Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Storleken på staden har betydelse men samtidigt fungerar kommunen bra nu – Korsholms medborgarråd gav sitt utlåtande

Från 2019
Uppdaterad 26.02.2019 12:54.
Susanna Sariola, Mika Billing, Markus Rönnblom och Marita Carlström sitter uppradade på samma sida av ett bord.
Bildtext Susanna Sariola, Mika Billing, Markus Rönnblom och Marita Carlström är medlemmar i medborgarrådet i Korsholm.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Nu har Korsholms medborgarråd gjort sitt och ett utlåtande har postats hem till alla röstberättigade korsholmare. Utlåtandet innehåller tre argument för ett självständigt Korsholm och tre argument för en fusion med Vasa.

I argumenten för en kommunfusion lyfter man upp att storleken på staden har betydelse på grund konkurrensen nationellt och internationellt.

I argumenten mot en fusion tar man fasta på att för kommuninvånarna är språket, servicen och närdemokratin viktiga frågor.

Argument emot en kommunfusion:

Argument 1: Korsholm upplevs idag som en smidig, serviceinriktad och av invånarna uppskattad kommun. Detta framkommer i många undersökningar t.ex. i lyckobarometern. Vid en sammanslagning skulle Korsholm införlivas i Vasa stads organisation där risken är att servicen på landsbygden försämras.

Det här är viktigt för att: Det framkommer att majoriteten av invånarna anser att kommunen idag fungerar väl. En sammanslagning kan komma att ändra på detta.

Argument 2: Korsholmarna har rätt att själv styra utvecklingen i kommunen och besluta om sin framtid. I dag är alla byar i kommunen representerade i beslutsorganen. Ifall det blir en samgång sitter färre korsholmare i fullmäktige och styrelsen. Därmed flyttas beslutsfattandet längre bort från nuvarande kommunens invånare.

Det här är viktigt för att: I den nya kommunen kommer det att finnas färre korsholmare i fullmäktige och styrelsen.

Argument 3: Eftersom sammanslagningen genomförs med brådskande tidtabell finns det oklarheter kring bl.a. ekonomi, vård och samarbete med andra kommuner. Fusionsavtalet kräver inte att den nya staden behöver uppfylla
visioner gällande språk, utbildning och demokratisk delaktighet som finns beskrivet i avtalet.

Det här är viktigt för att: Många korsholmare är oroade över språkets ställning för det finns ingen bindande överenskommelse gällande svenska språkets status framöver.

Argument för en kommunfusion:

Argument 1: En starkare region har bättre möjligheter att skapa och upprätthålla sådana förutsättningar som hjälper näringslivet. Detta ger ett mervärde som kan användas för att öka regionens attraktionskraft. Det gynnar nuvarande
invånare och lockar kommande.

Det här är viktigt för att: En större stad erbjuder invånarna och näringslivet större möjligheter.

Argument 2: En sammanslagning möjliggör sådana förhållanden att näringslivet och högskolorna klarar sig i en ökad konkurrens. På det sättet kan man säkerställa och utveckla servicen i en växande stad.

Det här är viktigt för att: Enligt experterna kan en större kommun ha bättre möjligheter att påverka.

Argument 3: Meningen med sammanslagningen är inte att ge ekonomisk vinning, snarare en funktionell vinning. En sammanslagning ger möjlighet att minska dubbla funktioner. Detta frigör resurser till att utveckla andra områden.

Det här är viktigt för att: På beslutsfattarnas nivå behandlas ärendena smidigare och tidseffektivare eftersom alla sitter runt samma bord.

Slumpmässigt utvalda korsholmare

Under två veckoslut har 21 slumpmässigt utvalda korsholmare under ledning av forskare vid Åbo Akademi och Åbo universitet arbetat fram utlåtandet.

Förra veckan postades medborgarrådets utlåtande hem till alla röstberättigade korsholmare.

Tanken är att utlåtandet ska ligga som underlag när korsholmarna går till rådgivande folkomröstning om fusion eller inte med Vasa den 17 mars.

Representerar Korsholms befolkning

I början av året fick 1 400 slumpmässigt utvalda korsholmare hem ett brev med en inbjudan till ett medborgarråd. Av dem som anmälde sitt intresse valdes 21 personer ut.

De 21 valdes ut så att de rätt långt kan representera Korsholms befolkning. Det gäller åldersfördelning, könsfördelning, kommundelar och också åsiktsspridning.

Det är första gången som ett dylikt medborgarråd testas av forskare i Finland. Metoden har arbetats fram i delstaten Oregon i USA och har också använts på Island.

Medborgarrådets utlåtande kan du läsa i sin helhet här.

Arbete under tidspress

Två av rådets 21 medlemmar är Markus Rönnblom och Marita Carlström.

