Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

En präst kan sägas upp på samma grunder som i arbetslivet i övrigt: ”Det ska vara vägande skäl”

Från 2019
Uppdaterad 23.01.2019 06:06.
En präst som står med knäppta händer
Bild: Ismo Pekkarinen

Kan en präst sägas upp på basis av negativa uttalanden om homosexualitet? Religiösa åsikter är inte en grund för uppsägning, men grunderna prövas i varje enskilt fall, säger Lars-Eric Henricson, lagfaren assessor vid Borgå stift.

På onsdag kväll har det nyvalda församlingsrådet i Kristinestads svenska församling sitt första möte. Där väntas man diskutera stormen som blossat upp kring kyrkoherdens och en kaplans uttalanden om homosexualitet.

Vilka befogenheter har församlingsrådet att agera när det gäller kyrkoherdens och kaplanens uttalanden?

- Församlingsrådet kan diskutera situationen. Om man tycker att situationen är så pass allvarlig att man vill göra en anmälan till domkapitlet kan man göra det, säger Lars-Eric Henricson som är lagfaren assessor vid domkapitlet i Borgå stift.

- Men i det här specifika fallet håller ju biskopen redan på och reder ut ärendet, så det är kanske inte aktuellt med en anmälan i det här fallet.

Kristinestads kyrka
Bildtext Domkapitlet har krävt en utredning av Kristinestadsprästernas agerande.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Domkapitlet är prästens arbetsgivare

Det är domkapitlet som är den formella arbetsgivaren för alla präster i stiftet.

Vad exakt det är som biskop Björn Vikström nu utreder angående Kristinestadsprästernas agerande kan Henricson inte gå närmare in på.

- Men läget är i alla fall det att biskopen som förman kan ha ett allvarligt samtal med prästerna ifråga. Han kan också kräva in en utredning och i det här fallet har han också gjort det. På basis av utredningen måste man sedan ta ställning till vad det kan leda till för åtgärder.

Församlingsrådet eller kyrkorådet kan lägga fram de problem som finns och sedan be att domkapitlet vidtar nödvändiga åtgärder. Om man är av åsikten att någon ska sägas upp måste man ha vägande skäl till det

Henricson säger att kyrkan i det här fallet fungerar som vilken annan arbetsplats som helst. Det finns kriterier man följer och en arbetstagare kan få en varning om det finns orsak till det.

- Då har man möjlighet att rätta sig. I varningen brukar det stå vad man har gjort för fel och vad som förväntas av en i fortsättningen. Rättar man sig inte kan arbets- eller tjänsteförhållandet ta slut.

Också när det gäller uppsägningar följer kyrkolagen samma principer som arbetsavtalslagen när det gäller uppsägningsgrunder.

För uppsägning krävs vägande skäl

Församlingsrådet kan också lägga fram ett förslag till domkapitlet om att tjänsteförhållandet för en präst ska sägas upp. Då måste domkapitlet behandla frågan.

- Församlingsrådet eller kyrkorådet kan lägga fram de problem som finns och sedan be att domkapitlet vidtar nödvändiga åtgärder. Om man är av åsikten att någon ska sägas upp måste man ha vägande skäl till det.

Det är bara domkapitlet som kan säga upp en prästs tjänsteförhållande.

- Och utan varning kan man inte säga upp någon på personliga grunder, säger Lars-Eric Henricson.

Finlands lag
Bildtext Vad gäller uppsägningsgrunder följer kyrkolagen samma priniper som arbetsavtalslagen.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Politiska och religiösa åsikter inte en grund för uppsägning

Om lokalförsamlingen inte är nöjd med de åtgärder som biskopen eller domkapitlet vidtar i fråga om prästerna i Kristinestad kan man alltid pröva saken på nytt hos domkapitlet.

- Det kan ju hända att man senare behöver pröva det på nytt. Å andra sidan kan man väl säga att om man följer normala rutiner är det väl så att en sak som har utretts och fått ett avslut är avklarad. Upprepas det sedan tar man upp det på nytt, säger Lars-Eric Henricson.

Kan uttalanden om homosexualitet vara en grund för uppsägning?

- En grund är åtminstone inte tjänsteinnehavarens sjukdom, deltagande i en stridsåtgärd eller tjänsteinnehavarens politiska, religiösa eller andra åsikter. Sedan prövar man naturligtvis grunderna i varje enskilt fall.

Bristfälligt skötta kyrkoherdeuppgifter ledde inte till uppsägning

I Borgå stift finns inte många exempel där lokalförsamlingen har velat avsätta en kyrkoherde på personliga grunder.

- Ett fall som påminde lite om en grund för uppsägning var att den som skötte kyrkoherdetjänsten inte skötte sina tjänsteuppgifter på ett sådant sätt att församlingen skulle ha varit nöjd med det. Men det ledde inte till uppsägning, säger Lars-Eric Henricson.

Skylt med texten Domkapitlet i Borgå
Bildtext Det är enbart domkapitlet som kan säga upp en präst.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Kyrkoherden är ordförande i församlingsrådet

Kyrkoherden är själv ordförande i församlingsrådet. Finns här några utmaningar när det gäller att ta upp känsliga frågor som gäller kyrkoherden själv?

- Nog kan församlingsrådet ta upp en fråga, men då kan kyrkoherden inte delta i handläggningen eftersom han då är jävig. Då är det vice ordförande som leder ordet.

Hur väl känner lokala förtroendevalda till kyrkolagen och sina möjligheter att påverka i till exempel en sådan här fråga?

- Det är klart att en förtroendevald inte kan känna till hela kyrkolagen eftersom en förtroendevald knappast jobbar med kyrkorätt alla dagar. Men en förtroendevald borde känna till åtminstone huvudprinciperna i kyrkolagen, säger Henricson.

- Känner man inte till vad som gäller tar man förstås reda på det om det kommer upp ett problem som ska lösas.

Diskussion om artikeln