Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sju plankorsningar i Hangö ses över - i Raseborg har planerna justerats

Från 2018
järnvägsspår korsas av landsväg
Bildtext Plankorsningen i Dragsvik i Ekenäs är en av de korsningar som förbättras med mycket snabb tidtabell. Korsningen blev aktuell under arbetet med att förbättra trafiksäkerheten längs Hangö-Hyvingebanan.
Bild: Yle / Monica Slotte

Trafikverkets arbete med att se över plankorsningarna på Hangö-Hyvingebanan har nu landat i Hangö. På onsdag (28.11) ordnas en träff för allmänheten där man ser över hur sju korsningar i Hangö kunde förbättras.

För några dagar sedan ordnades samma träff i Lojo och i våras träffade Trafikverket allmänheten i Ekenäs och i Svartå.

Träffarna inom Raseborgs stads område resulterade i att planerna justerades, säger projektchef Anna Miettinen vid Trafikverket.

- Därför är det bra att vara aktiv och komma till våra träffar. Eller att ta kontakt och föra fram synpunkter, säger Miettinen.

Allmänheten kan också elektroniskt via en blankett lämna in synpunkter till Trafikverket.

För alla projekt finns inte pengar nu, men tanken är framförallt att göra upp planer så att man sedan snabbt kan agera ifall staten delar ut pengar för förbättringar av järnvägsnätet.

- Det är viktigt att genast komma i gång och inte först då börja planera. Det har man kunnat göra till exempel i Dragsvik i Ekenäs och i Västerby där arbetet med att förbättra eller tar bort korsningar redan har inletts.

Två korsningar kan stängas i Hangö

I Hangö har man inom ramen för planeringsarbetet nu granskat sju korsningar från Lappvik till Appelgrensvägen i centrum.

Korsningen i centrum mellan Kadermogatan och Parkgatan har inte tagits med eftersom det ska byggas en tunnel där. Det är redan beslutat.

På mötet i Hangö på onsdag kommer det också att informeras mer om nuläget för de planerna. Arbetena kör i gång redan i höst.

Rälsbussen vid fotgängarövergången mot Kadermogatan i Hangö
Bildtext Den här korsningen för fotgängare och cyklister är snart ett minne blott. Istället åker man under järnvägen
Bild: YLE/Petra Thilman

Dessutom finns en hel del korsningar på hamnområdet i Hangö, som ligger utanför planen.

Inte heller den så kallade dynamitväxeln, där ett sidospår från Hangö-Hyvingebanan korsar riksväg 25, finns med i planerna.

Det är en privatägd järnväg som knyter sprängämnestillverkaren Forcits fabrik till statens järnvägsnät.

Forcits huvudbyggnad i Hangö, julgran i förgrunden.
Bildtext Sidospåret leder till Forcits fabrik och är privatägt.
Bild: Forcit

Järnvägsövergången i Lappvik har bommar och varningsljus. Där kommer man bara att kontrollera att lutningen på vägen är rätt. Alltså att man kommer tryggt till och från korsningen, säger Anna Miettinen.

I Krogars vid fabriken Visko Teepak finns följande plankorsning i riktning mot Hangö centrum. Den har bommar och varningsljus.

- Eftersom Hangö stad jobbar med en generalplan för området där man planerar tomter för arbetsplatser och industri gör vi inte upp någon skild plan för korsningen.

- Trafikverket har i ett utlåtande över förslaget till generalplan sagt att staden bör se över plankorsningen i samband med planläggningen. Det betyder i praktiken utreda om den till exempel behöver flyttas eller om det behövs en planskild lösning, säger Miettinen.

Järnvägsspår.
Bildtext Plankorsningen nära Visko Teepak kan också ändras beroende på stadens planer i området.
Bild: Petra Thilman \ Yle

Efter Krogars kommer tre mindre övergångar. De heter Typpi, Sandö hållplats och Sandö.

Både Typpi och Sandö kan stängas helt och trafiken dirigeras andra vägar, säger Miettinen.

En karta.
Bildtext Här ligger de två korsningar som kan komma att stängas. De har liten trafik.
Bild: Google

Passagerartåget stannar vid Sandö hållplats och den övergången får bli kvar. Men det behövs inga större åtgärder då vägen efter hållplatsen är privat och avstängd med bom, säger Miettinen.

