 111) löper över Svartån kan Westerlund se för sig en ny led.

vägskylt och natur
Bildtext Invid åkerkanten kunde leden dras.
Bild: Yle / Monica Slotte

- Man kunde gärna bygga en friluftsled längs med åkerkanten, utan att röra strandvegetationen. Och sen kanske öppna nånstans, så att man kunde se ån och naturen.

Först krävs ändå en noggrannare planering och att beakta vad som är skyddat av vegetationen vid stranden.

Marken har olika ägare

Staden äger inte all mark hela vägen så man måste tillsammans med andra markägare se över situationen.

Om motionen leder till konkreta åtgärder, vill säga.

- I delgeneralplanen för Svartådalen har man redan ritat in instruktiva rutter, säger Henrik Westerlund.

Han vill ännu inte uttala sig om tidtabellen för den nya rekreationsleden. Arbetet görs ofta i etapper och kan vara utdraget.

- Vissa avsnitt finns och så gör man litet till efterhand. Det är nog så det går till.

Gamla banvallen som botten

Just nu är det i varje fall aktuellt att bygga en cykelväg längs den gamla banvallen som löper mellan Karis och Åminnefors.

Här röjer man som bäst i vegetationen och sedan följer förbättringar av vägen.

Inom någon vecka kommer man att ta sig an och förnya den gamla järnvägsbron i Åminnefors.

- Det tror jag blir mycket välkommet. Längs den vägen kommer man att kunna promenera, cykla och rida, berättar Henrik Westerlund.

Flera kilometer väg

Det vägavsnitt som kunde börja vid Karis idrottscentrum och sluta i Fiskars är kring 12 kilometer. Det avsnitt som fullmäktigemotionen tar fasta på är ungefär 4 kilometer långt.

I Billnäs pågår arbetet med det första vägavsnittet under hösten och vintern och man hoppas vara klar med vägen under nästa vår.

Här ser man en möjlighet att kunna erbjuda belysning längs de delar av leden som används flitigast.

man i naturen
Bildtext Henrik Westerlund visar var röjningsarbetet inletts i Billnäs.
Bild: Yle / Monica Slotte

- Det här var ju egentligen huvudbanan mellan Helsingfors och Åbo och här har alla snälltåg gått tidigare. Rutten lades om under 1990-talet, förklarar Henrik Westerlund.

Den nya vägen följer huvudsakligen den gamla banvallen. I Billnäs blir man dock tvungen att på sina ställen lämna den gamla sträckningen och bygga litet nytt.

Raseborgarna vill röra på sig

Enligt Henrik Westerlund har staden Raseborg planer på nya rekreationsleder också på andra håll.

- Människor blir allt mer intresserade av friluftsleder. Vi planerar såna på olika håll i tätorten.

I år satsar staden ungefär 100 000 euro på trafikleden i Karis.

Werner Orre, ordförande för tekniska nämnden i Raseborg, nämner det planerade promenadstråket mellan Ormnäs och Jägarbackens strand i Ekenäs.

- När det gäller prioriteringen av olika leder så kan man säga att staden i första hand bygger ut där det är ekonomiskt vettigt och där man inte kan ta sig fram idag.

Karta över planerade friluftsleder i Raseborg. Leden märkt med blått går från Karis idrottspark till Fiskars, leden utmärkt med rött är ett svar på den senaste motionen och löper från idrottsparken via Pumpviken till Karis kyrka.
Bildtext Det med rött utmärkta avsnittet från Karis kyrka via Pumpviken till Billnäs är svar på den senaste motionen. Det blå avsnittet från Karis idrottspark till Fiskars har behandlats tidigare.
Bild: Raseborgs stad

Korta avsnitt saknas

Vänsterförbundets fullmäktigegrupp har också velat slå ett slag för de gång- och cykeltrafikleder som saknas på avsnittet mellan Pojo och Karis.

Gruppen efterlyser möjligheter till en tryggare nyttomotion för vuxna och barn. I dagens läge är det besvärligt att cykla från Pojo eller Fiskars för att ta sig till tåg eller annan service.

Man måste bitvis cykla längs med en närmast obefintlig vägren på vägavsnitt där 80 kilometers hastighet är tillåten.

Vänsterförbundets medlemmar föreslår att Raseborg söker finanisiering ur trafikministeriets projektmedel för att bygga de kortare avsnitt av gång- och cykelleder som ännu saknas.

Ett argument som anförs är den bristfälliga kollektivtrafiken mellan Fiskars och Karis.

Gröna vill gå och bada

I sin motion hoppades Raseborgs Gröna också att den gamla badstranden vid Pumpviken i centrum av Karis kunde rustas upp och tas i bruk igen som badplats för ortsborna.

I dag har flodbädden vuxit igen och det går inte att simma ordentligt där.

trappa och gunga vid vik
Bildtext Det har funnits en badplats vid Pumpviken i Karis.
Bild: Yle / Monica Slotte

Man bedömer att förbättringen skulle vara förmånlig och betjäna invånarna väl. Det skulle gälla att byta sanden samt bygga brygga och omklädningsbås.

Avståndet från centrum till de närmaste badstränderna är idag flera kilometer.

I motionen påpekar gruppen att vattnet i Pumpviken är förhållandevis klart och att det går att bada där.

Vattnet är av god kvalitet och grumlas endast vid översvämningar och kraftiga regn, bedömer fullmäktigegruppen.

Det är skillnad på badplats och badstrand

Pumpvikens badplats stängdes under Karis stads tid. En delorsak var vattnets dåliga kvalitet, det rinnande vattnets grumlighet och vattnets grundhet.

När det nu har uppstått ett ökat intresse för en badplats i centrum förutsätts vissa tekniska åtgärder och ett ställningstagande av miljöhälsomyndigheterna.

Sydspetsens miljöhälsa har i ett utlåtande (25.8.2016) poängterat skillnaden mellan en badplats, som inte underhålls och en badstrand som underhålls.

På grund av Pumpvikens centrala läge och det uppskattade användarantalet ville miljöhälsan klassificera simplatsen som en badstrand.

Simma i Pumpviken nästa sommar?

Vid sitt möte den 20.11.2018 beslöt tekniska nämnden i Raseborgs utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att grunda en badplats på Pumpvikens område till sommarsäsongen 2019 (2020).

I utredningen tar man ställning till kostnaderna för badplatsen, vattenkvaliteten och vattendragets övriga egenskaper. Man beaktar myndighetsutlåtanden och markanvändningen i anslutning till verksamheten.

Nämnden överväger också om det är möjligt att ta ur bruk någon badplats som används blygsamt.

Planeringsansvarige Henrik Westerlund påpekar att det är viktigt att vattenkvaliteten verkligen är tillräckligt bra.

Det stora antalet änder som trivs vid stranden gör honom en aning tveksam och den förorening de står för.

änder i vik
Bild: Yle / Monica Slotte

- Vi kan få bort vass och bygga toaletter men vattenkvaliteten måste vara A och O. Om staden vill gå vidare med det här så måste vattenprover tas nästa år.

Och om myndigheterna ger grönt ljus så torde det gå relativt smidigt att ta badstranden i bruk igen, säger Westerlund.

- Det vore fint med en badstrand i centrum. Det är helt klart.

Diskussion om artikeln