Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2018

Förvaltningsråd

Från 2019

Förvaltningsrådet är det högsta beslutande organet på Yle som har 21 medlemmar.

Riksdagen väljer medlemmarna i förvaltningsrådet på valperiodens första riksmöte. De inleder sitt uppdrag så snart valet har förrättats, och deras uppdrag pågår till dess val av medlemmar i följande förvaltningsråd förrättas.

Till medlemmar i förvaltningsrådet ska väljas personer som är förtrogna med vetenskap, konst, kulturarbete samt näringslivet och ekonomiska frågor samt personer som företräder olika samhälls- och språkgrupper. Förvaltningsrådet väljer bland sig en ordförande och en vice ordförande.

Förvaltningsrådets medlemmar 2018

Årtalet efter namnet anger från vilket år personen varit medlem i förvaltningsrådet. Du får mera information om förvaltningsrådets medlemmar på riksdagens webbplats.

Kimmo Kivelä (Blå), från 2011, ordförande
Arto Satonen (Saml), från 2016, vice ordförande
Mikko Alatalo (C), från 2003
Sirkka-Liisa Anttila (C) från 2017
Maarit Feldt-Ranta (SDP), från 2015
Olli Immonen (Sannf), från 2015
Ilkka Kantola (SDP), från 2007
Jyrki Kasvi (Gröna), från 2015
Jukka Kopra (Saml), från 2015
Hanna Kosonen (C), från 2015
Suna Kymäläinen (SDP), från 2015
Eero Lehti (Saml), från 2015
Lea Mäkipää (Blå), från 2016
Mikaela Nylander (SFP), från 2015
Markku Pakkanen (C), från 2015
Jaana Pelkonen (Saml), från 2011
Jari Ronkainen (Sannf), från 2015
Matti Semi(V), från 2015
Maria Tolppanen (Sannf), från 2011
Ari Torniainen (C), från 2015
Mirja Vehkaperä (C), till 16.6.2018
Eerikki Viljanen (C), från 19.6.2018

Personalens representanter:
Hilla Blomberg, journalist
Jukka Kuusinen, assistent

Förvaltningsrådets arbetsutskott

Kimmo Kivelä, ordförande
Arto Satonen, vice ordförande
Ilkka Kantola
Jyrki Kasvi
Markku Pakkanen
Jari Ronkainen
Matti Semi

Förvaltningsrådets uppgifter

Förvaltningsrådets uppgifter enligt lagen om Rundradion Ab och bolagsordningen är följande:

 • välja och entlediga bolagets styrelse, styrelseordförande och viceordförande samt fastställa styrelsemedlemmarnas arvoden
 • besluta i ärenden som avser betydande inskränkningar i eller utvidgning av verksamheten eller väsentlig ändring av bolagets organisation
 • säkerställa och övervaka att uppgifter som hör till den programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte blir fullgjorda
 • göra i 6 a § i lagen avsedd förhandsprövning av tjänster och funktioner i förhållande till den allmännyttiga verksamheten och kommunikationsmarknaden som helhet och i förhållande till om de tillgodoser samhällets demokratiska, sociala och kulturella behov samt utifrån prövningen besluta om tjänsten eller funktionen ska erbjudas eller inte, samt offentliggöra beslutet och dess motivering
 • besluta om bolagets strategi
 • besluta om riktlinjerna för ekonomin och verksamheten
 • granska och godkänna styrelsens verksamhetsberättelse
 • övervaka förvaltningen av bolaget och till den ordinarie bolagsstämman ge ett yttrande med anledning av bokslutet och revisionsberättelsen
 • förvaltningsrådet ska dessutom årligen före utgången av april lämna en berättelse till riksdagen om hur den allmännyttiga verksamheten har genomförts och hur det har fullgjort sina styrnings- och tillsynsuppgifter under det föregående kalenderåret; Innan berättelsen överlämnas ska Sametinget höras.

Förvaltningsrådet kan ge styrelsen anvisningar i vittgående och principiellt viktiga ärenden. Förvaltningsrådet ska dessutom behandla övriga av styrelsen presenterade ärenden.

Förvaltningsrådets arvoden

Förvaltningsrådets arvoden fastslås under bolagsstämman. Förvaltningsrådets medlemmar erhåller arvoden för de sammanträden de deltar i. Förvaltningsrådets medlemmar lyfter inte månadslön.

År 2018 uppgick förvaltningsrådets medlemmars arvoden till

 • 950 euro/möte för ordförande
 • 750 euro/möte för vice ordförande
 • 650 euro/möte för övriga medlemmar

År 2018 betalades totalt 73 800 euro i arvoden för förvaltningsrådets medlemmar. Ordförandes arvoden uppgick till euro.

Förvaltningsrådets arbetsutskotts arvoden

Förvaltningsrådets arbetsutskotts medlemmar erhåller arvoden för de sammanträden de deltar i.

Arvodena för förvaltningsrådets arbetsutskott var

 • 800 euro/möte för ordförande
 • 600 euro/möte för vice ordförande
 • 500 euro/möte för övriga medlemmar.

Förvaltningsrådets arbetsutskott sammanträder enbart vid behov, exempelvis i samband med att följande års styrelse utses.

År 2018 uppgick arvodena för förvaltningsrådets arbetsutskotts medlemmar till totalt 28 300 euro. Ordförandes arvoden uppgick till 5 600 euro.

Närvaro vid förvaltningsrådets och förvaltningsrådets utskotts möten hittas i rapporten om Yles förvaltnings- och styrsystem 2018 (pdf).

På andra språk