Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Många fördelar med en ny S-market norr om järnvägen i Hangö - nackdelen är att området kring gågatan kan lida

Från 2019
Uppdaterad 28.05.2020 14:30.
En visualisering av en S-market affär med en bensinmack i förgrunden.
Bildtext En illustrationsbild av hur den nya affären och macken skulle kunna se ut.
Bild: Arkkitehtitoimisto Suunnitteluhuone \ Hangö stad

Hangö stad har nu låtit utreda vilka konsekvenserna av en ny S-market på norra sidan av järnvägen blir. Det finns två olika planutkast för hur området kunde se ut.

Handelslaget Varuboden-Osla vill bygga en affär på Teboiltomten i hörnet av Esplanaden och Halmstadsgatan i Hangö. På området invid planeras parkering och en bensinmack utan betjäning. Också i övrigt ses området runt tåg- och busstationen i Hangö över.

Planen berör ett område på cirka tolv hektar norr om järnvägen väster om Fredsgatan och öster om Halmstadsgatan. Det enda området som ligger norr om Esplanaden är Centralskolans område med parker.

Två utkast

Planeringsprocessen har nu utmynnat i två konkreta planutkast för hur området kunde se ut.

I det första alternativet ligger den planerade nya affären på nuvarande bensinmackens område med parkeringen och en ny bensinmack mot öster.

En karta.
Bildtext Så här ser det första planutkastet ut. De ljusa byggnaderna är nya medan de mörka är befintliga.
Bild: Ramboll \ Hangö stad

I det andra alternativet har affären, macken och parkeringen flyttats längre söderut mot järnvägen. Det leder till att trafiken från Långgatan tar slut vid affären och inte längre löper genom området som nu.

En karta.
Bildtext Så här ser det andra planutkastet ut. De ljusa byggnaderna är nya medan de mörka är befintliga.
Bild: Ramboll \ Hangö stad

I båda utkasten handlar det om en bränslestation, en affär för dagligvaruhandel och förbutiker, alltså små affärer i anslutning till mataffären. Det rör sig om totalt 4 300 kvadratmeter ny våningsyta.

Enligt de preliminära planerna skulle försäljningsytan i den nya butiken vara omkring 2 200 kvadratmeter.

I den ingår både dagligvaruhandel och specialbutiker. Nettoökningen jämfört med i dag är cirka 1 200 kvadratmeter.

En utredning visar att den nya affären skulle ha en sysselsättande effekt i Hangö. Nettoökningen skulle vara cirka 21 årsverken per år.

Den nya affären skulle ha en sysselsättningseffekt som är ungefär dubbelt så stor jämfört med nuvarande butiken.

Fritidsboende leder till bättre utbud

Det är konsultföretaget FCG som har utrett hur Hangö och det kommersiella servicenätet påverkas av att S-market på södra sidan av järnvägen stänger och flyttar till den norra sidan.

I utredningen konstateras att befolkningen i Hangö hela tiden minskar och förväntas minska ytterligare.

Åren 2010-2017 minskade Hangös befolkning med tio procent. Under åren 2017-2030 förväntas befolkningen minska med nio procent.

Däremot ökar antalet fritidsinvånare i Hangö i stället. År 2014 var antalet fritidsboende i Hangö 1 800 och enligt prognosen ökar de med 500 personer fram till år 2035.

Tack vare fritidsboende kan Hangö ha större och flera affärer än städer av samma storlek med lika stor befolkning.

En man som har en blomkrans på huvudet och han håller i en mobiltelefon.
Bildtext De som tillbringar sin fritid i Hangö blir allt flera och det gör att det finns många butiker i Hangö.
Bild: Mostphotos

En jämförelse med landet överlag bekräftar att Hangö har både mera dagligvarubutiker per invånare än landet överlag och att försäljningen är högre per invånare än i landet överlag.

Också när det kommer till specialbutiker (förutom bilhandel) är utbudet i Hangö större per invånare än i landet överlag.

I utredningen har man räknat ut vad som krävs för att Hangö ska behålla sin kommersiella attraktionskraft, också med tanke på fritidsboende.

Då kommer tilläggsbehovet av affärslokaler inom dagligvaruhandel i Hangö att öka med 550 kvadratmeter fram till år 2030.

Behovet av butiksyta för övrig specialhandel ökar med cirka 11 000 kvadratmeter fram till år 2030.

Av det är 6 500 kvadratmeter för handel som kräver mycket plats såsom bilhandel och servicestationer.

Omfattande utredning

För att utreda vilka konsekvenserna blir av att flytta S-market till norra sidan har FCG förutom olika kalkyler också gjort intervjuer med olika personer och intresseorganisationer.

Stadsdirektören och miljönämndens ordförande samt vice ordförande har intervjuats.

Också från föreningen Levande Hangö har ordföranden och ett medlemsföretag hörts. Från föreningen Hanko City Shopkeepers har man via vice ordföranden hört åsikten av cirka 20 medlemmar.

Fördelar

Utredningen visar att en placering av en S-market på området är naturlig eftersom K-kedjan har sin affär i närheten. Också affären Lidl ligger i samma linje längs Esplanaden.