- Sandö har inte bommar eller varningsljus, men det behövs inte heller då biltrafiken är så liten där. Däremot handlar det om att överlag se över säkerheten så att sikten är bra och att man tryggt kan köra till och från korsningen.

Följande korsning i riktning mot Hangö binder Täktom med riksväg 25. Den ligger vid Kyrkvägen som går från Forcits järnvägsövergång på riksväg 25 till Täktom.

Golfboll och klubba
Bildtext Kyrkvägen löper förbi golfbanan i Täktom.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Den korsningen har både bommar och varningsljus, men ska enligt planen ändå uppdateras en del.

- Vi ska se över linjerna vid korsningen. Dessutom finns det vägar vars anslutningar ligger för nära korsningen, säger Miettinen.

Den sjunde och sista korsningen i planen ligger inne i Hangö. Det är korsningen vid Hangös tekniska verk på Appelgrensvägen.

På en skala på mellan ett och sju - där sju är den allra farligaste typen av korsning - får korsningen en sexa.

- Trafikmängderna är stora och den tunga trafiken till och från hamnen går där. Vinkeln vid övergången är också för snäv, säger Miettinen.

Korsningen Appelgrensvägen - Korsmansgatan i Hangö
Bildtext Trafiken över plankorsningen är livlig.
Bild: Yle/Maria Wasström

Miettinen berättar att Trafikverket och Hangö stad har diskuterat korsningen, men då den ligger så centralt måste en lösning för den skapas via stadens egen planläggning där Trafikverket kan bistå med råd.

Träffar med allmänheten ledde till ändrade planer i Raseborg

Planerna för Hangö-Hyvingebanan lever ännu. I vår ska det läggas fram en ny plan efter att Trafikverket har träffat allmänheten på alla berörda orter.

För Raseborg och delar av Lojo har en del förändringar i planen redan gjorts.

I Sannäs i Karis planerar man stänga korsningen. Plankorsningen har kommit fram under mötena med allmänheten. Frågan har diskuterats både med Raseborgs stad och närings-, trafik- och miljöcentralen.

I Leksvall hade man först föreslagit att trafiken vid plankorsningen i Leksvall förbättras medan Helmström och Kisa stänger.

- Nu har man istället gått inför att skapa en lösning mitt i, vid Helmström. Det är en snabbare och billigare lösning att göra den övergången trygg och stänga de övriga, säger Miettinen.

En karta.
Bildtext I Leksvall har planerna förändrats sedan i maj.
Bild: Google

Redan tidigare blev det klart att övergången i Ekenäs centrum får bli kvar, men att en lösning behövs för specialtransporterna.

- Det sannolika nu är att man planerar en skild fil under broarna vid riksväg 25 istället, säger Miettinen.

Plankorsning i Ekenäs.
Bildtext I ett skede var det aktuellt att stänga korsningen i Ekenäs centrum, men den får vara kvar.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Problemet är att en av broarna över riksväg 25 är för låg. Därför har trafiken styrts via Ekenäs centrum i specialfall.

En möjlighet som diskuterades var att köra på mindre vägar och över tryggare järnvägsövergångar, men nu lutar man alltså åt att lösa frågan direkt på landsvägen.

I Svartå och Lojo var det meningen att stänga tre korsningar och styra all trafik via Bålabyvägen.

Efter diskussioner med allmänheten är tanken nu istället att man stänger Kivelä, Bålaby och Bredviksvägen.

Trafiken från Kivelä och Bålaby styrs sedan via överfarten i Gustavsberg. Trafiken från Bredviksvägen styrs via Svartå, berättar Miettinen.

En karta.
Bildtext Området ligger både i Lojo och Raseborg. Också här har planerna nu förändrats.
Bild: Google

De övriga planerna för Raseborgs del är fortfarande likadana som i maj.

I Lojo finns det totalt 13 plankorsningar. Tre av plankorsningarna hör till de näst farligaste olycksklassen och en till den farligaste olycksklassen.

Fem plankorsning saknar varningsanordningar.

Också i Lojo blir det aktuellt med att stänga en del korsningar och att göra liknande förbättringar som planeras på annat håll längs med tågbanan.

Man räknar med att det dagligen kör cirka tio godståg på banavsnittet i Lojo. Tågen får köra högst 80 kilometer i timmen.

Mötet i Hangö ordnas på onsdag 28.11 klockan 18.30 i stadshusets festsal.

Trafikverket har också en webbsida där man kan läsa mer om varje enskild korsning.

Diskussion om artikeln