Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2018

Iaktta journalistiska principer

Från 2019

Yles utgivning och innehållsproduktion baserar sig på Yles värderingar, oberoende, trovärdighet, respekt för människan samt på de etiska principerna inom branschen.

De ansvariga redaktörerna leder och övervakar det redaktionella arbetet. Deras ansvar och uppgifter fastställs i lagen om yttrandefrihet.

De ska se till att Yle i sin innehållsproduktion och utgivning följer lagen, de etiska riktlinjerna och andra anvisningar som gäller bolagets verksamhet.

Yles ansvariga redaktörer 2018

Maiju Saijets, chef, Yle Sápmi
- program på samiska i alla medier

Ansvariga redaktörer för Yles andaktsprogram

  • finskspråkiga andaktsprogram: Kimmo Saares, Kyrkans informationscentral

  • svenskspråkiga andaktsprogram: Lucas Snellman, Kyrkans central för det svenska arbetet

  • samiska andaktsprogram: Erva Niittyvuopio, Uleåborgs stifts domkapitel.

De ansvariga redaktörerna kommer överens om gemensamma riktlinjer och utvecklingen av de journalistiska processerna. I frågor som rör Yles ansvarskännande verksamhet bistås de vid behov av chefen för journalistisk standard och etik, chefen för mediereglering och bolagets juridiska avdelning.

De ansvariga redaktörerna fattar i sista hand beslut om att ge ut innehåll. På sina regelbundna möten diskuterar de ärenden som kan äventyra bolagets oberoende.

Vi ordnar regelbundet utbildning för medarbetarna om lagstiftning och riktlinjer för utgivningsverksamheten och om etiska frågor bland annat som en del av introduktionen för nyanställda. Dessutom erbjuder vi även en e-kurs om etiska frågor.

År 2018 preciserade de ansvariga redaktörerna anvisningarna för bedömning av krav på radering av Yles webbinnehåll samt gav en ny anvisning om användning av Yles material på sociala medier.

Yle och Opinionsnämnden för massmedier

Självregleringsorganet Opinionsnämnden för massmedier (ONM) tolkar Journalistreglerna. ONM bedömer från fall till fall om utgivaren har agerat enligt god journalistisk sed. Nämnden kan också instruera branschen genom principförklaringar om centrala etiska frågeställningar inom journalistik.

Yle är en av aktörerna som hör till ONM och har förbundit sig att följa Journalistreglerna.

År 2018 fattade ONM tio beslut som gällde Yle (2017: 14). I sex fall var beslutet friande. Yle fälldes i fyra fall som gällde sanningsenlig informationsförmedling, väsentliga sakfel, källskydd och journalistens ställning.

På andra språk