Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2018

Styrelse

Från 2019

Yles styrelse består av minst fem och högst åtta ledamöter, som inte får vara medlemmar i förvaltningsrådet eller tillhöra bolagets övriga högsta ledning.

Styrelsens ledamöter utses av förvaltningsrådet.

Bolagets styrelse ska representera en tillräckligt mångsidig sakkunskap och båda språkgrupperna. Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av förvaltningsrådet. Mandatperioden för en styrelseledamot är ett kalenderår.

Styrelsens medlemmar 2018

Styrelsens sammansättning 2018 var följande: Helsingfors universitets kansler Thomas Wilhelmsson (ordförande 1.1.2015–), kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir (vice ordförande), verkställande direktör Paulina Ahokas, verkställande direktör Kai Huotari, verkställande direktör Jussi Karinen, sakkunnig Lauri Kontro och verkställande direktör Pauliina Mäkelä. Personalens representant är redaktör Arto Nieminen.

Thomas Wilhelmsson, styrelseordförande

Thomas Wilhelmssonin potretti
Bild: Yle

Juris doktor
Styrelseordförande från 2015–

Utbildning: Juris kandidat 1971, juris licentiat 1973, juris doktor 1980
Född: 1949
Huvudsyssla: Helsingfors universitets kansler 2013–2017 Medlem i Yles styrelse 2015–


Carina Geber-Teir, vice ordförande

Carina Geber-Teirin potrettikuva
Bild: Yle

Kommunikationsdirektör
Vice ordförande 1.1.2017–31.12.2018

Utbildning: Politices magister 1997
Född: 1972
Huvudsyssla: Cargotec Oyj, kommunikationsdirektör 2018– Medlem i Yles styrelse 1.1.2017–31.12.2018.


Paulina Ahokas

Ylen hallituksen jäsen Paulina Ahokas.
Bild: Yle

Verkställande direktör

Utbildning: filosofie magister 1999, Executive MBA 2014
Född: 1972
Huvudsyssla: verkställande direktör, Tammerforshuset Ab 2012– Medlem i Yles styrelse 2017–


Kai Huotari

Kai Huotari.
Bild: Yle

Verkställande direktör

Utbildning: ekonomie doktor 2014, diplomingenjör 2003, konstmagister 1999
Född: 1972
Huvudsyssla: verkställande direktör, Fastighets Ab Kabelhuset 2015– Medlem i Yles styrelse 2017–


Jussi Karinen

Jussi Karisen potretti
Bild: Yle

Verkställande direktör

Utbildning: Diplomingenjör 1980
Född: 1955
Huvudsyssla: Verkställande direktör på Jukab Oy 2005– Medlem i Yles styrelse 2016–


Lauri Kontro

Lauri Kontro, Ylen hallituksen jäsen
Bild: Yle

Sakkunnig

Utbildning: Pol mag 1977, Executive MBA 2003
Född: 1953
Huvudsyssla: sakkunnig Medlem i Yles styrelse 2017-


Pauliina Mäkelä

Pauliina Mäkelä, Ylen hallituksen jäsen
Bild: Yle

Verkställande direktör

Utbildning: studentmerkonom 1992
Född: 1971
Huvudsyssla: verkställande direktör, Kinda Ab 2010– Medlem i Yles styrelse 2017–


Arto Nieminen, personalens representant

Arto Niemisen potretti
Bild: Yle

Redaktör Arto Nieminen är personalens representant. Personalens representant har närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten.


Styrelsens utskott

Revisionsutskottet

Thomas Wilhelmsson, ordf.
Paulina Ahokas
Jussi Karinen
Arto Nieminen

Premierings- och personalutskottet

Carina Geber-Teir, ordf.
Kai Huotari
Lauri Kontro
Pauliina Mäkelä

Styrelsens uppgifter

 • välja och entlediga bolagets verkställande direktör samt fastställa dennes lön och andra till befattningen anslutna villkor
 • välja bolagets övriga högsta ledning samt fastställa ledningens löner och andra till befattningarna anslutna villkor
 • besluta om budgeten för det följande året
 • sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman
 • årligen före utgången av april lämna en berättelse till Kommunikationsverket över bolagets verksamhet.

Till styrelsens övriga centrala uppgifter hör att

 • svara för bolagets verksamhetsresultat samt lämna styrelsens årsredovisning till förvaltningsrådet
 • bereda bolagets strategiska grundläggande riktlinjer för beslut i förvaltningsrådet och tillsätta behövliga strategiska projekt
 • inför förvaltningsrådet svara för att public service-uppdraget genomförs i enlighet med lagen och de bestämmelser som gäller bolaget
 • svara för organisering av programverksamhetens ansvarsområden på det sätt som lagar och andra bestämmelser rörande programverksamheten förutsätter
 • bereda ärenden som ska framläggas för förvaltningsrådet
 • tillsammans med verkställande direktören svara för att förvaltningsrådets beslut verkställs
 • svara för att den interna kontrollen är tillräcklig, effektiv och fungerande
 • svara för organiseringen av kontrollen över bolagets bokföring och ekonomiadministration
 • svara för att definiera bolagets principer beträffande riskhantering, analysera de centrala riskerna för bolagets verksamhet samt ge verkställande direktören anvisningar beträffande dessa
 • ställa upp mål för ledningen och bedöma ledningens verksamhet
 • besluta om bolagets resultatpremiemodell och besluta om ledningens resultatpremier
 • besluta om bolagets allmänna verksamhetsprinciper och övervaka att de enhetliga verksamhetssätten efterföljs
 • välja bland sig de utskott som anses behövas och fastställa utskottens agendor
 • besluta om verkställande direktörens vikarie
 • utse ansvariga redaktörer för bolagets program och utgivning
 • svara för övriga uppgifter som tillfaller styrelsen enligt aktiebolagslagen eller andra bestämmelser.

Styrelsens arvoden

Förvaltningsrådet fastställer årligen styrelseledamöternas arvoden.

År 2018 betalades arvoden till styrelsemedlemmarna enligt följande:

 • 25 000 euro per år till ordföranden
 • 19 000 euro per år till vice ordföranden
 • 15 000 euro per år till de övriga ledamöterna.

Till styrelsen betalas inga separata mötesarvoden.

För arbetet i styrelsens utskott betalas inga separata arvoden.

Styrelsens närvaro vid möten samt CV:n hittas i rapporten om förvaltnings- och styrsystemet 2018.

På andra språk