Rönnblom är lärare i historia och samhällslära och Carlström jobbar inom ett internationellt företag. Rönnblom är bosatt i Iskmo, medan Carlström bor i Karperö. Bägge har upplevt arbetet i medborgarrådet som något positivt.

- Om man ska summera så har det varit väldigt intressant. Det är en intressant fråga, och det är ett intressant upplägg den här processen vi har gått igenom. Så jag tycker det har varit väldigt givande, säger Markus Rönnblom.

Valsedel för den rådgivande folkomröstningen i Korsholm.
Bildtext Såhär ser valsedeln inför den kommande folkomröstningen ut.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Carlström såg uppdraget i medborgarrådet som en positiv utmaning. Hon säger att det ibland kändes rätt krävande att sätta sig in i nya saker och snabbt bilda sig en uppfattning om dem för att kunna producera text.

- En viss tidspress har vi känt av. Tiden har ju varit begränsad för varje moment, säger Carlström.

Att arbetstakten var så hög berodde mest på att man jobbade enligt den modell som finns given för den här typen av medborgarråd – inte på tidspress kring själva fusionsfrågan.

Markus Rönnblom tror att medlemmarna i medborgarrådet kunde ha stött och blött frågorna som låg på bordet hur länge som helst. Därför var det bra att ha en klar metodik att hålla sig till, säger han.

- Forskarna avvek aldrig från processen och nu då man ser resultatet förstår man varför.

För att komma vidare i arbetet fick rådets medlemmar rösta. En del omröstningar var öppna och andra slutna – totalt blev det närmare 50 stycken.

 Markus Rönnblom och Marita Carlström.
Bildtext Markus Rönnblom och Marita Carlström upplevde arbetet i medborgarrådet som något positivt.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Egen övertygelse, ja - men jäv, nej

Varje medlem hade möjlighet att rösta enligt egen övertygelse. Men såväl Markus Rönnblom som Marita Carlström är nöjda med att ingen medlem i rådet fick mera utrymme än någon annan.

Medlemmarna har endast lärt känna varandra med förnamn och fokus har legat på att nå fram till det slutliga utlåtandet – inte på att föra fram sina egna åsikter.

- Metodiken har varit väldigt bra, ingen enskild person kan bli dominerande i den här modellen utan man besluter allting samstämmigt, säger Rönnblom.

Tre män fotade uppifrån sitter på samma sida av ett bord med papperspärmar uppslagna framför sig.
Bildtext Så här såg det ut under ett av de veckoslut som medborgarrådet jobbade under ledning av forskare från Åbo universitet och Åbo Akademi.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Att kritik har förts fram mot några av ledamöternas personliga bindningar har inte undgått Rönnblom eller Carlström. De förstår att deras arbete granskas och synas, men framhåller att processen varit ytterst jämbördig.

- Kritiken mot att någon av oss på något sätt skulle vara jävig har absolut inte framkommit här. Jag vet ännu inte vilka personer det är fråga om och vem det än är så har de inte varit starkare i sina ordval eller åsikter, säger Carlström.

Nöjda med slutresultatet

Marita Carlström och Markus Rönnblom hoppas bägge att det utlåtande som medborgarrådet självständigt tagit fram ska vara till nytta för korsholmarna inför den stundande folkomröstningen.

De är båda väldigt nöjda med slutresultatet.

- Vi har tre argument för och tre argument emot en fusion, och de argumenten baserar sig på det som vi har fått höra av förespråkarna, motståndarna och experterna. Det motsvarar verkligheten, bättre än så här blir det inte, säger Rönnblom.

Bägge lyfter också fram att medborgarrådet enhälligt röstade för det slutliga utlåtandet.

Carlström är övertygad om att långtifrån alla kommuninvånare själva orkar leta upp all den information som ligger till grund för medborgarrådets slutdokument.

Istället har medborgarrådet gjort arbetet och serverar det nu på ett fat.

- Nu har vi ramat in de mest centrala faktauppgifterna. Man kan lita på att de här argumenten är pålitiliga, säger Carlström.

Kollage av replotbron och vasa frihetsstaty. En skylt med texten Vasafusion.
Bildtext Ju fler som röstar i folkomröstningen destu bättre, tror Markus Rönnblom och Marita Carlström.
Bild: Yle

- Jag hoppas att så många som möjligt läser det här och bildar sig en egen uppfattning och faktiskt också går och säger sin åsikt i folkomröstningen. Så att kommunfullmäktige också sedan tar den i beaktande, säger Rönnblom.

Artikeln uppdaterad 25.2 kl. 19:30 med kommentarer från två av deltagarna i medborgarrådet.

Medborgarrådet i Korshom är klara med sitt arbete

6:00

Diskussion om artikeln