Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2018

Vi tar hand om miljön

Från 2019
Uppdaterad 29.04.2019 09:30.

Vi tänker på miljön bland annat i fråga om energiförbrukning, resor, anskaffningar och avfallssortering.

Sedan 2009 har Yle haft ett miljöprogram för främjande av praktiska miljögärningar från effektivisering av energiförbrukningen till hållbarare användning och återvinning av naturresurserna.

De största miljökonsekvenserna som digitala medier ger upphov till kommer från energiförbrukningen i fastigheter och de tekniska system och utrustning som behövs i programverksamheten och från personalens flyg- och bilresor under arbetstid.

Åren 2017–2020 fokuserar vi speciellt på att minska energiförbrukningen och utsläppen från resor samt effektivisera avfallshantering och återvinning.

Energibesparingar, resurseffektivitet och smarta transportval är bra för miljön, samtidigt som de ger kostnadsbesparingar.

Energiförbrukningen i Böle, kWh/brm²

 1. El
 2. Värme (normerad)
 3. Fjärrkylning
Innefattar också underjordiska utrymmen. EBU:s markstation och hyreslokalerna i RTI-huset är inte medräknade.
El Värme (normerad) Fjärrkylning
År 2018 114,1 96,86 39,97
År 2017 108,4 87,33 40,94
År 2016 104,57 88,77 55,29
År 2015 106,63 106,1 45,47
År 2014 111,87 92,56 38,5
År 2013 112,02 95,42 38,58
År 2012 117,05 94,15 26,11
År 2011 121,86 89,63 0
År 2010 127,09 86,67 0
År 2009 129,91 96,72 0

Färre lokaler, effektivare användning av lokalerna och ny husteknik har förbättrat energi- och miljöeffektiviteten i Böle, Mediapolis i Tammerfors och i de regionala redaktionerna, bland annat i Åbo och Vasa. I Böle är målet att minska lokalerna med 40 procent före 2020, vilket bidrar till att dra ner energiförbrukningen ytterligare.

Med hänsyn till ansvarsaspekterna i verksamheten fortsätter vi att satsa på energieffektivitet i samband med ändringar i lokalerna och renoveringar. Vår nya energieffektivitetsplan från 2017 innehåller åtgärder från fastighetsunderhåll till energianskaffning. Planen följs upp av en energistyrgrupp som sammanträder fyra gånger per år. I gruppen ingår en extern energiexpert.

För att minska trafikutsläppen beaktar vi miljökriterierna vid anskaffning av fordon och i vår resepolicy.

Vi minskar utsläppen från flygresor genom att hålla fler distansmöten och åka kollektivt förutsatt att arbetsuppgifterna medger det. Nya flexibla arbetssätt, bland annat distansarbete, minskar på resebehovet.

Vi uppmuntrar medarbetarna till miljövänliga val i vardagen och förväntar oss också att våra samarbetspartner ska följa miljöprinciperna.

Indikatorer för miljöansvar

Energieffektivitet

Energiförbrukning omfattar alla fastigheter som Yle äger i Böle, Vasa och Kuopio. Om alla hyrda lokaler finns inte uppgifter att tillgå. Yle-centret i Böle står för över 90 procent av Yles miljöpåverkan.

Energiförbrukningen i de fastigheter som Yle äger minskade något i Mediapolis, men ökade i Böle med 5 %, i Vasa med 4 % och i Kuopio med 3,7 %. Vi har avstått från lokalerna i Enare.

I Böle har samtliga byggnader anslutits till miljövänlig fjärrkyla. I samband med ändringar i lokalerna har vi bland annat bytt ut belysning och fastighetsinstallationer mot mer energieffektiva lösningar.

Användning av LED-belysning i de nya flexkontoren, utomhus och i studiorna har ökats där det är möjligt. Till exempel i det renoverade Kreativa huset i Böle har vi installerat dagsljus-, närvaro- och rörelsevakter för att aktivera belysningen och undvika att lamporna är tända i onödan.

Sedan 2007 har den totala elförbrukningen minskat från 34,6 miljoner kilowattimmar (2007) till något under 25 miljoner kilowattimmar (2018).

Elförbrukning, MWh

 1. Böle
 2. Mediapolis
 3. Vasa
 4. Kuopio
 5. Enare
Yles ägda fastigheter i Böle, Vasa och Kuopio. Yle har sedan 2012 varit inhyrt i Mediapolis i Tammerfors som ägs av Technopolis Ab. I energiförbrukningen för 2016-2018 ingår, förutom Mediapolis huvudbyggnad, även förbrukningen för en inspelningshall. I Enare har Yle varit hyresgäst sedan 2017.
Böle, kWh Mediapolis, kWh Vasa, kWh Kuopio, kWh Enare, kWh
År 2018 21228370 2615910 676885 438509 0
År 2017 20182114 2622426 650751 422974 0
År 2016 21851295 2523030 656518 453170 342689
År 2015 23242552 2369990 682982 457577 498533
År 2014 24384984 2552822 712988 472522 431010
År 2013 24417014 3557138 729364 477350 448870
År 2012 25512809 3453100 743308 477199 514177
År 2011 26562340 3539674 762761 452502 462169
År 2010 27702848 4067556 781157 475787 512161
År 2009 28317022 3951723 826096 483201 499909

Vattenförbrukningen i Böle uppgick 2018 till totalt 22 853 liter. Det var en minskning med nästan 16 procent jämfört med året innan. Minskningen är ett resultat av bland annat användningen av fjärrkyla som ersatte det gamla kylsystemet som förbrukade mycket vatten.

