Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Dataskyddsdeklaration – Gäster som besöker Yle

Från 2018

Denna dataskyddsdeklaration beskriver hur Yle samlar in och behandlar uppgifter om gäster. Yle har förbundit sig till att skydda integriteten hos användarna av Yles tjänster och att iaktta dataskyddslagstiftningen samt god dataskyddspraxis i sin verksamhet. Yle behandlar inte uppgifter om gäster för andra ändamål än de som beskrivs i denna deklaration.

1. Personuppgiftsansvarig
Rundradion Ab, Riskhantering och säkerhet, Nyhetsgatan 5, PB 19, 00024 Rundradion

2. Personuppgiftsbiträden
Juuso Elomaa, Säkerhetsspecialist, Postadress: Rundradion Ab, PB 19, 00024 Rundradion Telefon: (09) 14​ ​801 fornamn.efternamn@yle.fi
Kirsi Hietanen, Dataskyddsansvarig, Postadress: Rundradion Ab, PB 76, 00024 Rundradion Telefon: (09) 14​ ​801 fornamn.efternamn@yle.fi

3. Registrets namn
Rundradions gästregister

4. Ändamålet med behandling av personuppgifter
Yle samlar in uppgifter om sina gäster för att ha kontroll över besök och garantera den allmänna säkerheten. När en gäst kommer in lagras uppgifterna om gästen i systemet för kontroll över besök. Ändamålet med behandling av personuppgifter är att registrera uppgifterna om gäster av säkerhetsskäl.

5. Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter vid besök av gäster är nödvändig för att Yle ska kunna säkerställa säkerheten i verksamheten. Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter om gäster är Yles (personuppgiftsansvariges) berättigade intresse. Det berättigade intresset har samband med att garantera säkerheten för personer som finns i Yles lokaler och med att skydda Yles lokaler och egendom.

6. Personuppgiftsmottagare och personuppgiftsbiträden
Personuppgifter behandlas av de tjänsteleverantörer som ansvarar för entréservicen. Behandlingen av personuppgifter är skyddad genom avtal med tjänsteleverantörerna om behandling av personuppgifter.

7. Datainnehåll i registret
I registret behandlas begränsad kontaktinformation och uppgifter om besök. Obligatoriska uppgifter: Gästens förnamn och efternamn samt besökstidpunkt

Valfria uppgifter: Telefonnummer, e-postadress, företag, titel/yrke, registreringsnummer för fordon

8. Tid för lagring av personuppgifter
Personuppgifter lagras i sex månader efter besöket. Därefter raderas uppgifterna automatiskt.

9. Regelrätta källor
Gästen själv, representant för gästens företag, värden eller dennes representant

10. Utlämnande av uppgifter
Yle lämnar inte ut några uppgifter.

11. Överföring av uppgifter till parter utanför EU och EES
Uppgifter lämnas inte ut till parter utanför EU och EES.

12. Principer för skydd av registret
I egenskap av personuppgiftsansvarig ska Yle se till att uppgifterna i tjänsten behandlas i enlighet med god dataskyddspraxis. Registeruppgifterna är endast tillgängliga för den personuppgiftsansvarige och de tjänsteleverantörer och administratörer som den personuppgiftsansvarige har bemyndigat. Behörigheterna administreras av personuppgiftsombud. Personuppgifterna är endast tillgängliga för dem som behöver uppgifterna i sitt arbete. Det krävs användarnamn och lösenord för att få åtkomst till uppgifterna.
För det tekniska underhållet av behandlingen av uppgifter ansvarar en extern underleverantör, och uppgifterna förvaras på underleverantörens servrar.

13. Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att

  • få information om behandling av sina personuppgifter
  • få åtkomst till sina uppgifter och kontrollera de personuppgifter om sig själv som vi behandlar
  • motsätta sig behandlingen grundad på berättigat intresse
  • kräva att egna personuppgifter ska korrigeras och kompletteras eller raderas
  • lämna in klagomål gällande behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

För att du ska kunna utöva dessa rättigheter ska du lämna in en begäran via svenska.yle.fi/dataskydd eller på något annat sätt kontakta den personuppgiftsansvarige. Vi behandlar alla begäranden från fall till fall. Avsändaren av begäran identifieras genom stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat.

På andra språk