Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2018

Verkställande direktör och ledningsgrupp

Från 2019

Verkställande direktörer 2018

Rundradions verkställande direktör till och med 31 augusti 2018 var Lauri Kivinen. Merja Ylä-Anttila tillträdde som verkställande direktör 1 september 2018.

Verkställande direktören leder bolagets verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen och de anvisningar och bestämmelser som bolagets styrelse har utfärdat.

Merja Ylä-Anttila, verkställande direktör från 1.9.2018

Bild på Yles vd Merja-Ylä Anttila. Hon är klädd i blått och bär glasögon.
Bild: Kimmo Räisänen / Yle

Utbildning: studier i statskunskap, Helsingfors Universitet
Född: 1960
Huvudsyssla: Verkställande direktör från 1.9.2018– Medlem av ledningsgruppen sedan 1.9.2018–


Lauri Kivinen, verkställande direktör till 31.8.2018

Personporträtt, Lauri Kivinen ser rakt in i kameran och ler.
Bild: Yle Kuvapalvelu

Utbildning: Ekonomie magister
Född: 1961
Huvudsyssla: Verkställande direktör 2010–31.8.2018 Medlem i ledningsgruppen 2010–31.8.2018.


Verkställande direktörens viktigaste uppgifter är att

  • inför styrelsen svara för bolagets verksamhetsresultat
  • leda bolagets verksamhet
  • svara för beredningen av ärenden som framläggs för styrelsen
  • presentera ärenden för styrelsen och även för förvaltningsrådet
  • tillsammans med styrelsen svara för att förvaltningsrådets beslut verkställs
  • svara för att styrelsens beslut verkställs
  • utnämna chefer som rapporterar till direktörerna enligt principen ”en över en” (farfarsprincipen).

Verkställande direktören utses av styrelsen. Dessutom utvärderar styrelsen årligen verkställande direktörens prestation och fastställer dennes lön. Verkställande direktören får inte vara medlem av förvaltningsrådet eller styrelsen.

Verkställande direktörens lön och övriga förmåner

Styrelsen tillsätter bolagets verkställande direktör och beslutar om dennes lön och övriga anställningsförmåner. Verkställande direktörens anställningsvillkor fastställs i anställningsavtalet för en verkställande direktör (vd-avtalet) som styrelsen har godkänt. Verkställande direktören omfattas av lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och åtnjuter ett pensionsskydd som baseras på anställningstid och arbetsinkomster enligt lagen. Verkställande direktören har inga tilläggspensionsförmåner.

Uppsägningstiden för verkställande direktörens anställning är sex månader. Enligt vd-avtalet ska bolaget utöver lön för uppsägningstiden betala verkställande direktören ett avgångsvederlag som motsvarar lön för sex månader, om bolaget säger upp verkställande direktören eller bägge parterna kommer överens om att häva avtalet på Rundradions initiativ.

År 2018 uppgick verkställande direktörernas löner och arvoden till 385 024 euro, inklusive 41 572 euro i styrkortspremie för 2017 samt telefonförmån. Verkställande direktören har också rätt till bilförmån, som denne inte utnyttjade.

Ledningsgruppen 2018

Ledningsgruppens medlemmar utses av styrelsen. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet, i genomsnitt två gånger per månad.

Yles styrgrupp bestod i slutet av år 2018 av verkställande direktör Merja Ylä-Anttila, Utgivningsenhetens direktör Ismo Silvo, Nyhets- och aktualitetsverksamhetens direktör Jouko Jokinen, Svenska Yles direktör Marit af Björkesten, Kreativa innehållens direktör Ville Vilén, produktionsdirektör Janne Yli-Äyhö, direktören för ekonomi- och personaltjänster Maisa Hyrkkänen direktören för HR-, kommunikations- och strategifunktioner Gunilla Ohls och direktör för juridiska ärenden Katri Olmo.

Ismo Silvo, direktör, Utgivning

Ismo Silvo
Bild: Kimmo Räisänen / Yle

Utgivningsenheten planerar Yles programutbud som helhet, profilerar utgivningskanalerna och samordnar innehållen i tv, radio och på webben. Till enhetens uppgifter hör också produktutveckling, publikforskning och marknadsföring.

