Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Beredningen av vårdreformen var Sipiläregeringens största misslyckande: Fördröjningar, misslyckad tidtabell, politisk oenighet - och till slut ingenting

Från 2019
Närbild på händer. En läkare drar på sig handskar.
Bild: Derrick Frilund / Yle

Statsminister Juha Sipiläs regering ville reformera både regionförvaltningen och social- och hälsovården. Slutresultatet blev att både de stora reformerna och Sipiläs regering föll. Det misslyckade projektet beskrivs nu i en slutrapport.

Beredningen fördröjdes flera gånger vilket innebar att regeringen tvingades skjuta upp genomförandet flera gånger.

Både reformen och Sipiläs regering föll eftersom det blev problem med reformens grundlagsenlighet och riksdagen inte kunde godkända det.

Politikerna kunde inte enas kring en vision

De stora politiska meningsskiljaktigheterna i fråga om landskaps- och vårdreformen ledde till en atmosfär av osäkerhet och oklarhet.

De största problemen fanns i den den politiska ledningen och i beslutsfattandet.

En parlamentarisk beredning ska göra det det möjligt att få att alla partier att förbinda sig till en övergripande idé kring en reform, och med tanke på den här reformens omfång skulle det ha behövts en vision som skulle ha sträckt sig över regeringsperioderna.

Tidsplanen var orealistisk och lagarna var inte färdiga

Under arbetets gång visade det sig att tidsplanen var orealistisk. Utdragna behandlingar och långa väntetider ledde till att det praktiska beredningsarbetet försvårades.

Trovärdigheten led av att tidsplanen för beslutsfattandet ändrades. Den planerade tidpunkten för inledandet av landskapens verksamhet sköts upp flera gånger, och de beredande tjänstemännen anställdes för en viss tid.

Den särpräglade arbetsordningen blev också problematisk. Genomförandet av reformen inleddes delvis redan innan lagarna godkändes, eller åtminstone kom landskapen rätt långt i sina förberedelser trots att det inte fanns någon lagstiftning.

I framtiden vore det bra att komma ihåg att genomförandet inte kan inledas förrän lagstiftningen blivit klar

Forskarna konstaterar att det i framtiden vore bra att komma ihåg att genomförandet inte kan inledas förrän lagstiftningen blivit klar

Lagberedningen försvårades av att den politiska styrningen utvidgades till detaljer i lagstiftningen. Det här kunde ha lett till en otymplig och svårtillämplig lagstiftning.

Forskarna efterlyser en tydlig arbetsfördelning mellan den politiska styrningen och den lagberedning som tjänstemännen ansvarar för.

Svårt att reformera allt på en gång - det måste göras i etapper

Att reformera allt på en gång är svårt. Man man måste ta ett steg i taget och dela in reformer i genomförbara och hanterliga etapper - särskilt då det är fråga om komplicerade helheter.

Etappindelning gör det möjligt att införa reformer och lagstiftning stegvis, vilket innebär att också genomförandet kan inledas stegvis. Försök och pilotprojekt kan ge nyttig, konkret information.

Positivt att olika aktörer har lärt känna varandra bättre

Forskarna pekar ändå på ett betydelsefullt positivt resultat som beredningen av reformen har medfört - det vill säga ett ökat samarbete mellan olika aktörer på både nationell nivå och regional nivå. Samarbetet har även förbättrats mellan dessa två nivåer.

Exempelvis statsrådets interna samarbete har visat sig fungera bra. Också den så kallade lägescentralen har upplevts som nyttig och anses kunna vara användbar också i fortsättningen.

I landskapen samlades aktörer från olika sektorer kring samma bord och kunde därmed lära känna och förstå varandra bättre. Samarbetet mellan ministerierna och landskapen anses ha utvecklats väldigt mycket under beredningens gång. Förtroendet har stärkts på många håll.

Slutrapporten om projektet om genomförandet av landskaps- och vårdreformen (SMUUTO) har blivit till som ett led i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017 och var en del av ett större projekt. Projektet SMUUTO genomfördes av ett konsortium som leddes av konsultbyrån för regionutveckling MDI och där också Frisky & Anjoy Oy och NHG Consulting Oy deltog.

"Exceptionell kritik"

Magnus Swanljung, politisk reporter vid Svenska Yle anser att kritiken är exceptionell.

- I sig säger rapporten ju nog det som alla redan visste men den säger det i ganska fräna ordalag. Det är alla de tjänstemän som har jobbat med reformen som här tar bladet från munnen.

Enligt Swanljung är det framför allt kritiken mot hur den politiska styrningen har gått till som är mördande.

- Dels har politikerna i regeringspartierna inte haft en samsyn på vad de ville, och dels har de försökt styra detaljer i lagstiftningen på ett sätt som har gjort det omöjligt att göra en vettig reform. Dessutom har tidtabellen varit ohållbar.

Det var kohandeln mellan Centern och Samlingspartiet som var ursprunget till det hela

Det här bekräftar bilden av att allt har sitt ursprung i kohandeln mellan Centern och Samlingspartiet och att det bara inte gick att förverkliga.

Enligt Swanljung är det mest överraskande med rapporten att den alls gjordes, och att den inte låstes in i ett kassaskåp när den väl hade gjorts - med tanke på graden av kritik som finns i rapporten.

- En intressant sak som tjänstemännen inte tidigare har kritiserat så tydligt är det att man började bygga upp landskap långt innan lagarna var klara - och nu blev ju lagarna aldrig klara. Här säger man tydligt att man inte kan implementera lagar som inte finns. Det här har ju lett till ganska olyckliga situationer för människor som jobbar inom sjukvården ute i landet.

Rapporten skulle ges ut efter valet - men den läckte till Helsingin Sanomat - och då måste den ges ut

Swanljung påpekar att det nog egentligen var så att man inte ville ge ut den här rapporten förrän efter valet.

- Men eftersom den hade läckt till Helsingin Sanomat så var man så illa tvungen. Det här var någonting som det snackades om i korridorerna i riksdagen. Och inte var det ju till fördel för Centern och Samlingspartiet att rapporten kom ut just nu.

- Den här regeringens största misslyckande var att reformen inte blev av, och det var ju därför regeringen avgick. Och nu vill man - både inom Centern och Samlingspartiet - bara glömma precis allt det som man gemensamt arbetade med för bara några veckor sedan.