Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Hur påverkar Natura 2000 fastighetsskatterna i skärgården? – skatteexpert reder ut begreppen

Från 2019
Uppdaterad 01.04.2019 07:24.
Hav utaför Hangö udd.
Bildtext I Finland omfattar nätverket Natura 2000 en areal på cirka fem miljoner hektar. Av den här arealen är ungefär tre fjärdedelar markområden och en fjärdedel vattenområden.
Bild: Yle/Minna Almark

Få har nog missat den pågående debatten kring Skatteförvaltningens höjningar av fastighetsskatten. Det stora intresset för den här frågan märks också tydligt i Svenska Yles kommentarsfält.

Många av läsarkommentarerna handlar om Natura 2000-områden, inte minst undrar många markägare varför de nu måste betala en betydligt högre fastighetsskatt för ett Natura 2000-område, som för många kan handla om obrukbar mark.

Christina Koikkalainen är sakkunnig inom fastighetsbeskattning på Skatteförvaltningen.

– Jag kan förstå de skatteskyldiga, då skattehöjningarna har varit höga för vissa. Men i fastighetsskattens tredje paragraf finns alla fastigheter som är befriade från fastighetsskatt. Den listan är komplett och i den listan finns inte de här skyddsområdena.

Christina Koikkalainen är skattesakkunnig på huvudstadsregionens skattebyrå.
Bildtext Christina Koikkalainen, sakkunnig inom fastighetsbeskattning på Skatteförvaltningen.
Bild: Patrik Schauman/Yle


Vilka direktiv gäller då för Natura 2000-områden och fastighetsskatt?

– Om man har ett gårdsbruk och om marken hör till gårdsbruket, då kan man tänka att det är en så kallad annan gårdsbruksmark. Och värdet på annan gårdsbruksmark är noll. Så det är vad som gäller när vi talar om gårdsbruk.

– Men sedan om det inte är frågan om ett gårdsbruk, utan det är frågan om vanliga fastighetsägare och om man har en sommarstuga på Natura-marken kan det säkert innebära vissa inskränkningar. Men man får ändå ha sin sommarstuga där och då äger man den fastigheten. Då räknas det också som byggmark.

– Men sedan om situationen är den att man har ett Natura-område, men man har ingen byggnad där och man får inget bygglov på den platsen, och det gränsar inte heller till ens fastighet som man har byggt, då kan man tänka att man värderar den till 20 procent av byggmarkens värde ifall man inte har någon annan utredning.

Vad gäller när det finns personer med nyttjanderätt involverade i Natura 2000-områden? Det vill säga vem betalar fastighetsskatten i sådana fall?

– Enligt femte paragrafen i fastighetsskattelagen är den som har vederlagsfri besittningsrätt till fastigheten fastighetsskatteskyldig. Till exempel om gåvogivaren behåller besittningsrätten till gåvan är han fastighetsskatteskyldig. Om änkan/änklingen behåller besittningsrätten genom ärvdabalken är även hon/han fastighetsskatteskyldig.

– Om Naturaområdet byter ägare via köp så är köparen fastighetsskatteskyldig även om säljaren behållit besittningsrätten.

Nätverket Natura 2000 tryggar den biologiska mångfalden

Europeiska unionen strävar efter att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden inom sitt område. Nätverket Natura 2000 är ett av de viktigaste sätten att uppnå målet.

Nätverket tryggar livsmiljöerna för de naturtyper och arter som anges i habitatdirektivet. Det finns ungefär 200 sådana naturtyper och 700 sådana arter i Europa.

EU-länderna föreslår områden till nätverket Natura 2000. Dessa områden, som ska följa habitatdirektivet, kallas för SCI-områden.

Det slutgiltiga beslutet om nätverket fattas av EU-kommissionen. Efter kommissionens beslut ska medlemsländerna fastställa de områden som tagits med i nätverket som särskilda bevarandeområden (SAC-områden).

På dessa områden vidtas skyddsåtgärder som är viktiga med tanke på naturtyperna och arterna.

Källa: Miljöministeriet

Den sammanlagda arealen för Finlands Natura 2000-områden är cirka 5,07 miljoner hektar, vilket motsvarar ca 13 procent av Finlands totala areal.

Det finns sammanlagt 1 866 områden, varav 87 är belägna på Åland. Av den här arealen är ungefär tre fjärdedelar markområden och en fjärdedel vattenområden.

Varför kommer den här höjningen av fastighetsskatten nu och inte tidigare, jag menar Natura 2000-områden är inte direkt någon ny företeelse?

– Troligen är det så att de här markägarna obefogat har varit utanför fastighetsskatten. Fastighetsskattlagens tredje paragraf omfattar alla de fastigheter som är befriade från fastighetsskatten. Natura-områden och dylika skyddsområden hör inte till dem. Det är nu orsaken.

För gemene man är fastighetsskatten kanske inte så känd, men å andra sidan har Skatteförvaltningen väldigt bra webbsidor.

Informationsmässigt har ni kanske inte riktigt nått fram till markägarna, eller hur ska man tolka att många verkar tro att Natura 2000-områden är befriade från fastighetsskatt?

– För gemene man är fastighetsskatten kanske inte så känd, men å andra sidan har vi väldigt bra webbsidor. Där finns allt förklarat på ett väldigt utförligt och förståeligt sätt.

Skatteförvaltningen i Åbo.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Många tycker att Natura 2000-områden, där marken kan vara obrukbar, borde vara befriad från skatt. Hur ser du på den åsikten?

– Det att det är ett Natura 2000-område innebär inte att du inte får använda den marken. Sedan måste man titta på hur den marken används. Är det så att man inte får något bygglov till marken, att man inte kan utnyttja den på något sätt, och det inte är frågan om byggnads- eller tilläggsmark kan man sänka beskattningsvärdet genom en värdering, efter att den skattskyldige har begärt en omprövning.

Missnöjda markägare kan begära en omprövning

Om jag tolkar dig rätt så uppmanar du missnöjda markägare att begära en omprövning hos er på Skatteförvaltningen?

– Precis. Och så rekommenderar jag alla att läsa våra webbsidor.

En del läsarkommentarer är också inne på att Natura 2000-områden inte borde beskattas överhuvudtaget, utan att man i stället borde få en ersättning av staten för ett Natura 2000-område. Hur ser du på det resonemanget?

– Det där är en sak som bestäms i Riksdagshuset. Jag har inget mandat att bestämma över det, säger Christina Koikkalainen.

Professor Markku Suksi, september 2016.
Bildtext Markku Suksi, professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi.
Bild: Yle/Mattias Simonsen

ÅA-professor: "Det handlar alltid om enskilda situationer"

Markku Suksi, professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi, ger sin syn på förhållandet mellan naturskyddsområden och fastighetsskatter.

– Det att en fastighet är belagd med Natura 2000-bestämmelser betyder inte att man inte kan använda den. Det handlar alltid om enskilda situationer och det finns inga allmänna regler om saken. Allmänt verkar det som om Natura 2000-områden inte skulle vara undantagna fastighetsskatten. Det är bara vissa särskilda fastighetslag som är det.

- Antagligen är det så att det finns fastighetsägare på Natura 2000-områden som också betalar så att säga normal fastighetsskatt, och nu har man tänkt sig att man höjer också dessa icke-normalt betalande fastighetsägares skattesatser till det normala.

Diskussion om artikeln