Antalet affärer ökar inte eftersom nuvarande S-butiken stängs.

Med en ny och mera ändamålsenlig lokal blir betjäningen bättre. Konkurrensen blir också hårdare och kan leda till billigare priser för kunderna.

I den nya byggnaden ska det också finnas specialaffärer. Om de här specialaffärerna erbjuder ett annat utbud än vad som nu finns i Hangö så medför det inte negativa konsekvenser för specialhandeln.

Hangös järnvägs- och busstation.
Bildtext Området ligger vid järnvägsstation i Hangö.
Bild: Yle/Petra Thilman

De flesta Hangöbor bor på norra sidan av järnvägen och för 85 procent av invånarna ligger den nya affären på cykelavstånd, alltså maximalt på tre kilometers avstånd.

Det finns gott om plats för affären på platsen och det kommer bildas tillräckligt med parkeringsplatser.

Å andra sidan har långtradarchaufförer nu besökt affärerna i centrum till fots. Om butikerna finns på norra sidan kanske de tar sina långtradare med sig och det leder till utmaningar.

Nackdelar

Annat negativt är också att Berggatan, gågatan, på södra sidan av järnvägen mister sin ställning som centrum.

På gågatan finns små specialbutiker som sysselsätter Hangöbor.

I rapporten konstateras samtidigt att det inte bara är en flytt av S-market som påverkar livet vid Berggatan.

Bland annat har flytten av Alko från Berggatan till den norra sidan påverkat kommersen i nuvarande centrum.

Det negativa är också att servicen blir sämre för de Hangöbor som bor på den södra sidan. Det drabbar framförallt äldre och de som har svårt att röra sig.

Gågatan i Hangö en regnig höstdag.
Bildtext Oron är att gågatan utarmas.
Bild: Yle/Minna Almark

Också turister som kommer med egen båt till Hangö får längre väg till butikerna.

De kan ha svårt att hitta över järnvägen så ordentlig skyltning är viktig, konstateras i rapporten.

Det är överlag jobbigt att ta sig från den södra sidan till den norra sidan.

Det byggs en ny undergång under järnvägen vid Kadermogatan, men det upplevs ligga lite fel med tanke på behovet.

Det leder till att järnvägsbron över järnvägen får en viktig roll och den är i dag inte särskilt bra med tanke på fotgängare och cyklister, konstateras i utredningen.

Vy från Hangö vattentorn mot järnvägsbron i Hangö.
Bildtext Viadukten i Hangö är inte särskilt fotgängarvänlig. I förgrunden ses nuvarande S-market.
Bild: Yle/Petra Thilman

I utredningen sägs att det skulle vara viktigt att de byggnader som blir tomma på södra sidan av järnvägen skulle få nytt liv.

Det handlar om affären Tokmanni som inom kort flyttar till en ny byggnad på norra sidan av järnvägen och S-market.

Det skulle också behövas en liten butik på 200 kvadratmeter för dagligvaror på den södra sidan av järnvägen, konstateras i rapporten.

Inte bara affärer

Det största allmänna intresset i den nya planen är naturligtvis bygget av affärskomplexet.

Men i planen ingår också bostadskvarteren kring den gamla brandstationen och rekreationsområdet kring Centralskolan.

För de här områdenas del handlar det om att se ifall man kunde bygga kompletterande byggnader på området, ändra beteckningarna i planen och de tillåtna byggnadsarealerna.

Det handlar också om att se hur nya byggnader kunde placeras på tomterna.

En del platser för nybyggen har strukits och blir i stället områden för parkering.

Vid järnvägen planeras en ny bostadsbyggnad. Det ska göras en utredning över hur buller och vibrationer från järnvägen skulle påverka ett boende på platsen.

Vid Centralskolan har man i det ena planutkastet ritat in ett kvartersområde för servicebyggnader på den södra delen av grusplanen invid Esplanaden.

Hangö centralskola sett från vattentornet
Bildtext Centralskolan.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Det skulle göra det möjligt att bygga en allaktivitetshall eller en annan byggnad för allmänt bruk på platsen.

VR önskar för sin del att stationsbyggnaden ska kunna användas av kommersiella aktörer i framtiden och att det också kan finnas kontor i byggnaden. Fasaden är skyddad, men inuti bör man kunna göra ändringar.

Järnvägsstationen i Hangö
Bildtext Hangö järnvägsstation.
Bild: YLE/Bubi Asplund

I planen har man gett stationen beteckningen P/KL och det gör det möjligt att använda den för klubbverksamhet, kontor, kafé och kultur.

Det finns också andra skyddade byggnader i planen.

Gamla brandstationen i Hangö
Bildtext Många byggnader är skyddade.

Åsikter begärs in

Miljönämnden i Hangö ska på torsdag (31.1) behandla utredningen och planutkasten.

Förslaget är att utkasten läggs fram till påseende i 30 dagar.

Dessutom ska ett möte för allmänheten om utkasten ordnas.

Efter att utkasten har legat framme för påseende och olika åsikter har beaktats görs det upp ett planförslag. Det förslaget läggs sedan fram till påseende i sin tur.

Målet är att planen slutligen ska kunna godkännas senast i januari i nästa år.

Diskussion om artikeln