Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt
MGP

Våga prata med dagispersonalen om hur ditt barn mår

Från 2019
Uppdaterad 16.02.2019 11:09.
Nalle
Bild: Nathalie Lindvall

Hur bygger man som förälder upp en bra kontakt med daghemmet? Genom att prata mer med personalen, ställa frågor och vara ärlig om hur ens barn mår.

Ifall kommunikationen mellan föräldrar och daghem fungerar resulterar det också i att barnen trivs, utvecklas och känner sig trygga på daghemmet. Det är viktigt att man redan i början av daghemstiden har tid bygga upp förtroendet mellan föräldrarna och personalen.

- Oftast fungerar kommunikationen mellan dagispersonal och vårdnadshavare väldigt bra. Alla föräldrar är olika, man måste bara hitta rätt sätt att prata med dem, säger Petra Oksanen, föreståndare vid Barnavårdföreningens daghem Anna i Helsingfors.

Ibland kan det ta lång tid innan man uppnår en gemensam förståelse och gemensamma lösningar som stöder barnet på det bästa sättet.

Om man är lyhörd och visar respekt för varandra brukar det inte vara ett problem att också tala om svårare saker. Båda parterna vill trots allt barnets bästa.

Låg tröskel för att tala om svåra saker

När barnet börjar på dagis är det viktigt att man tillsammans kommer överens om vilket som är det bästa sättet för familjen att ha kontakt med personalen.

- Ibland kan det vara väldigt stökigt och mycket som händer när du lämnar eller hämtar ditt barn från dagis. Det kan ofta vara flera föräldrar på plats som gör att personalen inte just då hinner diskutera om saker som bekymrar föräldrarna. Då kan det vara bra att komma överens med personalen om när något specifikt ärenden kan diskuteras.

Är det något tråkigt som hänt barnet eller familjen är det bra att personalen också får ta del av informationen så att de kan förstå barnets beteende bättre.

Det är alltid dagispersonalens ansvar att upprätthålla en regelbunden dialog med alla familjer. De har också en skyldighet att ta upp svåra saker med föräldrarna, ifall de misstänker att barnet inte mår bra.

- När man byggt upp en fungerande kommunikation mellan dagispersonalen och familjen resulterar det också i att tröskeln för att våga ta upp svåra saker med familjen blir lägre, säger Petra.

Närbild på en medelålders kvinna som tittar in i kameran
Bildtext Petra Oksanen, föreståndare vid Barnavårdföreningens daghem Anna i Helsingfors
Bild: Yle

Se barnets dag som en helhet

Det är också viktigt att se barnets dag som en helhet. Föräldrarna vet hur barnet beter sig hemma medan personalen ser hur barnet mår på dagis och hur hen fungerar i en större grupp.

Föräldrar har rätt att fråga, ha åsiker och komma med kritik. Det gör att daghemmet också kan utveckla sin verksamhet.

- För att kunna stöda barnet på bästa sätt är det viktigt att dagispersonalen och föräldrarna sinsemellan delar med sig viktig kunskap om barnet. Är det något tråkigt som hänt barnet eller familjen är det bra att personalen också får ta del av informationen så att de kan förstå barnets beteende bättre.

Våga visa nyfikenhet, fråga och kom med kritik

De flesta föräldrar är nyfikna och aktiva och har insyn i småbarnspedagogiken. De vill veta hur barnet trivs på daghemmet, hur genuspedagogiken sköts, hur miljöfrågor tas upp och vilken mat som erbjuds barnen.

- Det visar att föräldrarna är intresserade av vad vi gör. Alla frågor är tillåtna, man behöver inte vara försiktig med att ta kontakt ifall man som förälder funderar på något som har med småbarnspedagogiken eller barnets välmående att göra.

pyssel med hamapärlor på daghem
Bild: Marianne Sundholm

Föräldrar har rätt att fråga, ha åsiker och komma med kritik. Det gör att daghemmet också kan utveckla sin verksamhet.

- Men det är personalen som är proffs. De vet vad som står i styrdokumenten, hur resurseringen ser ut och de känner alla barnen i daghemsgruppen. De ser helheten medan föräldarna kanske bara fokuserar på sitt barn, påpekar Petra.

Viktigt med stöd i ett tidigt skede

En av personalens viktigaste uppgifter är att stödja varje barns individuella behov. Varje daghem har en sakkunnig inom special - och småbarnspedagogik, som finns till för att stöda personalen men som föräldrarna också kan ta kontakt med i ärenden som gäller barnets utveckling eller oro kring barnets beteende.

De flesta barn behöver vid något skede under dagistiden hjälp eller stöd. Då är det viktigt att stödet ges i ett så tidigt skede som möjligt för att inte problemen ska växa och bli större.

- Det är viktigt för oss att upprätthålla ett fungerande samarbetet mellan daghem och social – och hälsovården samt barnskyddet. Ifall vi känner oro för ett barn tar vi alltid först upp ärendet med vårdnadshavarna. En tredje part kommer in i bilden först då daghemmets stödresurser inte räcker till.

Artikeln bygger på en intervju av Kike Bertell för Vega Lördag i Yle Vega.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln