Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Område med dumpad aska bör åtgärdas, anser Borgå stad - företagaren vill förlänga miljötillståndet

Från 2019
Uppdaterad 12.04.2019 05:44.
Nedskräpat område i Tolkis
Bildtext Området där askupplaget finns är också annars i bedrövligt skick. Arkivbild.
Bild: Yle / Mathias Gustafsson

Ett område där man tidigare dumpat aska i Tolkis i Borgå bör åtgärdas utan dröjsmål i enlighet med miljötillståndet.

Företaget har däremot ansökt om en förlängning av miljötillståndet.

Därför vill nu Regionförvaltningsverket i Södra Finland ha ett utlåtande av Borgå stads hälsoskyddsmyndigheter.

I grundvattenprover från deponeringsområdet har det framkommit att det finns höga halter av antimon, bor, molybden och zink.

I ett grundvattenprov från omgivningen har man tidigare konstaterat höga halter av arsenik, bor och molybden.

Att åtgärda området skulle förhindra skadliga effekter på människors hälsa via vattendrag och luft.

Höga halter i grundvattenrör

Så sent som i januari i år kontrollerades vattnet i tre grundvattenrör. Nickelhalten i ett av grundvattenrören överskred miljökvalitetsnormen och också borhalten vid samma provpunkt var hög.

Enligt rapporten från vattenkontrollerna var halterna ungefär de samma som vid tidigare provtagningar.

Hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth vid Borgå stads hälsoskyddsmyndighet säger att området där man tidigare dumpat aska visserligen är stängt sedan länge men att de miljöåtgärder som krävs ännu är ogjorda.

- Området borde täckas och isoleras så att inte regnvatten kommer åt att lösa upp lagret av aska, säger Lönnroth.

Känsligt område ur miljöperspektiv

Vidare konstaterar Lönnroth att området är känsligt eftersom Emsalöfjärden ligger alldeles invid och för att det finns diken och brunnar i närheten.

- Det här är de detaljer som vi har fäst uppmärksamhet vid, säger Lönnroth.

I miljötillståndsbeslutet från 2015 står det att konstruktionerna som ska isolera askan i jordmånen ska vara byggda före årsskiftet 2018 - 2019.

I sin ansökan vill företaget alltså nu att tidsfristen förlängs med tre år fram till den 30 juni 2022.

Orsak till förlängning oklar

I sitt utlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland, som miljöhälsosektionen i Borgå tog ställning till vid sitt möte på torsdag, konstateras att ingen ny tidsfrist bör beviljas.

Miljöhälsosektionen motiverar sitt ställningstagande med att det på området finns halter av nickel och bor som överskrider hushållsvattenförordningens kvalitetskrav.

Man konstaterar också att närmaste enskilda brunn som används för bevattning finns på ett avstånd av cirka 200 meter.

Ur företagets ändringsansökan framkommer det inte varför man vill förlänga miljötillståndet med tre år.

Diskussion om artikeln