Utbildning: Doktor i statsvetenskap
Född: 1958
Huvudsyssla: Direktör, Utgivning 2012– Medlem av ledningsgruppen sedan 2005.


Jouko Jokinen, direktör, Nyhets- och aktualitetsverksamheten

Jouko Jokinen

Nyhets- och aktualitetsverksamheten ansvarar för de finskspråkiga nyhets-, sport- och aktualitetsinnehållen samt för utvecklingen av dessa innehåll i tv, radio och på webben.

Utbildning: HuK
Född: 1959
Huvudsyssla: Direktör, Nyhets- och aktualitetsverksamheten 2017– Medlem av ledningsgruppen sedan 2017.


Marit af Björkesten, direktör, Svenska Yle

Marit af Björkestenin potrettikuva.
Bild: Kimmo Räisänen / Yle

Svenska Yle planerar de svenskspråkiga programtablåerna och kanalprofilerna samt ansvarar för innehållen och utgivningen i alla svenskspråkiga medier.

Utbildning: Politices magister
Född: 1970
Huvudsyssla: Direktör, Svenska Yle 2012– Medlem av ledningsgruppen sedan 2012.


Ville Vilén, direktör, Kreativa innehåll

Ville Vilénin potretti.

Enheten Kreativa innehåll ansvarar för de finskspråkiga innehållen och utvecklingen av dem. Innehållen omfattar faktaprogram, kultur och underhållning, drama, barn och unga samt Radions symfoniorkester.

Utbildning: Pedagogie magister
Född: 1963
Huvudsyssla: Direktör, Kreativa innehåll 2011– Medlem av ledningsgruppen sedan 2006.


Janne Yli-Äyhö, direktör, Produktion

Janne Yli-äyhön potretti.
Bild: Kimmo Räisänen / Yle

Produktionsenheten ansvarar för genomförandet av Yles egen programproduktion och leder servicefunktionerna inom produktion, teknik och fastigheter.

Utbildning: Diplomingenjör
Född: 1963
Huvudsyssla: Direktör, Utgivning 2012– Medlem av ledningsgruppen sedan 2012.


Maisa Hyrkkänen, direktör, Ekonomi- och personaltjänster

Maisan Hyrkkäsen potretti.
Bild: Kimmo Räisänen / Yle

Utbildning: Ekonomie magister
Född: 1964
Huvudsyssla: Direktör för ekonomi- och personaltjänster 2018– Medlem av ledningsgruppen sedan 2014.


Gunilla Ohls, direktör, HR-, kommunikations- och strategifunktioner

Gunilla Ohlsin potretti
Bild: Kimmo Räisänen / Yle

Utbildning: Diplomekonom, Svenska Handelshögskolan
Född: 1956
Huvudsyssla: Direktör för HR-, kommunikations- och strategifunktioner 2018–


Katri Olmo, direktör, juridiska ärenden

Katri Olmon potrettikuva
Bild: Kimmo Räisänen / Yle

Utbildning: Juris kandidat, vicehäradshövding
Född: 1959
Huvudsyssla: Direktör för juridiska ärenden 2011– Medlem i ledningsgruppen 2011–2017, 2018–


Ledningsgruppens uppgifter

Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i bolagets verksamhetsstyrning och i verkställandet av bolagets strategiska och operativa mål.

Övriga ledningsgruppens löner och övriga förmåner

Styrelsens premierings- och personalutskott bereder ärenden som gäller arbetsvillkoren och belöningen av ledningsgruppens medlemmar och styrelsen beslutar om dem. De sammanlagda lönerna 2018 för ledningsgruppens medlemmar, exklusive verkställande direktörens lön, uppgick till 1 290 220 euro. I beloppet ingår ledningsgruppsmedlemmarnas styrkortspremier för 2017 om 118 630 euro som utbetalades 2018.

Förutom lönen har ledningsgruppens medlemmar telefonförmån samt rätt till tjänstebil enligt de bilförmånsprinciper som styrelsen har godkänt; dessa förmåner ingår i helhetslönen. Ledningsgruppens medlemmar har inga tilläggspensionsförmåner.

På andra språk