Vattenförbrukningen i Böle, m³

År 2018 22853
År 2017 27025
År 2016 38296
År 2015 56578
År 2014 41414
År 2013 47689
År 2012 44552
År 2011 62204
År 2010 61280
År 2009 62354

Förbrukningen av kopieringspapper år 2018 var 6800 ris, dvs. drygt 3,4 miljoner ark. Det innebär 220 000 ark färre än föregående år och mängden sjunker stadigt. Moderna arbetssätt och nya arbetsredskap har minskat förbrukningen av papper avsevärt.

Resor, transporter och fordon

Vi arbetar för att minska de sammanlagda koldioxidutsläppen från fordon med minst 30 procent före 2020. Vårt mål är att den genomsnittliga utsläppsgränsen för de personbilar som Yle använder är högst 125 g/CO2/km år 2020.

Vid utgången av 2018 hade Yle 266 fordon, inklusive 205 personbilar. De genomsnittliga utsläppen från personbilarna var 139,5 g/CO2/km, vilket var en minskning med 10 procent jämfört med föregående år. Av fordonen var 30 miljövänliga hybridbilar, det vill säga nästan en femtedel.

Dessutom kan medarbetarna använda någon av de 20 turkosfärgade Yle-cyklarna för att ta sig till exempel till intervjuer i närheten.

Taxi och egna bilar, km

 1. Taxi
 2. Egna bilar
Taxi Egna bilar
År 2018 369746 626017
År 2017 394119 599865
År 2016 411315 608395
År 2015 458968 690332
År 2014 482432 724356
År 2013 463397 727871
År 2012 558928 768889
År 2011 571329 773913
År 2010 581298 985327
År 2009 590931 1027394

De totala utsläppen för arbetsresor per flyg ökade med 20,4 procent jämfört med föregående år. Användningen av taxi för arbetsresor fortsatte att minska, nu med 6,2 procent, medan användningen av egen bil ökade med 4,4 procent.

Yles medarbetares resor 2018 (och 2017):

 • 12,5 miljoner kilometer med flyg (10)
 • 2,6 miljoner kilometer med Yles bilar (2,8)
 • 620 000 kilometer med egen bil (600 000)
 • 369 000 kilometer med taxi i Finland och utomlands (394 000)

Flyg, km

km
År 2018 12533207
År 2017 10406919
År 2016 10711350
År 2015 10577666
År 2014 9502112
År 2013 10140943
År 2012 8365787
År 2011 8521107
År 2010 7563699,6
År 2009 8722827,9

Avfall och återvinning

Vi har effektiviserat källsortering och återvinning på våra verksamhetsställen.

Avfallsmängden i Böle var 544 550 kg, vilket var något mindre än året innan (2017: 568 030). Variationen i avfallsmängden beror i viss mån på byggarbetena som pågår på området. Renoveringar ger upphov till mer byggavfall och blandavfall för energibruk än under normala förhållanden.

Det finns ett fungerande system för återvinning av utrustning och kontorsmöbler. Nästan hälften av kontorsmaterialet har miljömärkning.

Yles utsläpp totalt 2018 uppgick till 10 018 ton koldioxid (2017: 9 924).

Totalutsläpp, tCO₂ -ekv

 1. Totalt
 2. Energi
 3. Trafik
Siffrorna för 2014–2016 omfattar inte energiförbrukningen i Mediapolis i Tammerfors och är heller inte helt jämförbar med tidigare år.
Totalt Energi Trafik
År 2018 9895 8207 1688
År 2017 9739 7974 1765
År 2016 11571 9663 1908
År 2015 11960 9991 1969
År 2014 12450 10669 1871
År 2013 12871 11019 1852
År 2012 13770 11917 1853
År 2011 13071 11138 1933
År 2010 14737 12776 1961
År 2009 16484 12308 3871

I figuren anges växthusgasutsläppen som koldioxidekvivalenter (CO2/t-ekv). Utsläppskalkylerna bygger på klimatkalkylatorn som tagits fram av WWF Finland och dess samarbetspartner samt på GHG-protokollet.

I kalkylen ingår energiförbrukningen i Yles egna fastigheter (Böle, Vasa, Kuopio), elförbrukningen i Mediapolis, flyg- och bilresor samt avfall i Böle.

Vi hör till miljöprogrammet Green Office

Våra verksamhetsställen följer WWF:s miljöprogram Green Office, vars mål är att minska bolagets koldioxidavtryck.

Green officen logo

Vi är en del av klimatpartnernätverket

Vi tillhör klimatpartnernätverket (läs mer på finska)

Våra miljömål för 2017–2020 är följande:

 • Energi – Vi minskar energiförbrukningen i Yles egna fastigheter med 5 procent från 2016 års nivå.
 • Transporter – Vi minskar utsläppen från Yles bilar med 30 procent från 2016 års nivå.
 • Avfall – Vi minskar avfallsmängden från Yle-centret i Böle med 15 procent från 2016 års nivå.

Miljöstyrgrupp

Miljöarbetet stöds av en miljöstyrgrupp, som sammanträder 2–4 gånger varje år. Chefer från olika ansvarsområden ingår i gruppen. Yles ledning representeras av bolagets strategidirektör.

Miljöteman i Yles innehåll

Yle påverkar miljömedvetenheten allra mest genom sitt innehållsutbud. Vi har det största utbudet i de elektroniska medierna i Finland av innehåll med natur- och miljöteman i radio och tv och på webben.

Utöver naturprogrammen beskriver också aktualitetsprogram och dokumentärer kopplingarna mellan miljöfrågor och ekonomiska mekanismer.

Faktaprogrammen lyfter fram ekologiska val ur konsumentens perspektiv. Genom att tillhandahålla information, fakta och olika infallsvinklar kan vi främja hållbar utveckling och bidra till finländarnas förståelse för komplexa fenomen och metoder med vilka miljöproblem kan tacklas.