Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Det kan inte vara så att ett träd är viktigare än människors egendom och liv" – gammal ek anses vara farlig, men miljöförening vill nu med domstolsbeslut stoppa att trädet fälls

Från 2019
Gammal ek i Högnäs i Esbo.
Bildtext Enligt Esbos stads arborist är eken mellan 400 och 450 år gammal.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Än är sista ordet inte sagt när det gäller en flera hundra år gammal fridlyst ek i Högnäs i Esbo. Miljönämnden beslöt att häva fridlysningen. Men Esbo miljöförening kommer att överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen. Också NTM-centralen anser att trädet inte ska fällas. Tomtägaren Maria Ahlgren säger att eken utgör en säkerhetsrisk.

Den är stor, den är gammal och den är farlig – i alla fall enligt invånarna i närheten. Den 400-450 år gamla eken i Högnäs är Esbos mest omtalade träd just nu.

Tomtägarna skriver i en ansökan till staden om att få fälla trädet att nästa gren som brister faller på huset.

Dessutom skriver tomtägarna att "trädet har förlorat sin skönhet och ser spöklikt ut, det vill säga det har tappat de egenskaper som motiverade skyddet".

- År 2016 föll en stor gren ner, den utgjorde en fjärdedel av hela trädet. Jag ringde då till staden eftersom trädet är fridlyst och frågade då om det är möjligt att fler grenar kommer att falla ner. Svaret var då att eken kommer att bestå, säger Maria Ahlgren, en av tomtägarna.

- Därefter gick ett år och så kom följande gren ner. Den föll på granntomten och slog av elen och en port gick sönder. Då beslöt vi att ansöka om att häva fridlysningen för att trädet ska kunna fällas, säger Ahlgren.

Som stöd för sin ansökan begärde invånarna ett utlåtande av en arborist som rekommenderade att trädet fälls omedelbart.

"Den här eken lever ännu och kan göra det i tiotals år"

Eken har varit fridlyst sedan 1988. Ahlgren säger att hennes farfar då fick en förfrågan av staden om trädet kan fridlysas.

- Han var nästan 90 år gammal när han skrev under en ansökan om en fridlysning. Han tänkte då inte på vilka följder det kan få för kommande generationer, säger Ahlgren.

Att fälla en fridlyst ek går inte så där bara.

- Den gamla eken har ännu ett naturvärde. Enligt naturvårdslagen kan fridlysningen bara hävas om det inte längre finns grund för den. Men den här eken lever ännu och kan göra det i tiotals år, säger överinspektör Kirsi Hellas vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

- Där kan också finnas mängder av utrotningshotade arter. Ingen har undersökt det, men det brukar vara så i gamla ekar, säger Hellas, som skrev NTM-centralens utlåtande till Esbo stad om att eken ska skyddas.

Överinspektör Kirsi Hellas.
Bildtext Kirsi Hellas.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

"Möjligt att ta bort farliga grenar"

I ett svar till staden på det utlåtandet förundrar sig Maria Ahlgren över att NTM-centralen förhåller sig likgiltig till att eken kan orsaka livsfara och förstöra egendom.

Enligt överinspektör Kirsi Hellas kan farliga grenar tas bort.

- Det är möjligt att ta bort grenar som är till fara för huset och människorna. I Träskändaparken som ligger i närheten finns liknande fridlysta träd och många människor. Där har grenar tagits bort, men träden får stå kvar så länge de lever, säger Hellas.

"Som miljödirektör har jag inte mandat att ta ställning till säkerhetsfrågor"

Stadens miljödirektör Tarja Söderman föreslog för miljönämnden att inte häva fridlysningen, men tog inte ställning till om trädet är farligt.

- Som miljödirektör har jag inte mandat att ta ställning till säkerhetsfrågor. Mina befogenheter utgår från naturvårdslagen. Jag kan inte ge ett beslutsförslag där säkerheten beaktas utan måste utgå från naturvårdslagen.

Men säkerheten lyfts upp av invånarna?

- Vi kan tyvärr inte beakta alla aspekter som invånarna lyfter upp om vi inte har lagenlig makt över dem.

Vad är viktigare, att omgivningen är trygg eller att fridlysningen av ett naturminnesmärke inte hävs?

- Jag förstår invånarnas oro. Men vi agerar utgående från den makt och det ansvar vi som myndighet har och här tvingades vi agera enligt naturvårdslagen.

Den gamla eken är ett naturminnesmärke.
Bildtext Eken har sedan 1988 varit ett naturminnesmärke.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

"Det finns tydligen ännu vettiga människor"

Miljönämnden röstade om eken ska fällas eller inte. Sex ledamöter stödde miljödirektörens förslag medan sju röstade emot det.

De fyra samlingspartisterna tillsammans med en ledamot var från SFP, Centern och SDP fick en knapp majoritet. Tre ledamöter från De gröna, en från Vänsterförbundet, en från SDP och en från Sannfinländarna ville däremot fortsättningsvis bevara trädet.

Enligt nämnden finns det inte längre förutsättningar för en fridlysning på grund av trädets dåliga skick och utlåtanden från arborister. Trädet representerar inte en sällsynt trädart eller för sin art typiska eller landskapsmässiga skönhetsvärden, står det i beslutet.

Naturvårdslagen känner inte till att fridlysningen kan hävas på grund av att trädet är i dåligt skick

- Beslutet var överraskande eftersom jag väntade mig att fridlysningen inte kommer att hävas. Men det finns tydligen ännu vettiga människor. Det kan inte vara så att ett träd är viktigare än människors egendom och liv, säger Maria Ahlgren.

- Men jag tror att någon ännu kommer att besvära sig över beslutet, säger Ahlgren.

"En gammal ek med döda grenar är ur naturskyddssynvinkel värdefull"

Ahlgren ser ut att bli sannspådd. Ordförande för Esbo miljöförening Virpi Sahi säger att föreningen vill pröva om beslutet att häva fridlysningen är i enlighet med naturvårdslagen.

- Oftast brukar NTM-centralens åsikt beaktas, men det gjorde nämnden inte. Beslutet borde prövas i Helsingfors förvaltningsdomstol, säger Sahi.

- Naturvårdslagen känner inte till att fridlysningen kan hävas på grund av att trädet är i dåligt skick. En gammal ek med döda grenar är ur naturskyddssynvinkel inte värdelös utan tvärtom värdefull, säger hon.

I ett liknande fall från 2009 beslöt Högsta förvaltningsdomstolen att fridlysningen av en gammal ek i Bemböle i Esbo inte får hävas. Orsaken var att den trubbtandade lövknäpparen bodde i eken och eken var viktig för att arten ska kunna fortleva.

Diskussion om artikeln